Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 8581 - 8610

DETEKCE DEPRESE V KATETRIZAČNÍ LABORATOŘI POMOCÍ KRÁTKÉ VERZE DOTAZNÍKU PHQ

M. Vlková, M. Škvařilová, M. Ondráčková, V. Kvapilová, L. Kleslová, J. Zemanová, E. Drtinová (Karlovy Vary)

Úvod: Aktivní vyhledávání pacientů s úzkostně depresivní symptomatikou zůstává stále Popelkou v primární i sekundární prevenci ICHS, přestože řada studií...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MANAGEMENT PÉČE O PACIENTY SE SYNKOPOU

I. Cetlová, J. Vlašínová, J. Nováčková, I. Prachařová (Brno)

Synkopa je definovaná jako náhlá, krátká  ztráta vědomí a posturálního tonu se spontánní úpravou, bez neurologických reziduí. Jejím podkladem může...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI S PODÁVÁNÍM LEVOSIMENDANU U PACIENTU S DEKOMPEZACÍ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

T. Brychta, M. Tesák, T. Zatočil, J. Maňoušek, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

V období od 1.1.2006 do 31.12.2006 byl na JIP IKK podán 19x u 18 konsekutivních pacientů levosinemdan. Jednalo se o...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ „OPTIMÁLNÍHO“ ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO INTERVALU POMOCÍ TRANSTORAKÁLNÍ IMPEDANČNÍ KARDIOGRAFIE U PACIENTŮ SE SICK SINUS SYNDROMEM KORIGOVANÝM PM DDD

K. Kummerová (Brno)

Buchtová K., Novák M., Kamarýt P., Lipoldová J., *Homolka P., Vykypěl T., *Siegelová J.I.interní-kardioangiologická klinika*Klinika funkční diagnostiky a rehabilitaceFakultní nemocnice...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DETEKCE DEPRESE V KATETRIZAČNÍ LABORATOŘI POMOCÍ BECKOVY STUPNICE PRO HODNOCENÍ DEPRESE

M. Ondráčková, M. Škvařilová, M. Vlková, V. Kvapilová, E. Drtinová, L. Kleslová, J. Zemanová (Karlovy Vary)

Katetrizační laboratoř, Karlovarská krajská nemocniceÚvod: Tato přednáška navazuje na přednášku o detekci depresivní a úzkostně depresivní symptomatiky u nemocných podstupujících...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V DĚTSKÉM KARDIOCENTRU

T. Tláskal (Praha)

V letošním roce slavíme 30. výročí založení Dětského kardiocentra. Cílem tohoto sdělení je podat přehled vývoje dětské kardiochirurgie v letech 1977-2007...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

MUTAČNÍ ANALÝZA KANDIDÁTNÍCH GENŮ SCN1B, KCND3 A ANK2 U PACIENTŮ S KLINICKOU DIAGNÓZOU SYNDROMU DLOUHÉHO QT INTERVALU

T. Novotný, M. Raudenská, A. Bittnerová, A. Floriánová, K. Chroust, R. Gaillyová, B. Semrád, J. Kadlecová, M. Šišáková, J. Špinar (Brno)

Úvod: Příčinou syndromu dlouhého QT intervalu (LQTS) jsou u cca 50-60% pacientů mutace genů pro srdeční iontové kanály (KCNQ1, KCNH2,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DETEKCE DEPRESE U NEMOCNÝCH S ICHS PODSTUPUJÍCÍCH KATETRIZACI

M. Škvařilová, I. Bernat, M. Paďour, R. Ondrejčák (Olomouc, Karlovy Vary)

Úvod: Řada studií nemocných s depresí prokázala vyšší než dvojnásobnou mortalitu u nemocných s úzkostně depresivní symptomatikou (v jakémkoliv věku...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV DVANÁCTITÝDENNÍHO REHABILITAČNÍHO PROGRAMU S AEROBNÍ ZÁTĚŽÍ KOMBINOVANOU SE SILOVÝMI PRVKY NA KVALITU ŽIVOTA NEMOCNÝCH S CHRONICKOU ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

J. Jančík, J. Siegelová, P. Dobšák, R. Panovský, J. Pochmonová, L. Mífková, L. Vymazalová, P. Vank, J. Tomíčková, M. Frantisová (Brno)

Depresivní a anxiózní stavy jsou časté.Vedou ke zhoršení kvality života a je možné je považovat za nezávislý rizikový faktor koronární...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SUBAKUTNÍ A POZDNÍ TROMBÓZY KORONÁRNÍCH STENTŮ

M. Škvařilová, I. Bernat, M. Paďour, R. Ondrejčák (Olomouc, Karlovy Vary)

Vznik trómbózy v implantovaném stentu významně ohrožuje další osud nemocného. Proto jsme provedli podrobnou analýzu všech 15 trombóz, které jsme...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

RENAL FUNCTION AND LIPID SPECTRUM IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION: COINCIDENCE OR CORRELATION?

V. Kosmálová, J. Lietava, T. Makovický, M. Kubová, A. Dukát (Bratislava, SR)

Introduction: Causal relationship between blood pressure and renal function is well establish and accepted. However,  lipid spectrum level and markers...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

EVAKUAČNÍ PUNKCE PERIKARDIÁLNÍHO VÝPOTKU PO KARDIOCHIRURGICKÉ OPERACI – NAŠE ZKUŠENOSTI

M. Kolek (Ostrava)

Incidence perikardiálních výpotků po kardiochirurgických výkonech (revaskularizacích a chlopenní chirurgii) se udává od 58 do 64%. Výskyt srdeční tamponády je...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ PERIKARDITIDA JAKO ORGÁNOVÁ MANIFESTACE AKUTNÍ CHLAMÝDIOVÉ INFEKCE-KAZUISTIKA

M. Rýzlová, P. Gregor, J. Karásek, Z. Moťovská, P. Widimský (Praha)

Prezentujeme případ 52letého pacienta, který byl odeslán na naší kliniku pro protrahovaný febrilní stav nejasné etiologie a velký perikardiální výpotek. Klinicky...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ADMA – SENZITIVNÍ UKAZATEL ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE U DĚTÍ S FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLÉMIÍ A DIABETEM MELLITEM 1.TYPU

P. Jehlička, O. Mayer, J. Racek, F. Stožický (Plzeň)

Úvod: Děti s familiární hypercholesterolémií (FH) nebo diabetes mellitus 1.typu (DM1) mají vysoké riziko vzniku makrovaskulárních nebo mikrovaskulárních komplikací v...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY POHYBOVÉ LÉČBY OBÉZNÍCH V ZÁVISLOSTI NA VĚKU A PŘIDRUŽENÝCH CHOROBÁCH

J. Nečasová, B. Rosenbergová, H. Svačinová, M. Tarasová, L. Svoboda, J. Siegelová (Brno)

Cíl práce. Zhodnocení vlivu pohybové léčby na antropometrické parametry obézních v závislosti na věku a přidružených chorobách.Soubor pacientů a metodika.Bylo...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HYPONATRÉMIE A AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU

Š. Havránek, R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, V. Dytrych, A. Linhart (Praha)

Úvod: Hyponatremie je marker nepříznivé prognózy u nemocných s chronickým srdečním selháváním. Velmi málo je však známo, zda má hyponatrémie...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ PROPUSTNOSTI MIKROVASKULÁRNÍHO PROSTORU (BLUSH) METODOU DENZOGRAFIE U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU LÉČENÉHO DIREKTNÍ PCI. POROVNÁNÍ S VÝVOJEM BIOCHEMICKÝCH MARKERŮ AIM

Ľ. Bunček, A. Herman, P. Šmoranc, I. Varvařovský, J. Matějka, V. Rozsíval, L. Steinhart (Pardubice, Hradec Králové)

Propustnost mikrovaskulárního prostoru (BLUSH) oblasti levé a pravé koronární artérie lze hodnotit pomocí dilučních křivek průtoku kontrastní látky tkání. Vlastní...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ JAKO KOMPLIKACE LÉČBY PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY- KAZUISTIKA

Z. Krupičková, J. Krupička, E. Chytilová (Praha 3)

Rosiglitazon ze skupiny thiazolinedionů patří mezi novější, zatím spíše méně používané perorální antidiabetikum.  Jedním z možných nežádoucích účinků tohoto léku...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

CELKOVÉ KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO SLOVENSKEJ POPULÁCIE

J. Jurkovičová, Z. Štefániková, Ľ. Ševčíková, Ľ. Ághová (Bratislava, SR)

CieľZistiť výskyt rizikových faktorov (RF) kardiovaskulárnych (KV) chorôb v slovenskej populácii. Vypočítať celkový a priemerný počet RF, celkové KV riziko...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PRVÉ ZKUŠENOSTI KOMBINOVANÉ TERAPIE U PACIENTŮ S IDIOPATICKOU PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

H. Al-Hiti, V. Melenovský, J. Kettner, I. Málek (Praha)

Idiopatická plicní arteriální hypertense (IPAH) je progresivní onemocnění charakterizované vysokou plicní arteriální rezistencí (PAR), která vede k přetížení pravé komory...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ SPORTOVCE - KAZUISTIKA

I. Freimuthová (Brno)

Cíl: Preventivní vyšetření sportovce zahrnuje interní, laboratorní vyšetření a zátěžový test většinou spiroergometrii. Dle těchto vyšetření stanovíme výkon sportovce, vypočítáme...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÉ MONITOROVÁNÍ CHLOPENNÍCH VAD

P. Frídl

Echokardiografie je metoda ideální nejen pro správnou a přesnou diagnostiku, ale je i ideální metodou pro dlouhodobé sledování nemocných. Pomáhá...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

OŠETŘOVÁNÍ OPERAČNÍCH RAN PO OPERACI NA SRDCI A PŘEDCHÁZENÍ KOMPLIKACÍM

M. Nieweltová (Liberec)

Srdce jako orgán nezbytný pro život zastává funkci oběhového čerpadla pro malý a velký oběh krevní. Získané chlopňové vady srdeční...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VÝZNAM HOLTEROVA MONITOROVÁNÍ U PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ

S. Janíčková, I. Kyselová, J. Vlašínová (Brno)

Fibrilace síní je nejčastěji se vyskytující arytmií. Její výskyt stoupá s věkem.Jde o arytmii s nekoordinovanou  síňovou aktivací s následným...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KLINICKÉ VYUŽITÍ ZÁTĚŽOVÉ ECHOKARDIOGRAFIE U NEMOCNÝCH BEZ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ

R. Ourodová, M. Vrbová (Brno)

Cíl: Zátěžová echokardiografie (ZE) patří mezi specializované echokardiografické vyšetření, které je v první řadě indikované v diagnostice ischemické choroby srdeční...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SPIROERGOMETRIE V AMBULANCI PRO CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ – „NAPOVÍ“ NÁM VÍCE O PACIENTOVI?

M. Schejbalová (Praha 4)

Účelem zakládání ambulancí nebo jednotek pro chronické srdeční selhání je zlepšit ambulantní péči o tyto nemocné, jejichž počet celosvětově a...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PROBLEMATIKA LÉČENÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

J. Kánská (Liberec)

Infekční endokarditida (dále IE) je onemocnění s incidencí 2-5/100.000, průměrná úmrtnost činí 10-30%. Většinou postihuje pacienty s preexistující chlopenní vadou...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PO TŘECH A DVANÁCTI MĚSÍCÍCH OD IMPLANTACE

J. Krejčí, M. Novák, P. Hude, H. Pavelčíková, E. Ozábalová, J. Meluzín, L. Špinarová (Brno)

Cíl práce: ověřit, zda časné změny některých hemodynamických a echokardiografických parametrů přetrvávají i po 1 roce od implantace biventrikulárního kardiostimulátoru...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

LÉČEBNÁ HYPOTERMIE U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

L. Volejníková, M. Švecová (Liberec)

 Jedním ze způsobů jak snížit rozsah mozkového postižení u nemocných po oběhové zástavě je léčebná hypotermie, kdy pokles tělesné teploty...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

CHARAKTERISTIKA NEMOCNÝCH S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM A ZVÝŠENOU HLADINOU TROPONINU I

J. Suková, P. Ošťádal, P. Widimský (Praha)

Úvod. Zvýšení hladiny troponinu I (TnI) bylo opakovaně popsáno u části nemocných s kompenzovaným či akutně dekompenzovaným chronickým srdečním selháním....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS