Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8949 / vypisuji: 8911 - 8940

TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ V DIAGNOSTICE SYNKOPY

J. Komorousová, M. Petrová, H. Šašková, L. Suchá, K. Linhartová (Plzeň)

Test na nakloněné rovině – Head up tilt table test (HUTT) slouží k diagnostice synkopálních stavů. Podstatou vyšetření je navození...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ASCENDENTNÍ AORTA U PACIENTŮ SE STENÓZOU DVOJCÍPÉ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ JE NEJEN ŠIRŠÍ NEŽ U TROJCÍPÉ, ALE LIŠÍ SE OD NÍ I TVAREM

K. Linhartová, F. Šefrna, V. Beránek, I. Hanišová, G. Štěrbáková, M. Pešková, M. Čepelák, J. Kropáček (Plzeň)

Úvod: Aortální stenóza může být spojena s dilatací ascendentní aorty, na níž se u dvojcípé aortální chlopně (BAV) podílejí vrozené...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ AKUTNÍ A CHRONICKÉ KARDIOTOXICITY ANTRACYKLINŮ POMOCÍ ELEKTROKARDIOGRAFIE

J. M. Horáček, R. Pudil, J. Pástorová, L. Jebavý, A. Štrasová, L. Slováček, M. Blažek, J. Malý (Hradec Králové)

Cíl: Sledování EKG změn během léčby a po léčbě antracykliny (ANT) u akutních leukémií (AL).Soubor a metodika: Ve studii bylo...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PENETRUJÍCÍ AORTÁLNÍ VŘED: MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY

J. Raupach, M. Lojík, L. Beran, J. Harrer, M. Tuna, A. Krajina, Z. Bělobrádek, J. Feix (Hradec Králové)

Úvod:Penetrující aortální vřed (PAU) představuje lokalizovanou, potenciálně letální patologii převážně na sestupné aortě starších nemocných. U akutně symptomatických pacientů s PAU...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

MODERNÍ FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA STABILNÍ ANGINY PECTORIS

J. Hradec (Praha)

V léčbě stabilní anginy pectoris (AP) hrají v posledních letech čím dál větší roli invazivní postupy. Přesto zůstává značný podíl...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

HODNOCENÍ VIABILITY MYOKARDU MAGNETICKOU REZONANCÍ

M. Solař, J. Žižka, L. Klzo, J. Tintěra (Hradec Králové, Praha)

Určení viability myokardu je důležité pro stanovení optimálního léčebného postupu u nemocných s ischemickou kardiomyopatií. Novou diagnostickou metodou, kterou lze...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

NA VĚKU ZÁVISLÉ MORFOLOGICKÉ A HEMODYNAMICKÉ ROZDÍLY U PACIENTŮ PO ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACI

J. Veselka, R. Duchoňová, J. Páleníčková, D. Zemánek, P. Šváb, P. Hájek, M. Malý, P. Blaško, D. Tesař (Praha)

Cíl: Alkoholová septální ablace (ASA) snižuje u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOCM) nitrokomorový tlakový gradient (PG) a zlepšuje symptomatologii....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTEK, CESTA K DIAGNÓZE SYNDROMU CHURG-STRAUSSOVÉ

A. Večeřová, K. Goričan, M. Kocík, F. Krejbich, T. Veiser, M. Zahin (Praha)

Syndrom Churg-Straussové (alergická granulomatóza, CSS) byl poprvé popsán v roce 1951 Jakobem Churgem a Lotte Strauss. Tento syndrom byl diagnostikován...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ

T. Hnátek, D. Zogala, L. Kameník, I. Jeřábek, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Perorální antikoagulační léčba je v současné době všeobecně akceptovaným standardem  u nemocných s fibrilací síní.  Dlouhodobá účinnost této léčby...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEUROHUMORAL ACTIVITY, HEART FAILURE AND PROGNOSIS IN PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE TREATED BY CHRONIC HEMODIALYSIS

J. Špinar, O. Ludka, J. Vítovec, L. Špinarová, L. Vítovcová, D. Sobotová, L. Dušek (Brno)

Chronic renal failure is frequently accompanied by chronic heart failure. We followed 99 patients with end stage renal failure, treated with hemodialysis (mean...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚLOMEK KLADIVA V PRAVÉ KOMOŘE

J. Knot, P. Toušek, H. Línková, K. Čurila, P. Widimský (Praha)

Nejčastěji pozorovaná intravaskulární a intrakardiální cizí tělesa jsou fragmenty katétrů, zaváděcích drátů a stentů. Kromě těchto iatrogenních příčin se cizí...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV POHLAVÍ NA PROGNÓZU PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACEMI ST LÉČENÝCH TROMBOLÝZOU NEBO TRANSPORTOVANÝCH K PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI. ANALÝZA STUDIÍ PRAGUE 1 A PRAGUE 2

Z. Moťovská, M. Aschermann, P. Widimský, .. On behalf of the PRAGUE-8 Study Investigators (Praha)

Úvod. Na rozdíl od mužů, mortalita žen na kardiovaskulární nemoci stoupá. Proč? Je léčba těchto nemocí stejně efektivní u žen?...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SPIROERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE DUŠNOSTI

B. Jiravská - Godula, O. Jiravský, M. Branny, M. Bartnická (Třinec)

Úvod:Spiroergometrické vyšetření je  vyšetřovací  metoda  běžně používaná pro stanovení zátěžové kapacity  a odpovědi  na léčbu u nemocných  se srdečním selháním,...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

OPERACE AO STENÓZY U PACIENTŮ STARŠÍCH 75 LET – NAŠE DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

O. Jiravský, L. Škňouřil, M. Dorda, B. Holek, M. Branny, M. Janík, D. Vician, P. Branny (Třinec)

Úvod:Aortální stenosa degenerativní etiologie je početně dynamicky narůstající diagnóza s níž se kardiolog stýká. Rozhodovací kriteria u pacientů s aortálním...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ TAMPONÁDA S OBĚHOVOU ZÁSTAVOU JAKO POZDNÍ KOMPLIKACE POOPERAČNÍHO PRŮBĚHU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU

P. Povolná, P. Povolný, J. Povolný, K. Riegel, M. Podpěrová, P. Luzum, M. Benešová (Kladno, Praha)

Kasuistika popisuje komplikovaný pooperační průběh pacientky po kombinovaném kardiochirugickém výkonu (mitrální valvuloplastika, trikuspidální valvuloplastika, přímá sutura defektu septa síní, MAZE...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DOČASNÁ IMPLANTACE KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU PRO KOMOROVOU TACHYKARDII PŘI MYOKARDITIDĚ ZPŮSOBENÉ VIREM INFLUENZY B - KAZUISTIKA

P. Tůma (Dumfries, United Kingdom)

45-letý pacient, německé národnosti s pozitivní rodinnou anamnezou pro ICHS, sám bez závažnějšího předchorobí, přijat do The Heritage Hospital and Cardiac Centre...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROGNOSTICKÉ HODNOCENÍ NEMOCNÝCH PO INFARKTU MYOKARDU

V. Chaloupka, L. Elbl, S. Nehyba (Brno)

Pro prognostické hodnocení nemocných po infarktu myokardu slouží řada ukazatelů, z nichž se nejčastěji udávají funkce LK, tíže koronárního postižení,...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV REHABILITACE NA VRCHOLOVOU SPOTŘEBU KYSLÍKU U NEMOCNÝCH LÉČENÝCH BETA-BLOKÁTORY

V. Chaloupka, L. Elbl, S. Nehyba, I. Tomášková, F. Jedlička (Brno)

U nemocných, kteří jsou léčeni beta blokátory  není jednotný názor na vliv pravidelního cvičení v rámci řízeného rehabilitačního programu na...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KOMBINAČNÍ LÉČBA PO TRANSPLANTACI SRDCE

L. Špinarová (Brno)

Srdeční transplantace(OTS)je   metodou volby léčby pacientů s těžkým srdečním selháním.Kombinační léčba spočívá 1) v kombinaci imunosupresiv, 2) kombinace imunosupresiv s...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

OD NSTEMI K PARCIÁLNÍ RUPTUŘE VOLNÉ STĚNY LKS

R. Krejčí, F. Toušek (České Budějovice)

Ruptura volné stěny LKS je jedna z nejzávažnějších komplikací infarktu myokardu. Prezentace případu 63-letého muže přijatého na JIP spádového interního oddělení...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÉ 3D MĚŘENÍ VELIKOSTI PERIMEMBRANÓZNÍHO VSD PŘED UZÁVĚREM AMPLATZEROVÝM OCCLUDEREM

J. Januška, L. Škňouřil, M. Branny, J. Indrák, M. Dorda, M. Palowski, J. Černý (Třinec)

Uzávěry perimembranózních defektu komorového septa (PMVSD) pomocí Amplatzerového occluderu naráží na relativně obtížné zjišťování velikosti a tvaru komorového defektu. Vzhledem...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚLOHA ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Meluzín (Brno)

Úvod: Srdeční selhání v současnosti představuje závažný medicínský problém. Cílem tohoto souhrnného sdělení je rozbor úlohy echokardiografie v diagnostice srdečního...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

JAK DIAGNOSTIKOVAT SRDEČNÍ SELHÁNÍ? S POMOCÍ NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ

L. Špinarová (Brno)

U akutního i chronického srdečního selhání (SS) dochází ke zvýšené sekreci BNP.V plazmě lze stanovit hladinu BNP a NT-pro BNP...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ČI SRDEČNÍ AMYLOIDÓZA?

P. Gregor, H. Línková, M. Pěnička, R. Fojt (Praha, Praha 10)

   Demonstrován případ 60letého nemocného poslaného k vyšetření s podezřením na hypertrofickou kardiomyopatii. V anamnéze opakované synkopy. Na EKG jen...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR SÍŇOVÝCH ZKRATŮ U TOTÁLNÍHO KAVOPULMONÁLNÍHO SPOJENÍ (TCPC) ODPOUTATELNÝMI SPIRÁLAMI. STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY

O. Reich, P. Tax, J. Marek, V. Tomek, J. Gilík, T. Tláskal, B. Hučín, V. Chaloupecký, J. Škovránek (Praha)

Cíl studie: zjistit efektivitu a bezpečnost uzávěru síňových zkratů u TCPC odpoutatelnými spirálami Pacienti a metody: Katetrizačními technikami jsme léčili 43...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

MÁ ČASNĚ KONZERVATIVNÍ (MEDIKAMENTÓZNÍ) PŘÍSTUP JEŠTĚ MÍSTO V LÉČBĚ AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ BEZ ST ELEVACÍ?

P. Gregor (Praha)

   Časně invazívní přístup se stal běžným postupem v léčbě akutních koronárních syndromů bez elevací ST (AKS-NSTEMI) a dostal se...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

ECHOKARDIOGRAFIE: JEDNODUCHÁ A OKAMŽITĚ DOSTUPNÁ METODA PRO DETEKCI VIABILNÍHO MYOKARDU

M. Pěnička (Aalst, Belgium)

Rozsah dysfunkčního leč viabilního myokardu je jedním z hlavních prognostickým faktorů u pacientů s ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční. Tudíž...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU. ZHODNOCENÍ VLIVU DÁVKY BUNĚK

J. Meluzín, S. Janoušek, L. Groch, J. Mayer, I. Horňáček, R. Panovský, M. Kamínek, J. Staníček, O. Hlinomaz, J. Vinklárková (Brno, Olomouc)

Úvod: Dosud není známo, zda účinnost autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně (MBKD) závisí na množství dodaných buněk. Cílem této...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ROLE ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

R. Trčková, L. Škrnová, R. Valentová, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Srdeční nádory představují sice vzácná avšak velmi vážná onemocnění. Většina srdečních tumorů jsou sekundární maligní nádory. Primárních nádorů je menšina,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DETEKCE VOLNÉ DNA DÁRCE V KRVI PACIETŮ PO TRANSPLANTACI SDRCE

J. Vymětalová, R. Bohuslavová, J. Hubáček, M. Kocík, I. Málek (Praha)

Úvod:  V současné době jedinou metodou diagnostiky akutní rejekce štěpu po ortotopické transplantaci srdce (OTS) je endomyokardiální biopsie (EMB). Cílem...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS