Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9272 / On the page: 8551 - 8580

ANÉMIE U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

A. Tomášek, S. Janoušek, R. Miklík, M. Šebo, E. Dvořáková, J. Špinar (Brno)

Úvod: Pozorování z poslední doby ukazují, že anémie je pravděpodobně jedním z faktorů negativně ovlivňující průběh některých kardiovaskulárních onemocnění. Cíl:...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

OPTIMALIZACE EFEKTIVITY SRDEČNÍ HEMODYNAMIKY

R. Vopálka, M. Táborský (Praha)

Ve svém sdělění  představuji novou metodu vedoucí k otimalizaci hemodynamického efektu práce srdce. Jedná se o technologii modulace srdeční kontraktility...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

MINIINVAZIVNÍ MYOKARDIÁLNÍ REVASKULARIZACE U SENIORŮ-ANALÝZA ČASNÝCH VÝSLEDKŮ

Z. Šorm, J. Harrer, P. Žáček (Hradec Králové)

Cíl: Retrospektivní analýza časných výsledků po myokardiální revaskularizaci minimálně invazivní metodou u seniorů od 70 let rozdělených do dvou věkových...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

EMBOLIZACE VĚTVÍ ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR JAKO KOMPLIKACE PŘÍMÉ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKY ŘEŠENÁ LOKÁLNÍ TROMBOLÝZOU

J. Maňoušek, M. Poloczek, J. Pařenica, J. Sedmík, J. Špinar (Brno)

Úvod. Možnou komplikací akutní koronarografie a přímé koronární angioplastiky (PCI) jsou embolizace do systémového řečiště včetně splanchnických tepen. Mortalita poznané...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PERKUTÁNNA KORONÁRNA INTERVENCIA NECHRÁNENÉHO KMEŇA ACS – 1 ROČNÝ FOLLOW-UP

P. Blaško, J. Veselka, D. Zemának, R. Duchoňová, P. Hájek, M. Malý, D. Tesař (Ostrava, Praha)

Cieľ práce: Sledovať výskyt úmrtia, revaskularizácie a cievnej mozgovej príhody u pacientov po PCI (perkutánna koronárna intervencia) kmeňa ACS (arteria...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLIV KARDIOCHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE MYOKARDU NA GLOBÁLNÍ SYSTOLICKOU A DIASTOLICKOU FUNKCI LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ SE SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ A VIABILNÍM MYOKARDEM – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

T. Skála, M. Hutyra, M. Kamínek, D. Horák, P. Němec, J. Lukl (Olomouc)

V přednášce jsou uvedeny dílčí výsledky změn parametrů globální systolické a diastolické funkce levé komory srdeční u pacientů s ischemickou...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

LIPIDY A RIZIKO ATEROSKLERÓZY V ČESKÉ POPULACI

M. Tomečková, H. Grünfeldová, J. Peleška, P. Hanuš, M. Marušiaková, O. Simerská (mimo zam., Čáslav, Praha)

Vysoká prevalence rizikových faktorů (RF) včetně lipidů v populaci České republiky jebezpochyby příčinou vysoké nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění...

Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SÍŇOVÉ ARYTMIE PO CHIRURGICKÉ LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE

R. Krausová, J. Kautzner, J. Malý, J. Pirk, I. Skalský (Praha)

Perioperační radiofrekvenční (RF) ablace se stává rutinní metodou léčby fibrilace síní (FS) u pacientů indikovaných ke kardiochirurgickým zákrokům. Problémem v ...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U NEMOCNÉ V KRITICKÉM STAVU – KAZUISTIKA

P. Blaško, J. Fiedler, D. Černá, J. Veselka (Ostrava, Praha)

Úvod: Balónková valvuloplastika aortální chlopně (BAV) u dospělých s degenerativní kalcifikovanou stenózou se používá zřídka, u toho času inoperabilních pacientů...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

TERAPEUTICKÁ VASKULOGENEZE U PACIENTŮ S KRITICKOU KONČETINOVOU ICHÉMIÍ DOLNÍCH KONČETIN

M. Chochola, P. Pytlík, P. Kobylka, L. Skalická, S. Beran, P. Vařejka, S. Jirát, J. Křivánek, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

ÚvodCílem projektu podporovaného grantem IGA NR 8047-3 bylo zjistit bezpečnost a účinnost autologonní transplantace dřeňových buněk intraarteriální cestou u pacientů...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ZÁTĚŽOVÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ A ADOLESCENTŮ PO PRODĚLANÉ PROTINÁDOROVÉ TERAPII ANTRACYKLINY

Z. Nováková, K. Krontorádová, H. Hrstková, J. Šťastná, L. Elbl, I. Tomášková, N. Honzíková, B. Fišer, E. Závodná (Brno)

Úvod: Cílem studie byla analýza kardiovaskulárních parametrů během bicyklové ergometrie u bývalých onkologických pacientů a zdravých dětí a adolescentů. Soubor...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTY NT-PROBNP U STARŠÍ POPULACE S NORMÁLNÍ SYSTOLICKOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY BEZ ZNÁMEK SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Vytiska, P. Kala, O. Boček, P. Jeřábek, P. Neugebauer, M. Poloczek, J. Pařenica, C. Xxxx, J. Špinar (Nitra, SR, Brno, Nitra)

Úvod: Zvýšené hodnoty NT-proBNP dobře korelují s funkční třídou NYHA, ejekční frakcí levé komory (LK) a prognózou u pacientů se...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SIGNIFIKANTNÍ ELEVACE VE SVODU AVR PŘI HODNOCENÍ POSITIVITY ERGOMETRICKÉHO TESTU

B. Jiravská Godula, O. Jiravský, M. Bartnická, M. Branny (Třinec)

Cíl:Ověřit význam signifikantních ST elevací ve svodu aVR při ergometrii s ohledem na následující koronarografický nález.Soubor a metodika: Prospektivní sledování...

Topic: Outpatient care
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY IMPLANTACE KARDIOSTIMULAČNÍCH ELEKTROD PRO BIV STIMULACI

R. Vopálka, M. Táborský, Š. Černý, L. Ticháček (Praha)

Úvod:V současné době se stává BiV stimulace stále více užívanou metodou léčby srdečního selhání a přesto, že instrumentárium pro implantace...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

BEZPEČNOST A ÚČINNOST KOMBINACE SIROLIMU A MYKOFENOLÁTU MOFETILU U PACIENTŮ V POZDĚJŠÍM OBDOBÍ PO TRANSPLANTACI SRDCE S RENÁLNÍ DYSFUNKCÍ

P. Hude, L. Špinarová, J. Krejčí, H. Pavelčíková, J. Černý, A. Sirotková (Brno)

Úvod: Na vzniku či progresi renální dysfunkce  po transplantaci srdce (HTx) se podílí podávání kalcineurinových inhibitorů (CNI).Cíl: Zhodnotit bezpečnost a...

Topic: Transplantations
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ZMĚNY VYBRANÝCH ECHOKARDIOGRAFICKÝCH PARAMETRŮ FUNKCE PRAVÉ KOMORY PO PLICNÍ ENDARTEREKTOMII

D. Ambrož, T. Paleček, J. Lindner, P. Jansa, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl studie:  Plicní endarterektomie (PEA) je léčebnou metodou volby u nemocných s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH).  Úspěšná...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VASKULITÍDY A KORONÁRNÍ POSTIŽENÍ

I. Hofírek, J. Litzman, V. Feitová, L. Groch, Z. Řehák, S. Šárník, J. Rotnágl (Brno)

   Zánětlivá autominunní onemocnění cév, vaskulitídy mohou postihovat různé části cévního systému. Včetně předpokládaného častějšího postižení koronárních tepen. To je...

Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – JEDNOROČNÍ MORTALITA A KVALITA ŽIVOTA PŘI SINUSOVÉM RYTMU A FIBRILACI SÍNÍ

K. Kluz , J. Vlašínová, J. Špinar (Třinec, Brno)

Cíl : Srovnání mortality a kvality života u pacientů (pac.) s chronickým srdečním selháním (CHSS) po zavedení resynchronizační terapie biventrikulárním kardiostimulátorem...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

JE PRÍTOMNÁ SPOJITOSŤ MEDZI HODNOTAMI TLAKU KRVI A ANXIETOU A DEPRESIOU U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV S DIABETES MELLITUS TYP 2?

A. Vachulová, P. Bukovinová, Š. Gortha, J. Ružek, B. Vohnout (Bratislava, SR, Campobasso, Italy)

Depresívne poruchy majú vysokú prevalenciu a často sú diagnostikované u pacientov s diabetes mellitus (DM), ischemickou chorobou srdca a artériovou...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY EBSTEINOVY ANOMÁLIE TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ

S. Krupičková, V. Chaloupecký, T. Tláskal, B. Hučín, R. Gebauer, G. Hrádková, J. Popelová, Š. Černý, A. Nečasová, J. Škovránek (Praha, Brno)

V letech 1982 až 2005 bylo v Dětském kardiocentru operováno 31 pacientů s Ebsteinovou anomálií trikuspidální chlopně (TV) ve věku...

Topic: Congenital disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

„REAL-TIME“ MYOKARDIÁLNÍ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

P. Šváb, O. Rataj, V. Campr (Rakovník, Praha)

       Dvojrozměrná echokardiografie je běžně užívanou diagnostickou metodou při detekci srdečních nádorů a trombů s  vysokou senzitivitou (TTE 93%  a TEE 97%)....

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ÚROVEŇ KONTROLY HYPERTENZE U NEMOCNÝCH S METABOLICKÝM SYNDROMEM A PŘIDRUŽENÝMI CHOROBAMI

H. Rosolová (Plzeň)

Úvod: Hypertenze je jedním ze základních rizikových faktorů metabolického syndromu (MS) a její úspěšná léčba snižuje kardiovaskulární riziko. Metodika: Studie...

Topic: Hypertension
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

MŮŽE SESTRA SAMOSTATNĚ PROVÁDĚT KONTROLY PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM?

D. Brabcová (Praha)

V našem kardiologickém diagnostickém centru provádíme kontroly pacientů s implantovaným kardiostimulátorem, které máme dlouhodobě v lékařské péči a které jsme...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PŘEKVAPIVĚ NEGATIVNÍ VZTAH TĚLESNÉ VÝŠKY K STIMULOVANÉ HLADINĚ INZULINU U NEDIABETIKŮ S RIZIKEM PRO KARDIOVASKULÁRNÍ CHOROBY

J. Málková, P. Kraml, M. Anděl (Praha)

Cílem práce bylo studovat vztah parametrů tělesného habitu k hladině inzulinu nalačno a stimulované v orálním glukozovém tolerančním testu. Vyšetřili jsme...

Topic: Primary prevention
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

COMBINED TREATMENT OF RESISTANT HYPERCHOLESTEROLEMIA BY LDL-APHERESIS, STATIN AND EZETIMIBE

V. Blaha, P. Vyroubal, M. Bláha, E. Havel, D. Solichová, R. Hyšpler, J. Zajíc, M. Blažek, Z. Zadák (Hradec Králové)

Background: Treatment with extracorporeal elimination technique - LDL (low-density lipoprotein)-apheresis (LA), or combined therapy of ezetimibe with HMG-CoA reductase inhibitor...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KAZUISTIKA: MASIVNÍ PLICNÍ EMBOLISACE U GRAVIDNÍ PACIENTKY

E. Maděrová, J. Vlašínová, J. Kaňovský, J. Špinar (Brno)

Popis:  Představujeme případ úspěšné léčby masivní plicní embolisace u gravidní nemocné. 27-letá pacientka  přichází v 25. týdnu gravidity pro masivní...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

LIPOPOLYSACHARIDE BINDING PROTEIN (LBP) AS A MARKER OF ATHEROSCLEROSIS IMPROVED BY THERAPEUTICAL INTERVENTION IN END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS

V. Blaha, S. Dusilová Sulková, E. Mistrík, C. Andrýs, D. Solichová, J. Zahradník, B. Hájková, L. Sobotka (Hradec Králové)

Background: LBP represents a link between cardiovascular disease and chronic inflammation caused by endotoxin producing microorganisms. It is a member...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DVOJNÁSOBNÝ AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU A AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA KARDIOEMBOLIZAČNÍ ETIOLOGIE

F. Roháč, P. Widimský, L. Lisa (Mlada Boleslav)

53letý muž byl přijat na kardiologickou kliniku poté co byl nalezen ležící před obchodem. Objektivně somnolentní až soporózní, s pravostrannou...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝZNAM DOMÁCÍHO SLEDOVÁNÍ U IMPLATABILNÍCH KARDIOVERTRŮ-DEFIBRILÁTORŮ (ICD)

F. Holý, Š. Královec, M. Táborský, P. Neužil, M. Tregler (Praha)

Na našem pracovišti bylo implantováno  26 ICD s možností dálkového sledování v rámci studie REFORM. Dvěma nemocným byl implantován  ICD...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

OVLIVNĚNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB OBÉZNÍCH DIABETIKŮ 2. TYPU VYSAZENÍM INSULINU A JEHO NÁHRADOU PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY

M. Szabó, P. Pelíšková, M. Matouš, M. Kvapil (Praha)

Cíl: Prokázat snížení K-V rizika u obézních diabetiků 2. typu po vysazení insulinu a jeho náhradě perorálními antidiabetiky (PAD) Soubor a...

Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress