Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 8281 - 8310

INICIÁLNE SKÚSENOSTI S IMPLANTABILNÝMI MECHANICKÝMI PODPORAMI ĽAVEJ KOMORY V PROGRAME TRANSPLANTÁCIE SRDCA V NÁRODNOM ÚSTAVE SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB

E. Goncalvesová, M. Hulman, I. Olejárová, P. Lesný, M. Luknár, J. Pirk, G. Wieselthaler, J. Fabián (Bratislava, SR, Bratislava, Praha, Wien, Austria)

Úvod: Mechanické podpory ľavej komory (LVAD) sa stávajú štandardnou súčasťou programov transplantácie srdca (HTx), najčastejšie ako metóda premostenia k HTx u...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM V RŮZNÝCH STÁDIÍCH POSTIŽENÍ PARKINSONOVOU NEMOCÍ

P. Pospíšil, L. Katzer, L. Konečný, L. Drlíková, H. Srovnalová, I. Rektorová, J. Siegelová (Brno)

Cílem studie bylo zhodnocení stavu autonomního nervového systému u pacientů s mírnou a pokročilou Parkinsonovou nemocí (PN) metodou krátkodobého měření...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE DOLNÍCH KONČETIN

I. Kuníková, O. Lang (Praha)

Úvod: Radionuklidová flebografie dolních končetin (DK) pomocí 99mTc MAA patří k základním vyšetřením na pracovištích nukleární medicíny. Je indikována k...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA S PLICNÍM EDÉMEM

M. Šenkyříková, M. Šmerdová (Brno)

 Plicní edém je charakterizován jako nahromadění tekutiny v plicích. Tekutina se hromadí nejprve v intersticiu (intersticiální plicní edém), později i...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SPONDYLODISCITIDA JAKO PRVNÍ PROJEV INFEKČNÍ ENDOKARDITÍDY

A. Mikulová, F. Toušek, A. Mokráček, J. Davidková (České Budějovice)

Spondylodiscitida je méně častou komplikací infekční endokarditídy (IE). Někdy je těžká diferenciální diagnóza mezi revmatologickým onemocněním a IE. Naše sdělení...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PŘÍČINY ISCHEMIE RUKY U NEMOCNÝCH S DIALYZAČNÍM CÉVNÍM ZKRATEM

J. Malík, V. Tuka, M. Slavíková, Z. Kasalová (Praha)

Distální hypoperfuzní ischemický syndrom (DHIS) je poměrně vzácná, ale mutilující komplikace založení dialyzačního cévního zkratu. Analyzovali jsme retrospektivně případy DHIS...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ČASNÉ VÝSLEDKY PŘÍMÉHO STENTOVÁNÍ KAROTID BEZ PREDILATACE U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTŮ: ANALÝZA REGISTRU JEDNOHO PRACOVIŠTĚ

D. Černá, J. Veselka, P. Zimolová, M. Šramko, A. Tomek, M. Šrámek (Praha)

Úvod: Implantace stentu do karotické tepny po predilataci je standardním postupem v endovaskulární léčbě. Uložení stentu bez predilatace je léčebnou alternativou...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA JAKO PROJEV DOSUD NĚMÉHO INFARKTU MYOKARDU

H. Študentová, J. Veselková, M. Gwozdziewicz, V. Lónský (Olomouc, Zlín)

Ischemická cévní mozková příhoda se jako komplikace infarktu myokardu vyskytuje relativně vzácně (cca  2%). Nejčastěji je kardioembolizační etiologie, příčinou je většinou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S GENETICKÝM VYŠETŘENÍM PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ

K. Čurila, M. Minárik, M. Pěnička, L. Benešová, H. Línková, J. Knot, P. Gregor (Praha)

ÚvodHypertrofická kardiomyopatie (HKMP) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění způsobené mutacemi v genech kódujících sarkomerické proteiny srdečního svalu. Troponin T (TNNT2)...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY PO OPERACI PRO AORTÁLNÍ REGURGITACI. DESETILETÉ SLEDOVÁNÍ

M. Frelich, F. Štětka, M. Třetina, J. Nečas, R. Čerbák, J. Ondrášek, J. Černý, P. Němec (Brno)

Dlouhodobé výsledky operací pro aortální regurgitaci (dále AoR) nejsou častým námětem odborných publikací. Pokusili jsme se retrospektivně zhodnotit vlastní sestavu...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA VARIANTNÍ FORMY

R. Panovský, M. Novák, J. Seménka, J. Meluzín, V. Kincl, B. Fischerová, J. Vaníček, J. Staníček (Brno)

Popis případu pacientky, která byla přijata pod obrazem akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseku na ekg a plicním edémem....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

OVLIVNĚNÍ ÚČINNOSTI LÉČBY STATINY VARIANTAMI V GENU PRO APOLIPOPROTEIN A5

J. Hubáček, V. Adámková, K. Zídková, R. Češka, L. Zlatohlávek, T. Štulc, A. Hořínek, V. Lánská, M. Vrablík (Praha)

Úvod: Snížení vysokých hladin plazmatických lipidů je důležitým krokem v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. U většiny pacientů je nutné...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

STRATIFIKACE RIZIKA POMOCÍ SPECT U PACIENTŮ PO PCI

O. Lang, M. Kamínek, M. Pěnička, P. Jebavý (Praha, Olomouc)

Úvod: Určení rizika srdeční příhody umožňuje individuální terapeutický přístup k pacientům podložený současnými znalostmi. Perfuzní scintigrafie myokardu umožňuje kvantitativní hodnocení...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

DEVASTUJÍCÍ DŮSLEDKY MALPOZICE ELEKTROD DVOUDUTINOVÉHO STIMULAČNÍHO SYSTÉMU

J. Matoušková, M. Táborský, A. Krüger (Praha)

     Uvádíme kazuistiku 45 leté ženy dependentní na trvalé kardiostimulaci pro A-V blok III. stupně.      Nemocná měla od primoimplantace...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

REOPERATIONS FOR BLEEDING IN CARDIAC SURGERY: TREATMENT STRATEGY

M. Gwozdziewicz, P. Olšak, V. Lonsky (Olomouc)

Abstract               Introduction. Cardiac surgery patients are prone to bleeding postoperatively from the operative field, due to the presence of an...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

SYSTÉM PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM V LIBERECKÉM REGIONU PŘENOS 12-TI SVODOVÉHO EKG POMOCÍ SYSTÉMU LIFENET RS

T. Hess, J. Rejcha, V. Domianová (Liberec)

Kardiovaskulární onemocnění zůstává stále v popředí jako nejčastější příčina úmrtí naší populace . Rozšířila a zkvalitnila se však péče o...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KOMPETENCE SESTER V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A EDUKACE PACIENTA

P. Povolná (Praha)

Cílem sdělení je zmapovat ne zcela dobře známé oblasti problematiky informování a edukace pacienta sestrou. Stále se měnící podoba medicíny s...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

MÍRNÁ HYPOTERMIE U PACIENTŮ PO CPR

P. Povolná, R. Škulec (Praha, Beroun)

Sdělení popisuje užití metody na koronární jednotce, ideálně v nánaznosti na prednemocniční chlazení RZP. Snížením tělesné teploty dochází zároveň k poklesu...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PRENATÁLNÍ SCREENING A RIZIKOVÉ FAKTORY VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

J. Pavlíček, T. Gruszka (Ostrava)

Autoři se věnují celkovému výskytu významných vrozených srdečních vad (VSV) v regionu Moravskoslezského (MS) kraje, jejich prenatálnímu záchytu a vztahu...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ NA PODKLADĚ ANTRACYKLINOVÉ KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA A REVIEW NOVÝCH LITERÁRNÍCH POZNATKŮ V PREVENCI ANTRACYKLINOVÉ KARDIOTOXICYTY

L. Kraus, P. Lovas, O. Jiravský (Nový Jičín, Třinec)

Cíl: presentovat případ srdečního selhání po antitumorosní léčbě antracykliny a obeznámit s novými poznatkami v jeho prevenci na podkladě prozkoumání...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

REHABILITACE NEMOCNÝCH PO NÁHRADĚ ASCENDENTNÍ AORTY PROVÁDĚNÁ PO PŘEKLADU Z LŮŽKA KARDIOCHIRURGIE – ČASNÁ LÁZEŇSKÁ KARDIOREHABILITACE

I. Karel, L. Bukatová, J. Zeleňák, V. Mařatka, L. Čížková (Praha, Pardubice)

Úvod: Sledovali jsme efekt časné lázeňské léčby u nemocných po náhradě ascendentní aorty.Soubor: Od 1.1.2006 do 31.8.2007 jsme takto léčili...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PĚT LET PILOTNÍHO PROJEKTU REGISTRU AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU - VÝSLEDKY Z LET 2003-2007

I. Svobodová, H. Grünfeldová, V. Faltus, Z. Monhart, P. Janský, D. Ryšavá, J. Hubač, T. Velimský, L. Ballek, P. Hanuš (Praha, Znojmo, Kutná Hora, Chrudim, Písek, Jindřichův Hradec)

Cíl práce: porovnání výsledků výskytu akutního infarktu myokardu (AIM) v regionálních nonPCI nemocnicích v pětiletém období (2003-2007). Soubor a metody:...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

EDUKACE NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM - ŠVÉDSKÝ MODEL

J. Leso (Praha)

Autor představí interkomunikativní a hodnotící program pro výuku nemocných se srdečním selháním. Jedná se o modul vytvořený na specializované klinice...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY OŠETŘOVATELSTVÍ V KARDIOLOGII V ROCE 2007 A VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ

J. Leso (Praha)

Ve stručném přehledu uvede předseda pracovní skupiny v ošetřovatelství aktivity v roce 2007 a výhled na další období. Součástí sdělení budou...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

SEKUNDÁRNÍ UZÁVĚR HRUDNÍKU U PACIENTŮ PO OPERACI VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

D. Křivská, J. Látrová (Praha, Praha 5)

Ponechání otevřeného  hrudníku po ukončení operace je metoda, která se používá v dětské kardiochirurgii po výkonech v mimotělním oběhu, při podpůrném...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PAGET-SCHROETTERŮV SYNDROM, IDIOPATICKÁ HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA HORNÍ KONČETINY

J. Havlín, J. Chlumský (Praha)

Primární (idiopatická, traumatická) hluboká žilní trombóza horní končetiny je řídce se vyskytující onemocnění (2 na 100 000 obyvatel za rok),...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT A LIEČBA HYPERTENZIE DOSPELÝCH PACIENTOV PO CHIRURGICKEJ KOREKCII KOARKTÁCIE AORTY

K. Kanáliková, M. Holomáň, I. Riečanský, K. Kanáliková ml., I. Šimková (Bratislava, SR)

      Artériová hypertenzia  pacientov s koarktáciou aorty (KoA) má charakteristické klinické prejavy. Cieľom práce je  zhodnotenie klinického, laboratórneho stavu a...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

WARFARINOVÁ NEKRÓZA KŮŽE BEZ DEFICITU PROTEINU C A S ČI JINÉ TROMBOFILNÍ PREDISPOZICE

J. Chlumský, J. Havlín (Praha)

Warfarinová nekróza kůže je závažnou komplikací perorální antikoagulační terapie. Je způsobena rozsáhlou trombózou venul a kapilár v podkožním tuku vyskytující...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

REKANALIZACE CHRONICKÉHO UZÁVĚRU PRAVÉ VĚNČITÉ TEPNY KOMBINOVANÝM FEMORO-RADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM U 27 LETÉHO PACIENTA

J. Pešek, I. Bernat, A. Fikrle, R. Rokyta (Plzeň)

Popis případu: 27 letý pacient, kuřák, byl vyšetřen na spádovém pracovišti dne 28.2.2007 pro námahovou dušnost a bolesti levé horní...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ DLOUHÉHO SHEATHU K PŘEKONÁNÍ EXTRÉMNÍ TORTUOSITY ARTERIA SUBCLAVIA PŘI KORONAROGRAFII PROVÁDĚNÉ RADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM

J. Pešek, I. Bernat, J. Koza, R. Kollros, J. Ferda, R. Rokyta (Plzeň)

Kasuistika 1: 79 letá pacientka s významnou aortální stenosou byla přijata k předoperačnímu vyšetření. Při koronarografii provedené z levé radiální...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS