Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 8491 - 8520

KOMPLIKACE LOKÁLNÍ TROMBOLÝZY PŘI LÉČBĚ AKUTNÍ ISCHÉMIE DOLNÍCH KONČETIN

K. Riegel, P. Povolný, M. Podpěrová, P. Luzum, J. Povolný (Trollhättan)

Lokální krvácivé komplikace se při protrahované trombolytické léčbě arteriálních uzávěrů na dolních končetinách vyskytují opakovaně. Problematika je uvedena kazuistikou pacientky...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DIGOXIN TOXICITY RELATED MYOCARDIAL EDEMA

R. Kočková, E. Mc Fadden (Cork, Ireland)

Case Report A 62 year old female attempted suicide taking three fistfuls of Digoxin. She presented to Emergency Department five hours...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT CÉVNÍCH KOMPLIKACÍ U PACIENTŮ TRANSPORTOVANÝCH NA VZDÁLENÉ KARDIOCHIRURGICKÉ PRACOVIŠTĚ SE ZAVEDENOU INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVOU KONTRAPULZACÍ

D. Horák, F. Holm, V. Hraboš, R. Polášek, P. Telekes, Z. Šembera (Plzeň, Liberec)

Intraaortální balónková kontrapulzace (IABK) je zavedenou a efektivní metodou podpory selhávajícího oběhu. V našem kardiocentru, kde nemáme k dispozici místní...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ŘEŠENÍ NEÚČINNÉ DEFIBRILACE ICD PO VYČERPÁNÍ OBVYKLÝCH POSTUPŮ PŘI TESTOVÁNÍ DEFIBRILAČNÍHO PRAHU - KAZUISTIKA

M. Segeťová, J. Bytešník, R. Čihák, I. Skalský (Praha)

Úvod :Implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD) jsou multifunkční programovatelné přístroje, které jsou určené k terminaci život ohrožující arytmie .Na konci implantační procedury...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NEADEKVÁTNÍ SINUSOVÁ TACHYKARDIE: RADIOFREKVENČNÍ ABLACE EPIKARDIÁLNÍM PŘÍSTUPEM

J. Škoda, P. Neužil, V. Reddy, M. Táborský, L. Šedivá, P. Niederle (Praha, Boston, Massachusetts,USA, United States)

Úvod:  Výsledky katetrizační radiofrekvenční ablace „neadekvátní“ sinusové tachykardie(IST) jsou suboptimální s dlouhodobou úspěšností 23-66%. V našem centru jsme provedli u 5...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

GENETICKÝ SCREENING MUTACÍ GENŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATII: PILOTNÍ ZKUŠENOSTI

S. Magage, M. Jáchymová, G. Dostálová, P. Kuchynka, Š. Havránek, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Hypertrofická kardiomyopatie (HKMP) je morfologicky definována jako hypertrofie levé komory při absenci jiného systémového nebo srdečního onemocnění, které by bylo...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KATETROVÁ ABLACE TYPICKÉHO FLUTTERU SÍNÍ JAKO LÉČEBNÁ METODA PRVNÍ VOLBY

R. Lábrová, O. Toman, M. Fiala, T. Novotný, J. Špinar (Brno)

Úvod: Typický flutter síní je častou makroreentry supraventrikulární arytmií a je provázený řadou subjektivních potíží – palpitacemi, dušností, presynkopou, u...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

BEZPEČNOST AMBULANTNĚ PROVEDENÉ PCI TRANSRADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM – PILOTNÍ STUDIE

J. Večeřa, I. Varvařovský, J. Matějka, A. Křížová, V. Bořková (Pardubice)

Cíl: Přípravnou fází k zahájení ambulantního provozu koronárních angioplastik je pilotní studie, hodnotící bezpečnost takového postupu. Soubor a metodika: Hodnoceno...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI S CENTRALIZACÍ NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

P. Jansa, J. Lindner, M. Aschermann, I. Šimková, E. Goncalvesová, D. Ambrož, T. Paleček, A. Linhart (Praha, Bratislava, SR)

ÚVOD. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je důsledkem postupné obstrukce plicních cév intraluminálně organizovanými tromby a remodelace plicních arteriol v...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

REMODELACE LEVÉ KOMORY PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU JE OVLIVNĚNA POLYMORFISMEM GENU PRO MMP-2

J. Pařenica, M. Goldbergová-Pávková, M. Poloczek, L. Elbl, P. Kala, O. Toman, P. Neugebauer, M. Vytiska, A. Vašků, J. Špinar (Brno)

Úvod: Remodelace LK po akutním IM je hlavní příčinou vedoucí k  srdečnímu selhání. Extracelulární matrix je tvořena prostorovou sítí makromolekulárních...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ARYTMIE JAKO KOMPLIKACE AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU BEZ ELEVACÍ ST ÚSEKŮ

P. Sedloň, K. Ševčíková, L. Kameník, I. Kotík, M. Černohous (Praha, Praha 5)

Akutní koronární syndromy jsou spojeny s řadou komplikací. Poruchy rytmu se vyskytují u téměř 90% nemocných s manifestním akutním koronárním...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV GENOVÉHO POLYMORFISMU GLU298ASP ENDOTHELIÁLNÍ NO SYNTÁZY NA AKUTNÍ VAZOREAKTIVITU U IDIOPATICKÉ PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

P. Jansa, M. Jáchymová, M. Aschermann, J. Horák, D. Ambrož, A. Linhart (Praha)

ÚVOD: Stanovení akutní plicní vazoreaktivity u nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH) je zásadní pro stanovení strategie léčby a odhad...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

LÉČBA SRDEČNÍ SLABOSTI PACIENTA S MORBIDNÍ OBEZITOU

P. Zajíček, L. Holubová, M. Bublíková-Ličeníková, J. Štěpánková, R. Wiesner, P. Prodělal (Valašské Meziříčí)

Autoři předkládají kazuistiku věnovanou problematice léčby 52 letého muže s morbidní obezitou (váha 217kg, BMI 67kg/m2) hospitalizovaného na lůžko jednotky intenzivní...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

STANOVENÍ QT DYNAMICITY V AKUTNÍ A CHRONICKÉ FÁZI INFARKTU MYOKARDU

M. Šišáková, T. Novotný, A. Floriánová, O. Toman, P. Vít, P. Kala, L. Dostálová, J. Špinar (Brno)

Úvod: Poruchy repolarizace myokardu u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku život ohrožujících komorových arytmií...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE V SOUČASNOSTI A ÚLOHA SESTRY

P. Krumpochová (Valašské Meziříčí)

Autorka překládá souhrnné informace o současném postavení elektrické kardioverze v moderní kadiologii a intenzivní medicíně a úloze sester při jejim...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

TEPENNÁ EMBOLIZACE JAKO KOMPLIKACE PERKUTÁNNÍ TROMBOTIZACE POSTKATETRIZAČNÍHO PSEUDOANEURYZMATU ARTERIA FEMORALIS

J. Petrů, P. Vitásek, H. Přindišová, P. Neužil, K. Bártík (Praha)

Úvod:  S narůstajícím množstvím prováděných srdečních katetrizací se zvyšuje i počet komplikací punkce femorálních cév. V naší práci jsme se...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S PŘEDNEMOCNIČNÍ TROMBOLÝZOU TENEKTEPLÁZOU A NÁSLEDNOU AKUTNÍ INTERVENČNÍ LÉČBOU U AIM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

S. Janoušek, P. Urbánek, L. Groch, M. Novák, O. Hlinomaz (Brno)

Cíl práceOvěřit příznivé zahraniční zkušenosti s přednemocniční trombolytickou léčbou (TL) akutního infarktu myokardu (AIM) s elevacemi ST a následnou intervenční...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ÚLOHA SESTRY VE SPECIALIZOVANÉ AMBULANCI PRO PACIENTY S ONEMOCNĚNÍM KAROTID

L. Firýtová, T. Vodičková, K. Malá, D. Dulavová (Praha)

Úvod: Cévní mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí u nás i ve vyspělém světě. Důležitou součástí jejich prevence je karotická...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ ÚSTUPU ST ELEVACÍ S ČASNÝMI ZMĚNAMI NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ A BIG-ENDOTELINU

M. Poloczek, J. Pařenica, P. Kala, O. Toman, O. Boček, P. Neugebauer, P. Jeřábek, M. Vytiska, Z. Čermáková, J. Špinar (Brno)

Cíl: srovnání změn hladin natriuretických peptidů a big-endotelinu a jejich korelace s ústupem ST elevací u pacientů s akutním infarktem...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

STÁRNOUCÍ POPULACE A RIZIKO MITRÁLNÍCH VALVULOPLASTIK

J. Krupička, M. Benešová, Š. Černý, J. Popelová, M. Machač, J. Benedík, V. Jirásek, P. Jehlička, D. Doubek (Brandýs nad Labem, Praha)

Stárnoucí populace a rozvoj operačních technik přivádějí k operaci stále starší pacienty. Cílem naší práce bylo zhodnotit rizika seniorů podle...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM REGIONU V ROCE 2006 Z POHLEDU PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE

J. Svoboda (Kuřim)

Cíl:Analýza pacientů s akutním srdečním selháním ošetřených  ZS,jejich prehospitalizační terapie,distribuce do jednotlivých nemocnic ,procentuální zastoupení dle klinických projevů  a příčin. Soubor:ZZS...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

TROMBOASPIRACE U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU LÉČENÝCH PŘÍMOU PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCÍ

M. Poloczek, P. Kala, O. Boček, P. Neugebauer, J. Pařenica, P. Jeřábek, M. Vytiska, O. Toman, J. Špinar (Brno)

Cíl: sledování pacientů léčených primární koronární intervencí (PPCI) s použitím tromboaspiračních katétrů (TA) a jejich srovnání s kontrolní skupinouMetodika: v...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI S EXTRAKCÍ LEVOKOMORÝCH STIMULAČNÍCH ELEKTROD

J. Petrů, M. Táborský, P. Neužil, L. Šedivá, J. Kupec, R. Vopálka, Š. Královec, F. Holý, J. Brada (Praha)

Úvod: Biventrikulární stimulace je standardní léčbou v indikovaných případech srdečního selhání. Máme bohaté zkušenosti s endovazálním zaváděním levokomorových (LV) elektrod cestou...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

LUNG FUNTION LONG-TERM AFTER ARTERIAL SWITCH OPERATION OF TRANSPOSITION OF THE GREAT ARTERIES

J. Šulc, V. Chaloupecký, T. Svobodová, T. Tláskal (Praha)

OBJECTIVES: Cardiopulmonary condition and quality of life of patients after successful arterial switch (anatomical) operation (SWT) for transposition of the...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VZTAH MEZI PATOLOGICKOU HODNOTOU BNP PŘI AKUTNÍ SRDEČNÍ DEKOMPENZACI A RIZIKEM DALŠÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ A ÚMRTÍ NA SRDEČNÍ SELHÁNÍ V PRŮBĚHU NÁSLEDUJÍCÍCH 2 LET

I. Oral, J. Mistrík, R. Náplava (Olomouc, Zlín)

Úvod:Hodnota BNP je již standardně užívána jako diagnostický marker pro průkaz srdečního selhávání. Užití hodnoty BNP jako dlouhodobého prognostického markeru...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

THORATEC- MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA

L. Slavíková, M. Ambrožová, D. Toulová (Praha)

Autoři předkládají prezentaci systému mechanické srdeční podpory Thoratec. Seznamují s principem činnosti systému a jeho použití, zejména s důrazem na...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VPLYV BLOKÁDY RENÍN-ANGIOTENZINOVÉHO SYSTÉMU NA PROGNÓZU PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ

M. Šebo, A. Tomášek, R. Miklík, E. Dvořáková, J. Špinar (Brno)

Cieľ: Viacero štúdií preukázalo pozitívny vplyv blokády renín-angiotenzínového systému (RAS) na vznik a udržiavanie fibrilácie predsiení. V našej práci sme...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ POKLESU ELEVACÍ ST ÚSEKU V POROVNÁNÍ S HODNOCENÍM PROPUSTNOSTI MIKROVASKULÁRNÍHO PROSTORU (BLUSH) METODOU DENZOGRAFIE U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU ŘEŠENÝCH DPCI

A. Herman, Ľ. Bunček, P. Šmoranc, I. Varvařovský, J. Matějka, V. Rozsíval, L. Steinhart (Praha 1, Pardubice, Hradec Králové)

Hodnocení propustnosti mikrovaskulárního prostoru (BLUSH) ACD a ACS jako celku se děje pomocí hodnocení dilučních křivek. Nositelem informace je kontrastní...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ASPEKTY DIETNÍCH OPATŘENÍ PŘI TERAPII WARFARINEM Z POHLEDU SESTRY

P. Prosecká, T. Awadová (Brno)

Léčba warfarinem se týká neustále se zvětšujícího množství pacientů. Kolísání této terapie je v některých situacích i život ohrožující. Dietní...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS A ÚSKALÍ SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE U PACIENTA V CHRONICKÉM DIALYZAČNÍM PROGRAMU – KAZUISTIKA

R. Polášek, P. Kučera, M. Ryba, F. Holm (Liberec)

U pacientů s terminálním renálním selháním je prokázán vyšší výskyt ICHS a jejich komplikací, především srdečního selhání. Systolická dysfunkce levé komory představuje...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS