Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 9151 - 9180

ECHOKARDIOGRAFIE U INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

M. Knaiflová (Praha)

     Infekční endokarditida je zánětlivé onemocnění nitroblány srdeční - postihuje většinou endokard chlopní. Nejčastější je bakteriální původ. Infekční agens postihuje...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ASOCIACE POLYMORFISMŮ T-786C A G894T V GENU PRO ENOS S VARIABILITOU V KREVNÍM TLAKU

M. Jíra, E. Závodná, N. Honzíková, Z. Nováková, A. Vašků, L. Izakovičová Hollá, V. Znojil, B. Fišer (Brno)

Úvod: Zvýšená variabilita v krevním tlaku (VTK) je považována za rizikový faktor pro orgánové poškození a rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Cílem...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS TACROLIMU U PACIENTŮ PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI SRDCE

B. Skalická, I. Málek (Praha)

Úvod: Tacrolimus (TAC) patří spolu s cyklosporinem A (CyA), který byl více než 20 let hlavním imunosupresivem po ortotopické transplantaci...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POZDNÍ KARDIOTOXICITA U NEMOCNÝCH LÉČENÝCH PRO MALIGNÍ LYMFOMY CHEMOTERAPIÍ S DOXORUBICINEM

L. Elbl, I. Vášová, M. Navrátil, I. Tomášková, F. Jedlička, V. Chaloupka, J. Vorlíček (Brno, Ostrava)

Cíl práce: Cílem práce bylo stanovit pozdní klinickou a subklinickou kardiotoxicitu doxorubicinu u nemocných žijících v remisi onemocnění pět a...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA: SROVNÁNÍ NEMOCNÝCH SE SINUSOVÝM RYTMEM A FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Táborský, P. Neužil, L. Šedivá, R. Vopálka (Olomouc, Praha)

Úvod: Výsledky stávajících randomizovaných studií s výjimkou MUSTIC AF přinášejí zatím velmi málo dat o nemocných s pokročilým srdečním selháním...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSKORONÁRNÍ ABLACE SEPTÁLNÍ HYPERTROFIE

V. Benešová, K. Hlaváček (Praha)

     Transkoronární ablace septální hypertrofie (TASH) alkoholem je od r. 1994 alternativou k chirurgické myektomii u symptomatických nemocných s obstrukční...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ AORTÁLNÍ DISEKCE KOMPLIKOVANÁ RUPTUROU AORTY DO PRAVÉ KOMORY

D. Marek, P. Němec, M. Heřman, K. Maderová, M. Gwozdziewicz, P. Flodr, J. Spáčilová, M. Zedková, J. Lukl (Přerov, Brno, Olomouc)

70-letý hypertonik měl při práci synkopu, po probrání z bezvědomí měl bolesti na hrudi, paraplegii dolních končetin a hemiparézu levé...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TŘÍLETÁ MORTALITA NEMOCNÝCH S HYPERTENZÍ PROPUŠTĚNÝCH Z HOSPITALIZACE NA INTERNÍ KLINICE FN USA V ROCE 2002

V. Musil, Z. Pozdíšek, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíl: Zjistit tříletou mortalitu a sestavit profil pacienta s hypertenzí hospitalizovaného na interní kliniceMetodika: Retrospektivní analýza  dat z chorobopisů nemocných...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ A VYSOKÝM RIZIKEM TROMBOEMBOLIE

Z. Beldová, P. Neužil, T. Mráz, P. Formánek, M. Táborský, P. Niederle (Praha, Olomouc)

Úvod: Embolická cévní mozková příhoda je považována za nejzávažnější komplikaci fibrilace síní (FiS).  Mechanická okluze ouška levé síně je jednou...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚLOHA SESTRY V PÉČI O PACIENTY INDIKOVANÉ K TRVALÉ KARDIOSTIMULACI

Z. Weberová, J. Vlašínová (Brno)

Cílem práce  je  seznámení s péči  o pacienty  s bradykardií indikované  k trvalé   kardiostimulaci.V našem kardiostimulačním centru jsou pacienti  k...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ZESÍLENÝCH STĚN MYOKARDU

P. Frídl

Při nálezu zesílených stěn myokardu musíme zhodnotit celou škálu stavů. které vedou k tomuto postižení. Může se jednat řadu příčin...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

PÉČE O PACIENTY PO NÁHRADĚ ASCENDENTNÍ AORTY A ČÁSTI OBLOUKU

H. Soldánová, Z. Barošová, K. Kubová (Olomouc)

Naše kazuistika je věnována péči o pacientku  s akutní disekcí ascend.aorty. 38lettá pac.s pozitivní rodinnou anamnézou, byla přijata 12.dní po porodu...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NT-PROBNP JAKO NEINVAZIVNÍ MARKER REJEKCE U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE

H. Bedáňová, J. Nečas, E. Petrikovits, P. Studeník, J. Ondrášek, P. Breinek, L. Špinarová (Brno)

Úvod: NTpro-BNP je užitečným markerem v diagnostice a léčbě pacientů se srdečním selháním, slouží i ke stanovaní prognozy těchto pacientů....

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

LASEROVÁ KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ BALÓNKOVÝM KATETREM LIGHT RING (TM)

P. Neužil, V. Reddy, M. Táborský, R. Vopálka, L. Šedivá, E. Holá, P. Niederle (Praha, Boston, United States)

Úvod:  S nárůstem výskytu fibrilace síní (FiS) roste potřeba účinné a bezpečné léčby, která se v posledních letech projevuje dynamickým...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PACIENTI S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM (CHSS) HOSPITALIZOVANÍ NA KARDIOLOGICKÉ KLINICE – JEDNOROČNÍ MORTALITA PROPUŠTĚNÝCH PACIENTŮ

R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, E. Dvořáková, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíl: Stratifikace faktorů jednoroční mortality pacientů s CHSS. Metodika:Retrospektivní analýza dat z chorobopisů nemocných propuštěných z Interní kardiologické kliniky v...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANOMÁLIE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY JAKO PŘÍČINA ILEOFEMORÁLNÍ TROMBÓZY

S. Beran, P. Vařejka, M. Chochola, S. Heller, J. Komárková, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

Dolní dutá žíla se formuje v průběhu embryogeneze v šestém až desátém týdnu z pravostranné vény supracardinalis a vény  subcardinalis...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ALGORITMUS PŘEDNEMOCNIČNÍ A NEMOCNIČNÍ PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACEMI ST V LIBERECKÉM KRAJI

F. Holm, D. Horák, P. Hart, R. Šimek, Z. Šembera, V. Hraboš, R. Polášek, P. Telekes, Z. Kubr (Praha, Pardubice, Liberec)

Nemocní s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST (STEMI) v intervalu do 12 hod. od vzniku symptomů ve spádové oblasti...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKTORY KORONÁRNÍ NEMOCI U PACIENTŮ S VÝZNAMNOU AORTÁLNÍ STENÓZOU

G. Štěrbáková, K. Linhartová, I. Hanišová, I. Bernat, T. Hájek, V. Beránek, M. Pešková (Plzeň, Praha)

Úvod:  Kalcifikovaná aortální stenóza (AS) těsně souvisí s aterosklerózou. Významná koronární nemoc  (CAD) je přítomna až u 50 % pacientů...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ - LÉČBA A PÉČE O PACIENTA

H. Kosourová, M. Huščavová (Brno)

V této přednášce se pojednává o problematice srdečního selhání. Nejprve, po krátké definici onemocnění, je vyjmenováno rozdělení - na akutní a...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POSTAVENÍ MODIFIKOVANÉ CRYO MAZE PROCEDURY U NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH KE KOMPLEXNÍM KARDIOCHIRURGICKÝM VÝKONŮM

J. Kupec, Š. Černý, P. Neužil, M. Benešová, M. Táborský, J. Benedík, D. Ticháček, P. Jehlička, L. Šedivá, P. Niederle (Praha 5)

Úvod: MAZE operace dnes patří mezi jednu z metod kurativní  léčby fibrilace síní (FiS), které průkazně vedou k odstranění nebo...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍPRAVA PACIENTA NA IMPLANTACI KMENOVÝCH BUNĚK U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

H. Ondráčková, E. Chvátalová (Brno)

Od roku 2004 na Interní kariologické klinice FN Brno probíhá projekt autologní transplantace kmenových buněk do infarktové tepny ve spolupráci...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

THE HOMOZYGOUS KCNQ1 GENE MUTATION ASSOCIATED WITH RECESSIVE ROMANO-WARD SYNDROME

T. Novotný, J. Kadlecová, J. Janoušek, R. Gaillyová, A. Bittnerová, A. Floriánová, M. Šišáková, O. Toman, K. Chroust, J. Špinar (Brno, Praha)

Background: Mutations in the KCNQ1 gene encoding the α subunit of the IKs channel cause both the recessive Jervell and...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY PERKUTÁNNÍ BALÓNKOVÉ ANGIOPLASTIKY REKOARKTACE AORTY

O. Reich, P. Tax, T. Matějka, J. Marek, V. Tomek, J. Gilík, T. Tláskal, B. Hučín, V. Chaloupecký, J. Škovránek (Praha)

Cíl studie: zjistit efektivitu, bezpečnost a dlouhodobé výsledky perkutánní balónkové angioplastiky rekoarktace aorty. Pacienti a metody: V letech 1986 až 2005...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KONSTRIKCE PERIKARDU – 2 KAZUISTIKY

J. Maňoušek, J. Maňoušek, M. Tesák, E. Maděrová, T. Brychta, L. Křivan, J. Špinar, J. Černý (Brno)

   Konstrikce perikardu vzniká jeho jizvením a adhezemi, utlačujícími srdeční oddíly a omezujícími jejich diastolické plnění. Obvykle začíná epizodou akutní...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

STRATIFIKACE RIZIKA U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM POMOCÍ STANOVENÍ IZOVOLUMICKÉHO RELAXAČNÍHO ČASU PRAVÉ KOMORY TKÁŇOVÝM DOPPLEROVSKÝM ZOBRAZENÍM

V. Kincl, J. Meluzín, L. Špinarová, P. Hude, P. Hude, J. Krejčí, R. Panovský, J. Jarkovský, L. Dušek (Brno, Praha)

Cíl: Určení prognostického významu izovolumického relaxačního času pravé komory (IVRT) stanoveného tkáňovým dopplerovským zobrazením (TDI) u pacientů s chronickým srdečním...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PLICNÍ EMBOLIE A NÁSLEDNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA

S. Bilíková, P. Mazlová (Brno)

Plicní embolií rozumíme zanesení nerozpuštěné hmoty - částka nádoru, tuku, bakteriální drť, cizí materiál, nejčastěji do plicní tepny nebo do...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

OJEDINĚLÁ KOMPLIKACE PŘI POKUSU O ZAVEDENÍ DOČASNÉ KARDIOSTIMULACE-KAZUISTIKA

D. Richter, J. Lukl, P. Němec (Olomouc, Brno)

75letá pacientka se symptomatickou bradyarytmií (AV blokádou III. st. se širokými QRS) přijata na spádové interní oddělení, kde „naslepo“ bez...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SNIŽUJE POUŽITÍ RADIOFREKVENČNÍHO EXTRAKČNÍHO SYSTÉMU RIZIKO ZÁVAŽNÝCH KOMPLIKACÍ PŘI PROVÁDĚNÍ TRANSVENÓZNÍCH EXTRAKCÍ ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI?

P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá, R. Vopálka, F. Holý, Š. Královec, P. Niederle (Praha)

Úvod: Řešení infekčních komplikací u nemocných se zavedenou trvalou kardiostimulací spočívá v drtivé většině případů v kompletní extrakci stimulačního systému.                                                                                                       ...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TERMINÁLNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ - PALIATIVNÍ PÉČE

J. Vítovec (Brno)

Moderní medicína posledních desetiletí přináší stále více úspěchů v léčbě většiny  onemocnění. Nicméně stále větší zastoupení chorob s multifaktoriální patogenezí...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

JAK DIAGNOSTIKOVAT SRDEČNÍ SELHÁNÍ? FONENDOSKOPEM

J. Vítovec (Brno)

Odebrání anamnézy a pečlivé klinické vyšetření patří mezi stále mezi základní a neodmyslitelné medicínské postupy. Nemocný se srdečním selháním přichází...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání