Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8401 - 8430

PROSPEKTIVNÍ REGISTR KATETRIZOVANÝCH PACIENTŮ S ISCHEMICKOU MITRÁLNÍ REGURGITACÍ

V. Kočka, P. Widimský, M. Pěnička, H. Línková, T. Buděšínský, L. Lisa, J. Dvořák (Praha)

Cíl: Zjistit četnost pacientů s ischemickou mitrální regurgitací v populaci, kde primární PCI je dominantním způsobem léčby akutního infarktu myokardu...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VZÁCNĚJŠÍ PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U STARŠÍ NEMOCNÉ

J. Krejčí (Brno)

Je popsán případ 64-leté pacientky s rychle progredujícím srdečním selháním, která byla postupně hospitalizována na několika pracovištích. Při těchto hospitalizacích...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM OPAKOVANÉHO STANOVENÍ N-TERMINÁLNÍHO PROBNP U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM- SROVNÁNÍ S KONVENČNÍMI METODAMI ODHADU PROGNÓZY

M. Kubánek, K. Goode, A. Clark, J. Cleland (Praha, Kingston-upon-Hull, United Kingdom)

N-terminální pro-BNP  (NT-proBNP) je silným prediktorem prognózy u nemocných s chronickým srdečním selháním (CHSS).  Předpokládali jsem, že hladina NT-proBNP po...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ZAPOMENUTÁ CHLOPEŇ: CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ RELATIVNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ NEDOMYKAVOSTI

P. Žáček, J. Harrer, J. Dominik (Hradec Králové)

Relativní nedomykavost trikuspidální chlopně je nejčastější patologií této chlopně v dospělosti. Je součástí klinického obrazu pokročilé chlopenní vady levého srdce...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

AGREGABILITA DESTIČEK V LEVÉ SÍNI U PACIENTŮ S NON-VALVULÁRNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

P. Šulc, V. Melenovský, J. Charvát, R. Čihák, D. Wichterle, B. Aldhoon, J. Kautzner (Praha)

Hypotéza: U pacientů s fibrilací síní (FS) je trombóza častěji pozorována v levé síni (LS) než v síni pravé (PS)....

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

"NO TOUCH AORTA" TECHNIKA CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE MYOKARDU U OSMDESÁTNÍKŮ

T. Urban, M. Salmay, R. Špunda, M. Semrád, M. Špaček, J. Tošovský (Praha)

Cíl: ověření účinnosti “NO TOUCH AORTA” techniky izolované chirurgické revaskularizace myokardu (bez užití mimotělního oběhu, na bijícím srdci, bez manipulace...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VYUŽITÍ INTRAKARDIÁLNÍHO ULTRAZVUKU (ICE) V KARDIOLOGII

Š. Královec, J. Brada, P. Neužil, V. Bulková (Praha)

        Intrakardiální ultrazvuk je zobrazovací metoda používaná v invazivní kardiologii. Vyšetření je prováděno katetrovou sondou zaváděnou intravaskulárně do srdce pacienta....

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

GENETICKÁ VARIABILITA V GENU KCNJ11 OVLIVŇUJE RIZIKO MALIGNÍCH SRDEČNÍCH ARYTMIÍ U PACIENTŮ SE STRUKTURÁLNÍM SRDEČNÍM ONEMOCNĚNÍM

K. Sedláček, S. Weber, K. Stark, P. Lichtner, M. Fischer, J. Kautzner, C. Hengstenberg, A. Jeron (Praha, Regensburg, Germany, München, Germany)

Cíl  Identifikovat vliv běžné genetické variability v genech uplatňujících se v mechanismech akčního potenciálu na riziko vzniku maligních srdečních arytmií u...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ČASNÁ KLINICKÁ ZKUŠENOST S KATETRIZAČNÍ ABLACÍ PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ ROBOTICKÉ NAVIGACE

J. Kautzner, H. Mlčochová, D. Wichterle, R. Čihák, H. Tolaszová (Praha)

Úvod: Elektrická izolace vestibulů plicních žil (PVAI) se stala základem katetrizační ablace paroxysmální fibrilace síní (FS), rezistentní na antiarytmika. Nicméně,...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VYPOVÍDÁ BNP A ECHOKARDIOGRAFIE O FUNKČNÍCH PARAMETRECH NEMOCNÉHO SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM?

Z. Pozdíšek, O. Ludka, V. Chaloupka, V. Musil, J. Špinar (Olomouc)

Cíl: Posoudit vztah jednorázového stanovení BNP a echokardiografického vyšetření (klidového i zátěžového) k funkčním parametrům (PT, VO2peak, VE/VCO2 slope) u...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

SPECIALIZOVANÁ PRÁCE SESTRY V ECHOKARDIOGRAFICKÉ LABORATOŘI

D. Marek (Přerov)

Práce sestry v echokardiografické laboratoři je je komplexní – vyžadující nejen odbornou erudici, ale také organizační talent, rychlost, manuální zručnost...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

INDIVIDUALIZACE RIZIKA NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U PACIENTŮ S DYSFUNKČNÍ KOMOROU – PROSPEKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ

P. Lokaj, L. Křivan, M. Kozák, P. Trčka, M. Sepši, J. Špinar (Brno)

Cíl: zařadit neinvazivní parametr T wave alternans (TWA) do stratifikace rizika náhlé srdeční smrti (NSS) u pacientů s dysfunkční komorou...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

PROBLEMATIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U PACIENTKY PO KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACI SRDCE A PLIC - KAZUISTIKA

A. Nechvílová, P. Pecníková, J. Králová, K. Trefilová (Praha)

Úvod: Kombinovaná transplantace srdce a plic (Tx S+P) je metodou léčby vybraných nemocných s terminálním kardiopulmonálním onemocněním, nejčastěji vrozených srdečních...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VSTUPNÍ HLADINA SÉROVÉ GLYKÉMIE A DLOUHODOBÁ PROGNÓZA U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

R. Adámková, S. Janoušek, A. Tomášek, J. Tůmová, Z. Čermáková, J. Špinar (Brno)

Úvod: U akutního infarktu myokardu (AIM) velmi často nacházíme zvýšenou hladinu vstupní sérové glykémie (VSG) a to i u pacientů...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

SOME REMARKS REGARDING THE ROLE OF RANDOM OSCILLATIONS OF BIOLOGICAL VARIABLES

T. Kenner (Graz, Austria)

SOME REMARKS REGARDING THE ROLE OF RANDOM OSCILLATIONS OF BIOLOGICAL VARIABLES

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

ENDOKARDITIDY PRAVÉHO SRDCE, PĚTILETÉ SLEDOVÁNÍ

A. Novák, J. Dražka, I. Petrová, M. Běhounek, M. Kubíčková, M. Bystroň, P. Červinka (Ústí nad Labem)

Úvod: Pravostranná endokarditida se vyskytuje převážně u intravenosních toxikomanů. U ostatních pacientů je vzácná. Výskyt se liší dle socioekonomických podmínek...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VÝSKYT FIBRILACE SÍNÍ V PRŮBĚHU JEDNOHO ROKU PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI CAVOTRIKUSPIDÁLNÍHO ISTHMU

R. Polášek, P. Kučera, T. Belza, J. Kautzner (Liberec, Praha)

Cíl: Strukturální změny svaloviny síní a její elektrická remodelace vedou s věkem k narůstajícímu výskytu síňových arytmií z nichž nejčastější...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

VYŠETŘENÍ A DIAGNOSTIKA KORONÁRNÍ NEMOCI SE STRATIFIKACÍ RIZIKA U ASYMPTOMATICKÝCH DIABETIKŮ 2.TYPU POMOCÍ GSPECT

J. Bakala, A. Adamíková, J. Bernátek, P. Kurfürst (Kyjov, Zlín)

Cíl: Sledování významnosti gatovaného perfúzního SPECTu (GSPECT)myokardu u asymptomatických diabetiků 2.typu v klidu a po zátěži Metodika:Autoři vyšetřili 56 asymptomatických diabetiků–36...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S KOMBINOVANOU HYPOLIPIDEMICKOU LÉČBOU STATIN A EZETIMIB U PACIENTŮ V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDCE

A. Novák, J. Jakabčin (Ústí nad Labem)

Úvod: Práce shrnuje zkušenosti s nasazením kombinované hypolipidemické léčby u pacientů s manifestní ischemickou chorobou srdeční nebo v nejvyšším kardiovaskulárním riziku. Dle posledních doporučení ...

Topic: Secondary prevention
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ ARYTMIE V MLADISTVÉM VĚKU – KAZUISTIKA

S. Janíčková, H. Javorková, M. Cveková (Brno)

Syndrom dlouhého intervalu QT je monogenní porucha charakterizovaná prodloužením intervalu QT (časový interval od počátku QRS komplexu do konce vlny...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VZTAH BNP K VÝSLEDKU SPIROERGOMETRIE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

M. Hegarová, I. Málek, A. Jabor (Praha)

Vrcholová spotřeba kyslíku (pVO2) a hyperventilace při zátěži (VE/VCO2 slope) jsou nezávislými predikátory prognózy nemocných s chronickým srdečním selháním.Cíl. Zjistit...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

EFFECTS OF PHASE II CARDIAC REHABILITATION ON INSULIN RESISTANCE AND MYOCARDIAL REMODELING IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

M. Kohzuki, M. Nagasaki, P. Dobšák, J. Siegelová (Sendai, Japan, Brno)

Objectives We have designed a new 2-week hospitalized phase II Cardiac Rehabilitation (CR) program in Japan. The purpose of the...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VIDEOTHORAKOSKOPIE A SOUČASNÁ KARDIOCHIRURGIE

M. Šetina, M. Horn, J. Burkert, R. Lischke (Praha)

Cíl: Cílem sdělení je předložit naše první zkušenosti s videoasistovanými thorakoskopickými (VAT) kardiochirurgickými výkony ve FN Motol a analyzovat možnosti...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

PRAVÁ KOMORA U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE: ZOBRAZENÍ POMOCÍ TKÁŇOVÉHO DOPPLERA A STRAIN

D. Zemánek, J. Veselka, P. Tomašov, M. Sedláková, K. Linhartova (Praha)

Úvod: Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je onemocnění podmíněné mutací sarkomerických proteinů. Kromě typické hypertrofie myokardu patří do obrazu HCM abnormality diastolické...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

PERMANENTNÍ JUNKČNÍ RECIPROČNÍ TACHYKARDIE U DĚTÍ

P. Vít, J. Navrátil, D. Humlová (Brno)

Úvod: Permanentní junkční reciproční tachykardie (PJRT) je reentry supraventrikulární tachykardie (SVT) s řídkým výskytem. Její četnost je asi 1% ze...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

KATETROVÁ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ CHLAZENOU KONCOVOU ELEKTRODOU: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

J. Chovančík, M. Fiala, D. Wojnarová, H. Szymeczek, J. Gorzolka, R. Neuwirth, R. Nevřalová, O. Jiravský, M. Branny (Třinec)

Cílem práce byla retrospektivní analýza výsledků rutinně prováděné katetrové ablace paroxysmální fibrilace síní (FS) při použití ablace chlazenou koncovou elektrodou.Metoda:...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VYSOKÉ RIZIKO ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ U PACIENTEK S TURNEROVÝM SYNDROMEM: BUDE JIŽ BRZY OBJASNĚN OCHRANNÝ VLIV CHROMOSOMU X PŘED VZNIKEM ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ?

M. Berková, Z. Berka, Z. Krčová (Praha, Olomouc)

Autoři chtějí upozornit na vysoké riziko ischemické choroby srdeční (ICHS) u Turnerova syndromu (TS).Turnerův syndrom je způsoben chyběním jednoho chromozomu...

Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

MAGNETICKÁ NAVIGACE U KOMPLEXNÍCH VÝKONŮ V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

K. Smolíková, M. Vlasáková (Praha)

Úvod: Výkony v intervenční kardiologii jsou až ve 30 %  limitovány velmi komplexní anatomií intervenované tepny. Standardní techniky neumožňují efektivní...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

LÉČBA AIM KOMBINACÍ PŘEDNEMOCNIČNĚ PODANÉ TENEKTEPLÁZY A AKUTNÍ PCI

S. Janoušek, L. Groch, P. Urbánek, O. Hlinomaz, M. Novák, M. Felšöci (Brno)

Cíl prácePotvrdit příznivé zahraniční zkušenosti s přednemocniční trombolytickou léčbou akutního infarktu myokardu (AIM) s elevacemi ST následovanou intervenční léčbou (PCI)....

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ALGORITMUS PRO DIAGNOSTIKU SYNDROMU KOMOROVÉ PREEXCITACE NA 12 SVODOVÉM EKG

M. Eisenberger, N. Davidson, D. Todd, K. Buchtova, A. Fitzpatrick (Manchester, United Kingdom, Liverpool, United Kingdom, Brno)

CílCílem této studie bylo sestavit jednoduchý algoritmus, pomocí kterého by bylo možné vyloučit anebo potvrdit komorovou preexcitaci na 12 svodovém...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress