Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 9061 - 9090

PŘÍNOS VČASNÉ APLIKACE INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÉ KONTRAPULSACE

P. Matějovská, J. Poláchová, Z. Coufal (Zlín)

Intraaortální balonková kontrapulsace (IABK) patří mezi nejrozšířenější mechanické podpory selhávající levé komory, zvláště u akutních stavů. Během let 2004-2005 jsme...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU, KOMPLETNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉHO

M. Palenčárová (Praha)

     Na soukromé kardiologii v Praze implantujeme trvalé kardiostimulátory (TKS) od r. 2001 a do r. 2005 jsme jich implantovali 1031....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ U ZAMĚSTNANCŮ POJIŠŤOVNY A SROVNÁNÍ S VÝSLEDKY U ZDRAVOTNÍKŮ

I. Benušová, P. Doupalová (Olomouc)

Benušová I., Doupalová P., Sovová E., Nakládalová M.+, Kaletová M., Lukl J.,. I. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VSTUPNÍ HODNOTA GLYKEMIE JAKO UKAZATEL HOSPITALIZAČNÍ A KRÁTKODOBÉ MORTALITY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

R. Adámková, S. Janoušek, A. Tomášek, J. Tůmová, Z. Čermáková, J. Špinar (Brno)

Cíl: Srovnání mortality při akutním infarktu myokardu (AIM) v závislosti na vstupní koncentraci sérové glykémie (VG) jako možného negativního prognostického...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

EXISTUJE HYPERAGREGAČNÍ STAV PO REVASKULARIZAČNÍCH OPERACÍCH MYOKARDU BEZ MIMOTĚLNÍHO OBĚHU? PILOTNÍ VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ STUDIE CABARET (CORONARY ARTERY BYPASS AND REACTIVITY OF THROMBOCYTES)

F. Bednář, P. Osmančík, T. Vaněk, H. Móciková, M. Jareš, Z. Straka (Praha)

Úvod: Existence prokoagulačního stavu po aortokoronárním bypassu (CABG) bez mimotělního oběhu (off-pump) je nyní velmi diskutována. Cílem práce bylo porovnat...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFIE U DEFEKTU SEPTA SÍNÍ

K. Bernášková (Praha)

     Defekt septa síní je nejčastější vrozenou vadou srdeční v dospělosti. Podstata onemocnění  tkví v chybění části mezisíňové přepážky, takže...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ROSTOUCÍ NÁROČNOST PŘÍPRAVY SESTRY PRO PRÁCI NA KARDIOLOGICKÉ JIP

J. Zelinková, G. Ševčíková, H. Sedláková, S. Krutská (Praha)

V době vzniku prvních JIP byly nejkvalifikovanějšími a vlastně jedinými výrazně specializovanými úkony sestry na koronární jednotce monitorace EKG, defibrilace...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KATECHOLAMINOERGNÍ POLYMORFNÍ KOMOROVÁ TACHYKARDIE U DĚTÍ

P. Vít (Brno)

Katecholaminoergní polymorfní komorová tachykardie (CPVT) je onemocnění charakterizované následujícími faktory :(1) více než dva typy morfologie komorové tachykardie, které jsou...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ MECHANICKÁ PODPORA LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY (PVAD)

K. Kemzová, K. Krejbichová, P. Neužil, Z. Beldová, Š. Královec, R. Vopálka, V. Pavlíček (Praha)

Úvod: Perkutánní mechanická podpora oběhu (pVAD) - Tandem Heart™ fy. Cardiac Assist Technologies Inc (Pittsburgh, Pensylvania, USA) je určena pro...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ MÍRNÉ HYPOTERMIE U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ S KARDIOGENNÍM ŠOKEM

R. Škulec, J. Bělohlávek, V. Dytrych, T. Kovárník, M. Pšenička, J. Horák, P. Poláček, S. Šimek, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)

Indukce mírné hypotermie (MH) je standardním postupem v resuscitační péči o nemocné po srdeční zástavě. Doposud však nebyla jasná její...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LÉČBA POSTKATETRIZAČNÍCH PSEUDOANEURYZMAT

M. Tuna, J. Raupach, V. Chovanec, J. Fridrich, M. Brtko (Hradec Králové)

Mezi nejčastější lokální postkatetrizační komplikace v třísle patří pseudoaneuryzmata v udávaném širokém rozmezí 0,1-5,5%. Rizikem nerozpoznaného a neléčeného pseudoaneuryzmatu je...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace intervenční kardiologie

ÚSKALÍ LÉČBY SENIORŮ NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE

G. Ševčíková, J. Zelinková, A. Šípková (Praha)

Vzhledem k narůstající průměrné délce života, roste tlak na léčení starších a starších pacientů s využitím intervenčních a invazivní léčebných...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

10. VÝROČÍ EXISTENCE KLUBU KARDIAKŮ

D. Novotná, L. Jemelková, J. Žáková, I. Továrková, I. Buriánková, K. Machačová, I. Benušová, P. Doupalová, E. Sovová (Olomouc)

Klub kardiaků (KK) vznikl jako jeden ze způsobů sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Členská základna čítá cca 90 klientů. V...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DOMÁCÍ TELEMONITORACE ICD - KAZUISTIKA PORUŠENÉ DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODY

J. Škoda, F. Holý, M. Táborský, P. Neužil, L. Šedivá, P. Niederle, P. Volík (Praha)

Úvod:   Na našem pracovišti je dálkově monitorováno 24 pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem(ICD) v rámci studie REFORM. Přínosem sledování pacientů prostřednictvím...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÉ NÁLEZY A SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S BIOPROTÉZOU V AORTÁLNÍ POZICI

M. Tuna, M. Brtko, K. Mědílek, P. Polanský, J. Dominik, J. Harrer (Hradec Králové)

Náhrada aortální chlopně je nejčastějším prováděným chlopenním výkonem. Tvoří zhruba 60% těchto zákroků a okolo 15% ze všech kardiochirurgických operací....

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

PŘÍNOS VIRTUÁLNÍ HISTOLOGIE PŘI HODNOCENÍ NESTABILNÍHO PLÁTU U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM - NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

M. Bystroň, P. Červinka, R. Špaček, M. Kvašňák (x, Ústí nad Labem)

Virtuální histologie je nová diagnostická metoda založená na analýze neobrazových dat radiofrekvenčního signálu získaných z intravaskulárního ultrazvuku. Algorytmus zpracování dat...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI S VYŠETŘOVÁNÍM KARDIÁLNÍHO AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU POMOCÍ REFLEXNÍCH ODPOVĚDÍ SRDEČNÍ FREKVENCE

I. Buriánková, K. Macháčová, J. Galuszka (Olomouc)

Úvod:Autonomní nervový systém (ANS) představuje regulační mechanismus k zajištění integrity organismu, prostřednictvím neustálé interakce sympatiku (SY) a parasympatiku (PASY). Kardiální...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ČASNÉ ZMĚNY ŠÍŘKY KOMPLEXU QRS, INTERVALŮ QTC A JTC PO ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACI U NEMOCNÝCH S HYPERTROFICKOU OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIÍ

V. Durdil, J. Veselka (Praha)

Úvod: Alkoholová septální ablace (PTSMA) je bezpečnou a účinnou léčbou symptomatických pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOCM). Cílem práce bylo...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚČINNOST CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE A ANTIREMODELAČNÍCH VÝKONŮ U NEMOCNÝCH S ISCHEMICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY - STUDIE STICH - PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

R. Jandová, I. Málek, J. Pirk (Praha 4)

Studie STICH (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure Trial) – multicentrická randomizovaná studie, která u nemocných s ischemickou dysfunkcí levé...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ AORTÁLNÍ REGURGITACE NA PODKLADĚ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY U PACIENTKY S M. CROHN – KAZUISTIKA

Z. Šembera, F. Holm, P. Nedbal, T. Belza, Š. Černý (Liberec, Praha)

Infekční endokarditida (IE) je infekční zánět endokardu s roční incidencí  kolem 2-5 /100.000 s průměrnou úmrtností 10-30 %. Léčba IE...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

RIZIKOVÉ FAKTORY INTIMOMEDIÁLNÍ HYPERPLASIE DIALYZAČNÍHO CÉVNÍHO PŘÍSTUPU

J. Malík, V. Tuka, J. Svobodová, M. Slavíková (Praha)

ÚVOD: Intimomediální hyperplasie (IMH) ve venózní anastomóze je nejčastější příčinou selhání dialyzačních cévních zkratů s polytetrafluoroetylenovou cévní protézou. Její rozvoj...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA TACHYARYTMIÍ PŘI HOLTEROVSKÉM MONITOROVÁNÍ

J. Banertová (Praha)

Tachyarytmie mají většinou záchvatovitý charakter. Projevují se jako palpitace, slabost, dušnost nebo ztrátou vědomí. Vzhledem k jejich záchvatovému charakteru je obtížný...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA NEMOCNÝCH OPEROVANÝCH PRO VROZENOU SRDEČNÍ VADU V DĚTSKÉM VĚKU

R. Šreflová, M. Ošmerová, J. Nečas, B. Vítek, M. Rotscheinová, S. Kovalová, Z. Holíková, M. Bednařík, J. Ničovský, J. Černý (Brno)

V letech 1978-2003 bylo provedeno na brněnské kardiochgirurgii 3 494  srdečních operací v dětském věku. Převážnou většinu  operovaného souboru nadále...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SLEDOVÁNÍ KOMPLIKACÍ TŘÍSELNÉHO PŘÍSTUPU U KORONAROGRAFIÍ

S. Mikulenčáková, Z. Coufal, J. Poláchová (Zlín)

Komplikace intervenčních výkonů vedou k prodloužení doby hospitalizace a růstu nákladů na léčbu. Proto jsme se snažili u pacientů podstupujících...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

BANÁLNÍ ÚRAZ JAKO PŘÍČINA ZÁVAŽNÉ KARDIOVASKULÁRNÍ MORBIDITY - KASUISTIKA

J. Nový, M. Tuna, P. Polanský, V. Kubíček, J. Samek, J. Řezáčová (Hradec Králové)

 Autoři prezentují případ 81-leté ženy, léčené pouze pro arteriální hypertenzi. Přijata byla plánovaně k analgetické terapii pro vertebrogenní algický syndrom, vzniklý...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZÁVISLOST QT DYNAMICITY NA FUNKCI LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY

M. Šišáková, T. Novotný, A. Floriánová, O. Toman, P. Vít, J. Špinar (Brno)

Úvod: QT dynamicita představuje novou metodu posuzování repolarizace myokardu. Matematicky je definována jako QT= a.RR+b, přičemž strmost křivky „a“ koreluje...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

JE POLYMORFIZMUS V GENECH PRO NUKLEÁRNÍ RECEPTORY PPAR-ALFA, PPAR-GAMA A RXR-ALFA PREDIKTOREM RESTENÓZY VE STENTU? PREZENTACE PRŮBĚŽNÉ ANGIOGRAFICKÉ A GENETICKÉ ANALÝZY

P. Neugebauer, M. Pávková - Goldbergová, P. Kala, A. Vašků (Nitra, SR, Brno)

Úvod: V současné době je zřejmé, že kromě klinických, angiografických a periprocedurálních faktorů je výskyt restenózy ve stentu ovlivněn i...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA A LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY V TĚHOTENSTVÍ

S. Jirát, K. Novotný, L. Skalická, M. Chochola, D. Karetová, P. Vařejka, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

Hluboká žilní trombóza (HŽT) je častým onemocněním a představuje  významnou příčinu morbidity a mortality, zejména u hospitalizovaných nemocných. Časnou komplikací...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSPLANTACE KMENOVÝCH BUNĚK U DIABETICKÉ ANGIOPATIE

I. Hofírek, Z. Kořístek, M. Navrátil, J. Konečná, O. Sochor, J. Rotnágl, V. Žáčková, S. Šárník, B. Vojtíšek (Brno)

Cíl práce: Zkušenosti z prvních pěti případů s ročním sledováním po transplantaci kmenových buněk v terapii kritické ischemie dolních končetin...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SEKUNDÁRNÍ NÁDORY SRDCE - KAZUISTIKY

R. Praus, J. Fridrich, Š. Lukešová, D. Belada, Z. Šorm, R. Pudil, Z. Špriňar (Hradec Králové)

Autoři prezentují nálezy dvou pacientů se sekundárními nádory srdce.    První případ popisuje 62letého pacienta s Grawitzovým tumorem pravé ledviny s...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS