Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6328 / vypisuji: 61 - 90

SRDEČNÍ TAMPONÁDA PŘI AKUTNÍ PERIKARDITIDĚ A SOUČASNÉ LÉČBĚ DABIGATRANEM

P. Fujanová, J. Stočesová, M. Hromádka , R. Rokyta (Plzeň)

Úvod: V současné době narůstá používání nových perorálních antikoagulancií v klinické praxi. Nejčastější indikací k dlouhodobé terapii je prevence ischemického...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA A JEJÍ VLIV NA KOMPENZACI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Š. Kuchtová, D. Tisoňová (Praha)

       Chronické srdeční selhání je velkým medicínským i ekonomickým problémem současnosti a je také nazýváno epidemií 21.století. Výskyt...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POTENCIÁLNĚ REVERZIBILNÍ PŘÍČINY SRDEČNÍ ZÁSTAVY. IDENTIFIKACE A LÉČBA.

E. Bastiani (Praha)

Cíl: vyhledání a vyloučení reverzibilních příčin srdečního záchvatu je zásadní, protože při dosažení cíle ROSC, pokud nebyla příčina vyloučena, bude...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

SOUČASNÉ MOŽNOSTI NEINVAZIVNÍ KARDIOLOGIE IKEM

R. Langová, K. Vyskočilová, P. Moravec, O. Šimek (Praha)

V úvodu přednášky seznámíme posluchače s provozem Neinvazivní kardiologie v IKEM, která je v současné době největší Echo laboratoří v...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍ ZÁSTAVOU S VYUŽITÍM MANUÁLNÍ ČI MECHANIZOVANÉ SRDEČNÍ MASÁŽE ANEB NA KAŽDÉM KROKU ZÁLEŽÍ

M. Navrátilová, P. Mataninová, T. Janota (Praha)

Náhlá zástava oběhu je jedním ze stavů vyžadujících okamžitý a přitom celkem náročný postup, aby byla postiženému dána naděje na...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTA S PLICNÍM TUMOREM

R. Sedláčková (Olomouc)

Srdeční selhání je stav, kdy je narušena čerpací funkce srdce, které není schopno zabezpečit dostatečný výdej krve a tím pokrýt...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

DEFEKT KOMOROVÉHO SEPTA - KAZUISTIKA

M. Zelinková (Olomouc)

Kazuistika pojednává o ženě ročník 1952, která byla přeložena v lednu 2018 na naše pracoviště z Vojenské nemocnice v Olomouci...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA: SLEDOVÁNÍ PACIENTKY PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ METODOU TAVI NA ODDĚLENÍ INTERMEDIÁLNÍ PÉČE

P. Vejmola, H. Sedláčková, S. Misterková (Praha)

Co je metoda TAVI? Jediná alternativa léčby u rizikových pacientů? Příprava pacienta před výkonem a péče po výkonu. Monitorace na oddělení...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MANAGEMENT CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: MÁ MÍT I SESTRA DVEŘE OTEVŘENÉ?

I. Šafaříková, A. Bulava (České Budějovice)

Úvod: Incidence chronického srdečního selhání (CHSS) rok od roku roste a celosvětově ji lze odhadovat na milióny pacientů ročně. Společně...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POROVNÁNÍ METOD INICIÁLNÍHO ZMĚŘENÍ ARTERIÁLNÍHO KREVNÍHO TLAKU U NEMOCNÝCH NA PODPOŘE NORADRENALINEM

M. Čapková, P. Tůmová, M. Hromádka, R. Rokyta (Plzeň)

Úvod: Před kanylací tepny k zajištění invazivního měření tlaku využíváme v úvodním managementu nemocných v kritickém stavu neinvazivní měření tlaku....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

COMPLIANCE PACIENTŮ PŘI VYŠETŘENÍ AMTK (AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TLAKU KREVNÍHO)

S. Janíčková, H. Javorková  (Brno)

Compliance pacientů při vyšetření AMTK Simona Janíčková, Hana Javorková Bc., FN Brno – Bohunice Interní kardiologická klinika, laboratoř Holterova monitorování Hypertenzní nemoc (zvýšený...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU PŘI STEMI PŘEDNÍ STĚNY LK S VYUŽITÍM V-A ECMO.

J. Brahová, P. Fujanová, J. Stočesová, M. Hromádka, R. Rokyta (Plzeň)

Úvod: Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) představuje mimotělní krevní oběh s možností kompletní náhrady funkce plic a srdce (veno-arteriální konfigurace). Systém...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MĚŘENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE POMOCÍ NOSITELNÉ ELEKTRONIKY

J. Šefflová, K. Široká (Plzeň)

V éře sedavého způsobu života stoupá význam pravidelné aerobní fyzické zátěže prováděním vhodné sportovní aktivity. Je-li sportovní aktivita dostatečně intenzivní,...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ V-A ECMO PŘI TRANSRADIÁLNÍ URGENTNÍ PCI U MLADÉHO PACIENTA V KARDIOGENNÍM ŠOKU S REFRAKTERNÍ ZÁSTAVOU OBĚHU

M. Kohoutová, H. Burdová , Š. Jirouš, I. Bernat, R. Rokyta (Plzeň)

Prezentujeme případ 37 letého hypertonika s refrakterní fibrilační zástavou oběhu, u kterého byl již před leteckým transportem do FN aktivován...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MLADÁ PACIENTKA S RECIDIVUJÍCÍMI SYNKOPAMI A DOKUMENTOVANOU 40 S ASYSTOLIÍ – PŘÍPAD PRO IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU NEBO MÁME JIŽ DNES JINÉ ÚČINNÉ ŘEŠENÍ?

A. Pražáková, P. Váchová, V. Růžičková, M. Klimešová, H. Kukrálová, J. Haniš, A. Bulava (České Budějovice)

Úvod: Radiofrekvenční (RF) katétrová ablace terminálních gangliových plexů (kardioneuroablace, KNA) se jeví jako slibná metoda léčby neurálně zprostředkovaných synkop umožňující...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ Z POHLEDU SESTRY

L. Podlašecká, R. Barvínková, M. Janotová (Praha)

Úvod: Perzistující foramen ovale (PFO) je častým náhodným nálezem při vyšetření jícnovou echokardiografii (TEE) a v některých případech i dopplerovskou...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KOMPLIKOVANÁ EXTRAKCE KARDIOSTIMULÁTORU VE DVOU DOBÁCH- KAZUISTIKA

M. Gabrišková, P. Neužil, J. Petrů, M. Stránská, K. Skákalíková (Praha)

ÚvodS rostoucím počtem implantovaných stimulačních a defibrilačních elektrod stoupá i počet nemocných indikovaných k jejich extrakci. Mezi nejčastější důvody patří:...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ MECHANICKÉ PODPORY SRDEČNÍ IMPELLA PŘI ABLACI KOMOROVÉ TACHYKARDIE U PACIENTA SE STRUKTURÁLNÍM POSTIŽENÍM SRDCE Z POHLEDU SESTRY

H. Javorská, M. Kubelková, H. Lásková, M. Glosová, P. Peichl (Praha)

Použití mechanické podpory srdeční Impella při ablaci komorové tachykardie u pacienta se strukturálním postižením srdce z pohledu sestryAutoři: Javorská Hana,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM BEZDRÁTOVÝM KARDIOSTIMULÁTOREM (LEADLESS PACEMAKER - LP)

K. Skákalíková, J. Petrů (Praha)

Implantace bezdrátového kardiostimulátoru (Leadless pacemaker - LP) je inovativní alternativou konvenční implantace.Cílem práce, jejíž výsledky zde prezentujeme, bylo zhodnotit, jak...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

CHRONICKÉ TOTÁLNÍ UZÁVĚRY- ÚLOHA SESTRY NA KATETRIZAČNÍM SÁLE

M. Lapčíková, M. Doskočilová (Pardubice)

Autorka prezentuje zkušenosti týmu sester, asistujících v programu rekanalizace chronických uzávěru koronárních tepen (CTO). Program na pracovišti probíhá 3.rok a...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PROTRAHOVANÁ PÉČE O DEKUBITUS NA KCH JIP

K. Talašová, M. Kaláb (Olomouc)

Seznámení s možností léčby hlubokého dekubitu v rámci dlouhodobého pooperačního období.      Jedná se o kazuistiku u pacienta pobývajícího na naší JIP...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PERFUZNÍ HEMOSTÁZA NA SÁLE INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

H. Burdová, M. Kohoutová, Š. Jirouš, I. Bernat, R. Rokyta (Plzeň)

 Asymptomatický uzávěr tepny je nejčastější komplikací radiálního přístupu. Riziko uzávěru radiální tepny po koronárních katetrizacích a intervencích lze minimalizovat kombinací...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PROFESE ZDRAVOTNÍ SESTRY NA KATETRIZAČNÍM SÁLE VČERA, DNES A ....

E. Zvolánková, D. Grymová (Ostrava)

Úvod: Sesterská profese patří bezesporu mezi jedno z nejnáročnějších povolání žen v současnosti. Jeho náročnost spočívá nejenom v jeho studiu,...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PÉČE O DLOUHODOBÉHO PACIENTA NA KCH JIP

H. Ulrichová, K. Kupková (Olomouc)

Seznámit s kazuistikou pacienta s těžkým pooperačním průběhem s ojedinělou pooperační komplikací.   Popis péče u pacienta po operaci CABG s rupturou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PŘÍPRAVA PACIENTŮ PŘED OPERACÍ SRDEČNÍ CHLOPNĚ Z POHLEDU SESTRY SPECIALIZOVANÉ V PŘEDOPERAČNÍ INDIKAČNÍ AMBULANCI (PIA)

R. Urbanová, I. Skalský, Š. Černý, A. Večeřová, Z. Bačová, M. Dyntrová, M. Krejčová, L. Slavíková (Praha)

Přednáška je zaměřena na předoperační přípravu pacientů před operací srdečních chlopní. Nálezy pacienta si přebírá sestra ihned po indikaci na semináři...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ÚLOHA SESTRY NA KATETRIZAČNÍ SÁLE PŘI IMPLANTACI PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ

M. Pálová, L. Tršová, M. Mates, K. Kopřiva, P. Neužil (Praha)

Implantace pulmonální chlopně (TPVI) je nejčastěji indikovaná u nemocných s vrozenou srdeční vadou. Je to alternativa reoperace u nemocných s...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI S TAVI VE FN OSTRAVA

J. Dudíková, R. Pavelková (Ostrava)

Aortální stenóza je nečastější chlopenní vadou ve straším věku v celosvětovém měřítku. Léčba je konzervativní- medikamentózní a zejména chirurgická, tzn....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE KARDIOLOGIE A KARDIOCHIRURGIE VE FN OSTRAVA

J. Dudíková, V. Funioková  (Ostrava)

V roce 2005 bylo otevřeno Kardiovaskulární oddělení ve FN Ostrava, do té doby byla kardiologie součástí Interní kliniky. Intervenční výkony...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POHLAVNÍ ROZDÍLY V ODPOVĚDI NA FARMAKOTERAPII SRDEČNÍHO SELHÁNÍ INDUKOVANÉHO AORTO-KAVÁLNÍ FISTULÍ U REN-2-TRANSGENÍCH HYPERTENZNÍCH POTKANŮ.

P. Kala, P. Škaroupková, M. Táborský, L. Červenka (Praha, Olomouc)

Cíl: Chronické srdeční selhání (CHSS) je onemocnění s až 50% mortalitou během 5 let od diagnózy. Potenciální terapeutickou možností se...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MAYO SCORE PREDIKUJE VÝTĚŽNOST GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ

J. Bonaventura, P. Norambuena, P. Tomašov, D. Jindrová, H. Šedivá, E. Polaková, M. Macek Jr., J. Veselka (Praha, Liberec)

Cíl: Výtěžnost genetického vyšetření u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií (HCM) je v klinické praxi variabilní a závisí na použité klasifikaci nalezených...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS