Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6328 / vypisuji: 91 - 120

ROLE ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE V DIAGNOSTICE KARDIÁLNÍ AMYLOIDÓZY

R. Aiglová, M. Táborský, M. Lazárová, P. Flodr, P. Flodrová, T. Tichý, Z. Tüdös (Olomouc)

Úvod:Amyloidóza je vzácné systémové onemocnění podmíněné depozicí amyloidu v řadě orgánů. Součástí klinického obrazu amyloidózy je i kardiální postižení, které...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MÁ VLIV FIBRILACE SÍNÍ NA PROGNÓZU PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM? DATA Z 2LETÉHO SLEDOVÁNÍ FAR NHL REGISTRU.

K. Lábr, J. Špinar, J. Pařenica, L. Špinarová, F. Málek, M. Špinarová, O. Ludka, J. Jarkovský, K. Benešová, R. Lábrová (Brno, Praha)

Úvod:Koincidence srdečního selhání a fibrilace síní je vysoká. Můžou jeden druhého způsobovat a zhoršovat, vzájemně se negativně ovlivňují. Není zcela jasné,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

OVLIVNĚNÍ ZOBRAZENÍ SRDCE MAGNETICKOU REZONANCÍ IMPLANTOVANÝM LEADLESS STIMULATOREM

P. Hála, J. Keller, M. Mudroch, L. Dujka, J. Šimon, M. Janotka, J. Vymazal, R. Žáček, P. Neužil (Praha)

Bezelektrodový stimulátor je úspěšně používaný u pacientů k zajištění komorové stimulace při minimalizaci mechanických či infekčních komplikací. S určitými limitacemi...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ASOCIACE TROMBOSY OKLUDERU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ A SYSTÉMOVÉ EMBOLIZACE

P. Hála, V. Lekešová, L. Dujka, T. Mráz, K. Molnárová, M. Prokopová, V. Reddy, P. Neužil (Praha)

Fibrilace síní v některé ze svých forem je nejčastější setrvalou arytmií a až 5x zvyšuje riziko cévní mozkové příhody. Cévní...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POSOUZENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI REGADENOSONU V POROVNÁNÍ S ADENOSINEM PŘI VYŠETŘENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY ANGIOGRAFICKY HRANIČNÍCH STENÓZ KORONÁRNÍCH TEPEN

M. Plíva, T. Lazarák, V. Novotný, V. Rozsíval, I. Varvařovský, J. Matějka, D. Vindiš (Pardubice)

Hlavním cílem této práce naší práce bylo posouzení korelace hodnot frakční průtokové rezervy (FFR) dosažené po aplikaci adenosinu i.c. a...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

SLEDOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH ZMĚN PO KAROTICKÉM STENTINGU POMOCÍ INTRAVASKULÁRNÍHO ULTRAZVUKU A SPEKTROSKOPIE

C. Štěchovský, P. Hájek, M. Horváth, T. Butta, J. Veselka (Praha)

Cíl: Zhodnotit dlouhodobé výsledky karotického stentingu (CAS) pomocí intravaskulárního ultrazvuku (IVUS) a infračervené spektroskopie (NIRS).Soubor a Metodika: Vyšetřili jsme 58...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ETIOLOGIE A PŘEŽITÍ PACIENTŮ S MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU PŘEDPOKLÁDANÉ KARDIÁLNÍ ETIOLOGIE PŘIJATÝCH DO CENTRA PRO SRDEČNÍ ZÁSTAVY

D. Rob, T. Kovárník, O. Šmíd, J. Šmalcová, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha)

Cíl:V České republice je propuštěno z nemocnice domů bez významnějšího neurologického deficitu přibližně 15% nemocných po mimonemocniční srdeční zástavě (OHCA)....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ VE STRATIFIKACI RIZIKA PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ

H. Šedivá, T. Hnát, J. Bonaventura, J. Slesarenko, J. Veselka (Praha)

Cíl: Zhodnotit přínos testu na nakloněné rovině - Head Up Tilt Test (HUTT) - stran odhadu prognózy pacientů s hypertrofickou...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

THE IMPACT OF PROTON PUMP INHIBITION ON DIRECT ORAL ANTICOAGULANTS PLASMA LEVELS IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION: A PILOT PROSPECTIVE STUDY

T. Bolek, M. Samoš, I. Škorňová, B. Korpallová, F. Kovář , P. Galajda , J. Staško , M. Mokáň  (Martin, SR)

Background: Proton pump inhibition (PPI) reduces gastrointestinal bleeding on direct oral anticoagulants. However, there is a discussion regarding possible PPI-dabigatran interaction...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

VLIV RESPIRACE NA INVAZIVNĚ HODNOCENÉ HEMODYNAMICKÉ POMĚRY V SÍNÍCH U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ.

M. Dusík, Š. Havránek, Z. Rücklová, J. Marek, J. Šimek, A. Linhart, J. Kořínek (Praha)

Úvod: Hemodynamické poměry u pacientů s fibrilací síní mohou mít vztah k jejich prognóze. Neinvazivní odhad hemodynamických poměrů je při...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

GENETICKÝ PODKLAD PERIPARTÁLNÍ KARDIOMYOPATIE A JEHO KLINICKÉ KORELÁTY

T. Schimerová, M. Kubánek, A. Krebsová, L. Piherová, V. Stránecký, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Peripartální kardiomyopatie (PPCM) je idiopatická forma kardiomyopatie charakterizovaná rozvojem srdečního selhání v posledním měsíci před nebo v následujících 5...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

NATURAL HISTORY OF NON-SURGICAL COMPLETE ATRIOVENTRICULAR BLOCK IN CHILDREN AND PREDICTORS OF PACEMAKER IMPLANTATION

M. Jičínský, J. Kovanda, P. Kubuš, J. Janoušek (Praha)

ObjectivesData on natural history of non-surgical complete atrioventricular block (CAVB) in children are scarce and criteria for pacemaker implantation (PM)...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR FORAMEN OVALE PATENS SNIŽUJE RIZIKO VZNIKU DEKOMPRESNÍ CHOROBY POTÁPĚČŮ V DLOUHODOBÉM KLINICKÉM SLEDOVÁNÍ

J. Honěk, M. Šrámek, A. Tomek, L. Šefc, J. Januška, J. Fiedler, M. Horváth, Š. Novotný, T. Honěk, J. Veselka (Praha, Třinec, Kladno)

Cíl: Dekompresní choroba (DCS) vzniká na podkladě ischemizace tkání dusíkovými bublinami tvořícími se při výstupu potápěče k hladině. Foramen ovale...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ADHERENCE K LÉČBĚ CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: REGISTR LEVEL-CHF

L. Jelínek, J. Václavík, Z. Ramík, M. Kamasová, E. Kociánová, M. Lazárová, J. Pyszko, K. Benešová, J. Jarkovský, M. Táborský (Olomouc, Brno)

Cíl: Popsat úroveň adherence k terapii v populaci pacientů s chronickým srdečním selháním za využití přímé metody ověření adherence. Metodika a...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

BEZPEČNOST A ÚČINNOST RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ ZA POUŽITÍ ABLAČNÍHO KATETRU S MĚŘENÍM SÍLY PŘÍTLAKU: NERANDOMIZOVANÁ STUDIE SROVNÁVAJÍCÍ KATETR S MOŽNOSTÍ MĚŘENÍ SÍLY PŘÍTLAKU SE STANDARDNÍM ABLAČNÍM KATETREM

K. Doležalová, F. Lehar, Z. Svanovská, J. Jež, T. Kulík, Z. Stárek (Brno)

Úvod: Katetrová ablace fibrilace síní (FS) je léčebnou metodou používanou uselektovaných pacientů. Předpokladem úspěšného výkonu je dosažení trvalétransmurální léze v...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

TŘÍLETÉ SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ SE STABILNÍM CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM. DATA Z REGISTRU FAR NHL.

A. Trčková, L. Špinarová, J. Špinar , J. Pařenica, F. Málek, M. Špinarová, K. Lábr, O. Ludka, J. Jarkovský, K. Benešová (Brno)

Úvod: Prevalence srdečního selhání je přibližně 1-2 % dospělé populace ve vyspělých zemích, u ≥ 10 % se jedná o...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

FAR-REAL REGISTR – LÉČBA PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM V REÁLNÉ PRAXI

S. Lietava, P. Čučková, J. Špinar, P. Kala (Brno)

Cíl: zmapovat trendy zavedené medikace u pacientů s již známým srdečním selháním, kteří byli hospitalizováni na IKK FN Brno (Interní...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ČASNÁ REFERENCE PACIENTŮ K ABLACI FIBRILACE SÍNÍ OVLIVŇUJE VÝSLEDEK VÝKONU

P. Stojadinović, D. Wichterle, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Klinický výsledek katetrizační ablace pro fibrilaci síní (FS) je závislý na mnoha faktorech. Studovali jsme vliv trvání FS jako...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S ARTERIOVENÓZNÍM ZKRATEM PO CHIRURGICKÉ REDUKCI PRŮTOKU ZKRATEM

A. Valeriánová, L. Kovářová, J. Malík (Praha)

Úvod: Více než 50 % pacientů v chronickém dialyzačním program umírá v důsledku kardiovaskulárních onemocnění. Strukturální a funkční změny srdce...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MYOCARDIAL IRON HOMEOSTASIS AND HEPCIDIN EXPRESSION IN A RAT MODEL OF CHRONIC HEART FAILURE AT DIFFERENT LEVELS OF DIETARY IRON INTAKE

T. Havlenová, J. Petrák, M. Krijt, M. Běhounek, J. Franeková, L. Červenka, T. Pluháček , D. Vyoral, V. Melenovský (Praha, Vestec, Olomouc)

Background:Systemic iron deficiency is present in up to 50% of patients with chronic heart failure (HF) and it is associated...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KATECHOLAMINY INDUKOVANÁ SUBKLINICKÁ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S FEOCHROMOCYTOMEM: SPECKLE – TRACKING ANALÝZA

J. Kvasnička, T. Zelinka, J. Widimský jr., B. Štrauch, J. Rosa, O. Petrák, R. Holaj (Praha)

Katecholaminy indukovaná subklinická dysfunkce levé komory u pacientů s feochromocytomem: speckle – tracking analýza Jan Kvasnička1, Tomáš Zelinka1, Ondřej Petrák1, Ján...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ÚLOHA RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA NA SÁLE INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

L. Drvota, M. Kohoutová, I. Bernat, R. Rokyta (Plzeň)

Postavení radiologického asistenta v rámci non stop provozu katetrizační laboratoře provádějící i nekoronární intervence zůstává nadále předmětem častých diskuzí. Na...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

NON-INVASIVE ELECTROMECHANICAL CELL-BASED BIOSENSORS FOR IMPROVED INVESTIGATION OF 3D CARDIAC MODELS

G. Caluori, J. Přibyl, M. Pešl, S. Jelinkova, V. Rotrekl, P. Skladal, R. Raiteri (Brno, Genoa, Italy)

Cardiomyocytes (CM) placed on microelectrode array (MEA) were simultaneously probed with cantilever from atomic force microscope (AFM) system. This electric...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE - NOVĚ POUŽITÁ ENERGIE U ABLACÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ

Š. Královec, M. Mudroch, J. Baroch, T. Drtina, M. Mráček, M. Hrachovina, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

úvod: Ireverzibilní elektroporace (IRE) je nově použitá metoda aplikace energie v léčbě srdečních arytmií. Při ablaci nedochází díky krátkým aplikacím...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S RADIOFREKVENČNÍ ABLACÍ HYPERTROFICKÉ OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIE

T. Kulík, F. Lehar, Z. Stárek, J. Jež, J. Wolf, Z. Svánovská (Brno)

Úvod:Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie (HOKMP) je vrozené srdeční onemocnění s velice variabilními klinickými příznaky. Stejná variabilita figuruje i v případě následné...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA DĚDIČNÝCH SRDEČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

J. Kadlecová, D. Nikulenkov Grochová, M. Matyášová, M. Hiemerová, Z. Dobšáková, E. Svobodová, I. Grochová , P. Vlašín (Brno)

Úvod: Srdeční arytmie, kardiomyopatie, vrozené srdeční vady, TAAD (thoracic aortic aneurysms and aortic dissection) patří do skupiny geneticky heterogenních poruch,...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

KREVNÍ TLAK U ZDRAVOTNÍCH SESTER V TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU

J. Siegelová, A. Havelková, M. Krábková , J. Dušek, M. Pohanka, L. Dunklerová, P. Dobšák, G. Cornélissen (Brno, Minnesota, United States)

Cílem studie je srovnat 24hodinový profil krevního tlaku z 7denního/24 hodin ambulantního monitorování u zdravých osob zdravotnických pracovníků v třísměnném...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

THE EFFECT OF AGING PROCESS AND BED REST AND IMMOBILIZATION IS THE OPPOSITE OF CARDIOVASCULAR REHABILITATION

N. Goswami (Graz, Austria)

Physiological deconditioning similar to that seen in spaceflight also occurs on Earth.Illness or injury in older persons frequently requires hospitalized...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

NOVÉ VZORCE PRO VÝPOČET MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBY KYSLÍKU PŘI ZÁTĚŽOVÝCH TESTECH PODLE REGISTRU FRIEND

E. Sovová, M. Sovová, K. Moravcová (Olomouc)

Standardním testem pro zjištění kardiorespirační zdatnosti je zátěžový test do maxima spojený s měřením různých kardiorespiračních parametrů včetně maximální spotřeby...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

JSOU KONFIRMAČNÍ TESTY NUTNÉ U VŠECH PACIENTŮ S POZITIVNÍM SCREENINGOVÝM TESTEM PRO PRIMÁRNÍ HYPERALDOSTERONISMUS?

J. Václavík, M. Křístková, T. Opršalová, E. Kociánová, M. Kamasová, J. Jarkovský, K. Benešová, L. Jelínek , K. Vykoupil (Olomouc, Brno)

Cíl: Cílem práce bylo retrospektivně zhodnotit, zda je provádění konfirmačních testů nezbytné u všech pacientů s pozitivním screeningovým testem pro...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS