Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 8928 / On the page: 8461 - 8490

ANEURYZMEKTOMIE A REMODELACE LEVÉ KOMORY V NEMOCNICI NA HOMOLCE

J. Benedík, Š. Černý, M. Michel, M. Benešová, J. Krupička, P. Neužil, P. Jehlička (Praha)

Cíl: V prezentaci zhodnotíme střednědobých výsledků pacientů operovaných pro výduť levé komory za období od 1.5.2002 - 31.12.2006. Soubor a...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VYŠŠÍ AKTIVITA KREVNÍCH DESTIČEK JE PŘÍTOMNÁ U PACIENTŮ S ISCHEMICKÝMI KOMPLIKACEMI PO PCI VE SROVNÁNÍ S PACIENTY S ISCHEMICKÝMI KOMPLIKACEMI PO CABG

P. Osmančík, F. Bednář, P. Štros, H. Móciková, K. Jirásek, P. Widimský (Praha)

Cíl: Krevní destičky hrají významnou roli jak v patogenezi akutních koronárních syndromů, tak v progresi aterosklerózy. Jejich role v patogenezi...

Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH S ARYTMOGENNÍ DYSPLÁZIÍ/KARDIOMYOPATIÍ - KAZUISTIKA

J. Homolová, A. Danišová (Praha)

Arytmogenní dysplazie/kardiomyopatie pravé komory srdeční (ARVD/C) představuje onemocnění charakterizované postižením pravé komory srdeční, které se klinicky manifestuje komorovými arytmiemi  –...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ TRVALÉ STIMULACE HROTU A SEPTA PRAVÉ SRDEČNÍ KOMORY

I. Valtrová, J. Ludvíková (Praha)

ÚVOD:  Téměř 50 let je komorová elektroda trvalé kardiostimulace umísťována do hrotu pravé komory srdeční.  Řada experimentálních i klinických studií...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR PERZISTUJÍCIHO DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI POMOCÍ AMPLATZEROVA OKLUDERU U STARŠÍHO PACIENTA (KAZUISTIKA)

J. Jakabčin, P. Červinka, M. Bystroň, P. Sternthal, M. Derner (Ústí nad Labem, Teplice)

Nechirurgický uzávěr ductus arteriosus je metodou volby této vrozené srdeční vady v dospělosti. Nejvíce zkušeností je v současné době s...

Topic: Congenital disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ODDĚLENÍ NEINVAZIVNÍ KARDIOLOGIE

G. Hofmanová (Hradec Králové)

POSTERHofmanová GabrielaI.interní klinika FN-Hradec KrálovéOddělení neinvazivní kardiologie Abstrakta Oddělení neinvazivní kardiologie    V roce 2004 se Oddělení neinvazivní kardiologie FN HK nastěhovalo do...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

LOŽISKOVÁ AKUTNÍ REJEKCE MODERATE, LÉČIT ČI NELÉČIT ?

M. Podzimková, I. Málek, L. Hošková (Praha)

Otázce zda léčit nebo ponechat  bez léčby akutní celulární rejekci moderate se věnovala řada pracovišť. Celulární rejekce moderate je dle ...

Topic: Transplantations
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLIV TĚLESNÉHO TRÉNINKU NA DIASTOLICKOU FUNKCI LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

R. Panovský, P. Juránek, J. Meluzín, R. Jančár, V. Kincl, L. Mífková, F. Várnay, V. Chludilová, J. Siegelová, J. Jančík (Brno)

Cíl: Zhodnotit změny diastolické funkce LK (levé komory srdeční) u pacientů s ICHS a řízeným tréninkovým programem. Soubor pacientů a...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

CYTOKINY PO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU PŘI APLIKACI RŮZNÝCH DÁVEK

L. Špinarová, J. Meluzín, L. Groch, J. Mayer, M. Klabusay, J. Tomandl, R. Panovský, I. Horňáček, Z. Kořístek (Brno)

Cílem práce bylo posoudit vliv různých dávek mononukleárních buněk kostní dřeně (MBKD) na reakci cytokinů interleukinu 6 a tumor necrosis...

Topic: Transplantations
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S CT KORONAROGRAFIÍ

A. Mifková, J. Novotný, MUDr. (Olomouc)

CT koronarografie je neinvazivní způsob zobrazení kardiovaskulární soustavy. Součástí hodnocení je zhotovení trojrozměrné rekonstrukce cévních struktur podobné klasické angiografii. Vysoká negativní...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA - KAZUISTIKA

I. Pavlíčková, R. Neradová (Znojmo)

66ti-letá pacientka přijata na chirurgické oddělení pro poranění kohoutem na pravé dolní končetině. Pro febrilie a narůstající CRP přeložena na...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ECHOKARDIOGRAFIE V ARYTMOLOGICKÝCH INDIKACÍCH

E. Mandysová, M. Táborský, P. Niederle, P. Neužil, T. Mráz (Olomouc, Praha)

 

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KLINICKÉ POUŽITÍ KMENOVÝCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU – PŘEDČASNĚ UKONČENÁ STUDIE.

J. Horák, M. Pěnička, P. Kobylka, R. Pytlík, T. Kozák, O. Bělohlávek, O. Lang, H. Skalická, A. Linhart, P. Widimský (Praha)

Cíle: I přes široce rozšířené použití efektivních reperfuzních léčebných metod, pacienti s rozsáhlým akutním infarktem myokardu (AIM), kteří přicházejí k...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

IDENTIFIKACE PREDIKTORŮ DLOUHODOBÉHO PŘEŽÍVÁNÍ NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBOU

M. Táborský, P. Neužil, E. Mandysová, M. Schejbalová, J. Petrů, J. Kupec (Olomouc, Praha)

Úvod: Srdeční resynchronizační léčba (SRL) u nemocných s pokročilým srdečním selháním a průkazem komorové dyssynchronie prokazatelně zlepšuje funkční klasifikaci, kvalitu...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

EFEKTIVITA ENDOVAZÁLNÍ EXTRAKCE STIMULAČNÍCH ELEKTROD – SROVNÁNÍ STANDARDNÍHO PŘÍSTUPU A POUŽITÍ RADIOFREKVEČNÍ ENERGIE

I. Štěpničková, E. Holá, Š. Královec (Praha)

Úvod: Endovazální extrakce elektrod jak pro infekční tak pro neinfekční komplikace u implantátů představuje výkon, jehož riziko a úspěšnost jsou...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTY S DIABETES MELLITUS PODSTUPUJÍCÍ KARDIOCHIRURGICKOU OPERACI

J. Zámečníková, D. Svozilová, M. Bezděková (Olomouc)

Nemocní s diabetem patří do skupiny nemocných podstupující srdeční operaci, kteří jsou ohroženi vyšším rizikem pooperačních komplikací, jako například cévní...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

LZE ŘÍDIT LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ PODLE BNP? (STUDIE OPTIMA - DESIGN, PRVNÍ VÝSLEDKY)

J. Krupička, T. Janota, J. Hradec (Praha)

Úvod: Kardiální dysfunkce vede k neurohormonální odpovědi, jejímž výsledkem jsou i zvýšené plazmatické hladiny natriuretických peptidů (NP). Při srdečním selhání...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VROZENÉ ANOMÁLIE VĚNČITÝCH TEPEN V DOSPĚLOSTI

V. Rozsíval (Praha)

Sdělení se týká abnornalit počátku,průběhu a distribuce koronární arteriální cirkulace.Z některou anomálií se setkáme u 1% koronarografovaných.Zjištěné abnormality jsou většinou...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VYUŽITÍ HEMODYNAMICKÉHO MONITOROVÁNÍ NA KARDIOLOGICKÉ JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE

R. Prudká, M. Traxmandlová, M. Černá, R. Rokyta (Plzeň)

   Zavedení hemodynamického monitorování do klinické praxe znamená otevření nových možností v péči o kriticky nemocné. Přímé měření parametrů hemodynamiky...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ V ZÁVISLOSTI NA VĚKU

T. Hnátek, D. Zogala, L. Kameník, I. Jeřábek, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Perorální antikoagulační léčba je standardem u nemocných s fibrilací síní. Úspěšnost léčby závisí na mnoha faktorech, zejména u starších...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ AMERICKÝCH, EVROPSKÝCH A ČESKÝCH DOPORUČENÍ PRO FARMAKOLOGICKOU LÉČBU CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Vítovec (Brno)

Cíl: Přehled a srovnání farmakologické léčby chronického srdečního selhání v doporučeních ACC/AHA 2005, EHS 2005 a ČKS 2006Zdroj dat: viz...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

ANALÝZA PODSKUPIN V KLINICKÝCH STUDIÍCH

J. Vítovec (Brno)

Rozsáhlé randomizované klinické studie poskytují nejspolehlivější údaje o účincích léčby, ale měly by být vytvořeny, analyzovány, zpracovány a vyhodnoceny tak,...

Topic: Pharmacotherapy
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

JAKÝ JE OPTIMÁLNÍ KREVNÍ TLAK U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM?

L. Špinarová (Brno)

Srdeční selhání je onemocnění starší populace. Průměrný věk při první manifestaci je 76 let.U nemocných > 75 let je etiologie...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

VZTAH PULSNÍHO TLAKU, NEMOCNIČNÍ MORTALITY A KARDIOVASKULÁRNÍ MORBIDITY U PACIENTŮ PŘIJÍMANÝCH NA INTERNÍ ODDĚLENÍ

P. Vysočanová, J. Špinar, L. Kubková, K. Prymusová, M. Sepši, E. Dvořáková (Brno)

Hodnota pulsního tlaku (PP) je uznávána jako rizikový faktor kardiovaskulárních chorob, a její zvýšení je indikátorem snížení poddajnosti aorty a...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

TUPÉ PORANĚNÍ SRDCE

P. Nedbal, R. Polášek, F. Holm, P. Švancar, I. Zýková, R. Lukáš, J. Šrám (Liberec)

Tupé poranění srdce při poraněních hrudníku v rámci polytraumatu bývá častým nediagnostikovaným poraněním, které může mít i fatální následky. Skutečná...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

STRUKTUROVANÁ PÉČE O NEMOCNÉ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

I. Málek, M. Hegarová (Praha)

   Chronické srdeční selhání (CHSS) představuje jeden ze závažných problémů současné mediciny. Léčení těchto nemocných vyžaduje komplexní přístup a strukturu,...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

KARCINOIDY A JEJICH PESTRÝ KARCINOIDNÍ SYNDROM. KARDIÁLNÍ MANIFESTACE KARCINOIDU (KAZUISTIKA)

V. Talafa, K. Zeman, V. Mrózek (Frýdek Místek)

A. Úvod: Karcinoidy jsou poměrně vzácně vyskytující se nádory, postihující převážně zažívací trakt a bronchy. Zdaleka však nejsou vzácné a...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KAZUISTIKA PACIENTA S PADÁKOVOU MITRÁLNÍ CHLOPNÍ

T. Belza, P. Nedbal, V. Hraboš, F. Holm (Liberec)

 Padáková mitrální chlopeň je poměrně vzácná vrozená vývojová vada mitrálního chlopenního komplexu, při níž je funkčně zachován jen jeden papilární...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PŘÍNOS PULZNÍ TKÁŇOVÉ DOPPLEROVSKÉ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE POZDNÍHO POŠKOZENÍ FUNKCE MYOKARDU PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V DĚTSTVÍ

L. Elbl, Z. Pozdíšek, H. Hrstková, P. Kala, J. Špinar (Brno)

Cíl práce: Cílem práce bylo stanovit přínos pulzní tkáňové dopplerovské echokardiografie (PW-TDI) v detekci pozdního poškození funkce myokardu u nemocných léčených...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

THE ROLE OF CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PATIENTS WITH VENTRICULAR TACHYCARDIA AND ABSENCE OF CAD

M. Táborský, P. Neužil, J. Balák, J. Petrů, J. Kupec (Olomouc, Praha)

Introduction: Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMRI) can identify myocardial infarction(MI) scars. Detection of unrecognized substrate has significant clinical implications as...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress