Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9502 / vypisuji: 451 - 480

VARIABILITA POMÉRU NOČNÍHO K DENNÍMU KREVNÍMU TLAKU U PACIENTŮ S ISCMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ PŘI OPAKOVANÉM SEDMIDENNÍM 24-HOD AMBULANTNÍM MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

J. Siegelová, A. Havelková, J. Dušek, L. Dunklerová, M. Pohanka, P. Dobšák, G. Cornélissen (Brno, Minnesota, United States)

V naší práci jsme analyzovali hodnocení poměru noční hodnoty krevního tlaku (TK) k denní hodnotě TK (hodnoceného ze sedmidenního ambulantního...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

SNÍŽENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA BĚHEM PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

J. Olšr, E. Kociánová, P. Doupalová, E. Sovová, L. Jelínek, M. Mikulášková, B. Imrichová, J. Míšelnická, L. Hubáčková, L. Kristlová, M. Kohutová, F. Martiník, K. Moravcová, P. Jakubec, V. Jeřábková, R. Havlík, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Arteriální hypertenze (AH) představuje významný rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění (KVO), zejména těch na podkladě aterosklerózy (ASKVO). Režimová opatření...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PULSUJÍCÍ PŘÍBĚH KREVNÍHO TLAKU – PROCENTO TĚLESNÉHO TUKU JAKO KLÍČOVÝ PREDIKTOR DYNAMIKY KREVNÍHO TLAKU PŘI ZÁTĚŽOVÉM TESTU SPORTOVCŮ

P. Pešová, B. Jiravská Godula, O. Jiravský, M. Sovová, J. Ožana, K. Moravcová, E. Sovová (Třinec, Olomouc)

Úvod: V oblasti zátěžových testů zůstává pochopení reakcí krevního tlaku (TK) klíčovou výzvou, doposud není k dispozici dostatečná definice normální...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

NEBUĎ POD TLAKEM - EFEKT KOMPLEXNÍHO BALÍČKU REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ KREVNÍHO TLAKU PACIENTŮ S ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ. 

E. Kociánová, J. Olšr, P. Doupalová, M. Táborský, E. Sovová, K. Moravcová, M. Mikulášková, B. Imrichová, L. Jelínek, J. Míšelnická, L. Kristlová, L. Hubáčková, M. Kohutová, F. Martiník, P. Jakubec, S. Genzor, V. Jeřábková, R. Havlík (Olomouc)

Úvod: Podle doporučených postupů by měla být snaha dosažení optimálního krevního tlaku základním pilířem kardiovaskulární prevence, zvláště aplikace nefarmakologických prostředků však...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

EOSINOFILNÍ GRANULOMATÓZA S POLYANGIITIDOU (CHURG-STRAUSS SYNDROM)-EGPA, JAKO PŘÍČINA AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU.

V. Rozsíval, M. Babický, F. Holm, R. Surovčík, M. Erbrt (Praha)

EGPA, též známá jako alergická granulomatóza, je vzácné autoimunní onemocnění, které způsobuje vaskulitidu u osob s namamnézou alergické přecitlivosti dýchacích...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

SROVNÁNÍ DISTÁLNÍHO A PROXIMÁLNÍHO RADIÁLNÍHO PŘÍSTUPU A ODLIŠNÝCH METOD KOMPRESE TEPNY PO KORONÁRNÍCH KATETRIZACÍCH A INTERVENCÍCH

I. Bernat, A. Buchnerová, D. Horák, Š. Jirouš, T. Lerchner, R. Rokytová, R. Rokyta (Plzeň)

Úvod: Výskyt lokálních komplikací po transradiálních intervenčních výkonech závisí kromě jiného na způsobu komprese tepny. Dosud se standardně užívá klasický...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PREDIABETES SIGNIFIKANTNĚ ZHORŠUJE DLOUHODOBOU PROGNÓZU PACIENTŮ SE STEMI

T. Ondrúš, L. Bouček, M. Žúbor, P. Krejčí, J. Jarkovský, J. Stašek, P. Kala, J. Pařenica (Brno)

Úvod. Prediabetes je metabolické onemocnění charakterizované poruchou glukózové homeostázy nesplňující kritéria diabetu. Navzdory množícím se důkazům o zvýšené aterosklerotické zátěži...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

THE IMPACT OF 2YEARS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON MYOCARDIAL INFARCTION HOSPITALIZATION AND MORTALITY; SEX AND AGE DIFFERENCES

P. Šedová, J. Jarkovský, P. Ošťádal, M. Vráblík, M. Lichter, P. Kala (Brno, Praha)

AbstractBackgroundPreviously, we observed a decline in hospital admissions for stroke unrelated to COVID-19 intensity. Many countries also reported reduced myocardial...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KLINICKÁ CHARAKTERISTIKA A NEMOCNIČNÍ MORTALITA PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU A NEMOCÍ VÍCE TEPEN S PŘÍTOMNOSTÍ CHRONICKÉHO TOTÁLNÍHO UZÁVĚRU: PROPENSITY SKÓRE ANALÝZA

D. Bauer, Š. Špányi, M. Neuberg, M. Hlatká, V. Kočka, P. Toušek (Praha)

Pacienti s infarktem myokardu (IM) s nemocí více tepen (MVD) a chronickým totálním uzávěrem (CTO) tvoří vysoce rizikovou populací. Naším...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

SAFETY AND FEASIBILITY OF EARLY DISCHARGE IN LOW-RISK ACUTE CORONARY SYNDROME PATIENTS: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

D. Bauer, M. Neuberg, M. Hlatká, S. Smitalová , V. Berka, M. Mihalovič, M. Kozel, Z. Moťovská, D. Odvodyová, S. Lašmanská , A. Hrdličková, T. Kníže, K. Poledníková , D. Trinh Minh, J. Ulman, P. Toušek (Praha)

Background:Patient´s risk stratification in acute coronary sydrome (ACS) is well established. Low-risk patients (LRP) identification may reduce the hospitalization time...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ROZDÍLY V DETEKCI OBLASTÍ FIBRÓZY LEVÉ SÍNĚ POMOCÍ VYSOCE DENZNÍHO ELEKTROANATOMICKÉHO MAPOVÁNÍ A MAGNETICKÉ REZONANCE U PACIENTŮ S PERZISTENTNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Hozman, V. Laskov, P. Osmančík, D. Heřman (Praha)

Cíl: Rozsah fibrózy levé síně je důležitým prediktorem úspěšnosti nefarmakologické terapie fibrilace síní (FS). Identifikace oblastí fibrózy levé síně pomocí...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – 20LETÁ ZKUŠENOST V NEMOCNICI NA HOMOLCE

M. Tousek, P. Hála, B. Chudiak, V. Lekešová, L. Šedivá, V. Reddy, M. Funasako, J. Petrů, T. Mráz, M. Prokopová, P. Neužil (Praha, New York, United States, Osaka, Japan)

ÚvodFibrilace síní je s prevalencí 1–2 % nejvíce zastoupenou setrvalou arytmií v dospělé populaci. Nejzávažnější komplikací této arytmie je vznik...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

TRENDY KRÁTKODOBÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚMRTNOSTI BĚHEM PROGRAMU TAVI S IDENTIFIKACÍ PŘÍČINY ÚMRTÍ

P. Toušek, V. Kočka, A. Šolc, M. Hlatká, H. Línková (Praha)

Úvod:Od zahájení TAVI programu došlo k významnému technologickému pokroku ve vývoji instrumentaria a chlopenních protéz, zkušenosti operatérů, ve strategii provádění...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

TROMBOTIZÁCIA ANULOPLASTICKÉHO RINGU MITRÁLNEJ CHLOPNE S OPAKOVANÝMI SYSTÉMOVÝMI EMBOLIZÁCIAMI

P. Snopek, J. Hasilla, P. Penz, E. Teringová (Nitra, SR, Bratislava, SR)

Prezentujeme prípad 66 r.pacientky s CHKS,po CABG LIMA RIA a RD1 sekvenčne+ MVP anulopastickým ringom (2/2019),paroxyzmálnou FiS,po opakovaných mozgových infarktoch,so...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

DYNAMIKA PLICNÍ HYPERTENZE JAKO PROGNOSTICKÝ FAKTOR U PACIENTŮ PO IMPLANTACI MITRACLIPU

M. Hudec, J. Januška, O. Jiravský, R. Miklík, L. Škňouřil, P. Kala (Třinec, Brno)

Cíl:Posoudit prognostický vliv dynamiky plicní hypertenze na mortalitu a hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů léčených Mitraclipem.Soubor a metodika:Prospektivní registr...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU (PM) PO KATETRIZAČNÍ IMPLANTACI AORTÁLNÍ CHLOPNĚ (TAVI) - MONOCENTRICKÉ POROVNÁNÍ LET 2022 A 2023

J. Boček, J. Marek, J. Kautzner (Praha)

Cíl Sledovat počty implantovaných PM po TAVI v letech 2022 a 2023 ve vztahu k vybraným proměnným. Zhodnotit potřebu komorové stimulace...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ CT KORONAROGRAFIE K VYŠETŘENÍ PACIENTŮ PO CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACI MYOKARDU (= PO CABG ).

I. Nykl, A. Vodzinská , L. Škňouřil, PhD (Třinec)

Úvod a cíl : U pacientů po chirurgické revaskularizaci myokardu (= CABG) dochází v určitém čase od operace k zůžením...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

DYNAMICKÝ, NE IZOMETRICKÝ HANDGRIP ZKRACUJE ČAS DOBUTAMINOVÉ ZÁTĚŽOVÉ ECHOKARDIOGRAFIE

K. Mědílek, J. Hrečko, P. Pařízek (Hradec Králové, Hradec Kralove)

CílDobutaminová zátěžová echokardiografie (DSE) je v porovnání s ostatními druhy zátěžové echokardiografie zatížena vyšším procentem nežádoucích účinků včetně poškození myokardu měřitelném...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

FOCUS ECHOKARDIOGRAFIE - POHLED KARDIOLOGA

K. Mědílek, J. Nový, P. Grenar, M. Jakl (Hradec Králové)

S rozšiřující se dostupností přenosných a „hand-held“ ultrazvukových přístrojů se stává cílené ultrazvukové vyšetření nedílnou součástí péče o pacienty na...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KOMPLEXNÍ VROZENÁ SRDEČNÍ VADA S LIMITOVANÝM ŽILNÍM PŘÍSTUPEM: ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY KATETRIZAČNÍ ABLACE SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ

J. Škoda, P. Neužil, J. Petrů, L. Šedivá, J. Rubáčková Popelová, R. Gebauer, Š. Černý, Z. Stárek, V. Reddy (Praha, Brno, New York, United States)

Úvod: U pacientů s různě komplexními srdečními vadami je často nutné volit alternativním přístupy ke katetrizační ablaci.Soubor a metoda: V...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POSTUP PŘI PÉČI O PACIENTA S CIED V PRŮBĚHU RADIOTERAPIE VE FN PLZEŇ

J. Vacek, E. Erdene-Ochir, V. Vejvoda (Plzeň)

Radioterapie (RT) může negativně ovlivňovat funkci srdečních implantabilních elektronických zařízení (CIED) a způsobovat softwarové problémy přístrojů jako přepnutí do záložního...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

IMPELLA V PRAXI - MONITORACE POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ

M. Gabrišková, M. Prošková, A. Krüger (Praha)

Úvod: V posledních letech roste počet pacientů, kteří mají zavedené krátkodobé mechanické podpory oběhu. Levostranné podpory používáme u nemocných s...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA – RIZIKO PRO PACIENTY S AKTIVNÍM SRDEČNÍM IMPLANTÁTEM?

J. Pindor, J. Gorzolka, E. Pindorová, O. Jiravský, J. Chovančík (Třinec)

Navzdory zavádění moderních aktivních srdečních implantátů elektromagnetické interference (EMI) stále zůstává problémem každodenního života, kdy pacienti mohou být vystaveni mnoha...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

COMPLIANCE PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ UŽÍVAJÍCÍCH NOAC - VÝSLEDKY PRŮZKUMU

P. Búřilová, J. Búřil, M. Haršány, K. Dufková, M. Šenkyříková, D. Dolanová, M. Táborský, A. Pokorná (Brno - Bohunice, Brno, Olomouc)

Úvod: U pacientů s fibrilací síní užívajících nová perorální antikoagulancia je nezbytné kontinuální užívání léků. Vyšší věk a polymorbidita mohou...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ABLACE POMOCÍ NOVÉHO KATETRU S MŘÍŽKOVOU ELEKTRODOU (SPHERE9) Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ SESTRY

M. Glosová, H. Lásková, P. Peichl (Praha)

Úvod: Sphere9 (Medtronic) je nový mapovací/ablační katetr určený pro léčbu srdečních arytmií. V porovnání s konvenčními katetry má koncová část...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ PO ABLACI FIBRILACE SÍNÍ PULSNÍM POLEM

O. Doškářová, M. Němečková (Praha 5, Praha)

Ošetřovatelská péče u pacientů po ablaci fibrilace síní pomocí pulsního pole Použití pulsního elektrického pole je novou metodou katetrizační ablace srdečních...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

PREVENCE OBEZITY U PACIENTŮ S KARDIÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM

M. Kadlecová, K. Kemzová (Praha)

Fibrilace síní je jedním z nejčastějších onemocnění srdce a postihuje osoby všech věkových kategorií. Nejvyšší četnost výskytu fibrilace síní je...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

PŘESNÝ ALGORITMUS PŘEDOPERAČNÍCH VYŠETŘENÍ PŘED KARDIOCHIRURGICKÝMI A KATETRIZAČNÍMI VÝKONY U PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA JEDNODENNÍM STACIONÁŘI.

L. Vyskočilová, A. Večeřová, M. Stříteská (Praha)

Přesný algoritmus předoperačních vyšetření před kardiochirurgickými a katetrizačními výkony u pacientů hospitalizovaných na jednodenním stacionáři. Úvod : Skladba pacientů přicházejících k...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ROLE SESTER V RÁMCI MULTISDICIPLINÁRNÍ PÉČE O PACIENTY V CENTRU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Křečková, I. Svobodová (Praha)

Chronické srdeční selhání je jedním z nejpalčivějších problémů současné kardiologie, jeho incidence stoupá nejen díky moderní péči o pacienty s...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ZAVEDENÍ OKLUDERU DO OUŠKA LEVÉ SÍNĚ Z POHLEDU SESTRY NA KARDIOLOGICKÉM ODDĚLENÍ

K. Vydrová, K. Kratochvílová, A. Tymlová, P. Hála (Praha)

Ve svém sdělení se budeme věnovat předoperační a pooperační péči o pacienta indikovanému k zavedení okluderu ouška levé síně. Nemocní s...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS