PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ELEKTRO – MECHANICKÁ SPECIFIKA MYOKARDU U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU VE STUDII RELOPT
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 116

Pospíšil D.1, Felšöci M.2, Sepši M.2

1 Interní kardiologická klinika, FN Brno a LF MU, Brno, 2 Interní kardiologická klinika, FN Brno, Brno


Úvod: Srdeční resynchronizační léčba (CRT) je velmi diskutovanou oblastí medicíny také díky globální snaze o snížení stále poměrně velkého počtu nonresponderů a zvýšení kvality života stávajícím uživatelům pomocí efektivních a přijatelně dostupných prostředků.

Cíl: Využití reálně zjištěných elektromechanických vlastností myokardu jako jednoho z klíčových vstupů k individuální optimalizaci CRT.

Metodika: Pomocí měření při implantaci a s využitím echokardiografie v synchronním spojení s povrchovým EKG a elektrogramy z implantovaného biventrikulárního přístroje jsme podle vypracovaného protokolu připravili podklady k nastavení léčby pacientům v experimentálním rameni studie RELOPT.

Základní výsledky: Práce se skupinou 24 pacientů (exp. rameno k 5. 1. 2017) ukázala vysokou interindividuální variabilitu kondukčních časů šíření depolarizační vlny, následného mechanického zpoždění a samotné mechanické odpovědi myokardu. Měření při implantacích odhalila fenomén anizotropie vedení mezi komorovými elektrodami při změnách vektoru stimulace, který podrobujeme dalšímu zkoumání.

Závěr: Prokázali jsme zásadní variabilitu uvedených parametrů a objevili fenomén anizotropie vedení, který je nutno zohlednit při individualizaci resynchronizační léčby. Tyto výsledky jsou jednou z částí studie RELOPT a budou v širším kontextu publikovány v rámci autorovy disertace.