PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

SRDEČNÍ SELHÁNÍ A NEČEKANÉ KOMPLIKACE - KAZUISTIKA
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 209

Zelinková M.1

1 I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc


Muž ročník 1970 v srpnu 2022 převzat ze spádové nemocnice Hranice s nově diagnostikovaným srdečním selháním s těžkou systolickou dysfunkcí, EF 15%, nesetrvalé komorové tachykardie, arteriální hypertenze, hypercholesterolemie, stp.infekci COVID -19 4/2022. 

V rámci 1. hospitalizace provedena koronarografie a MR srdce - neprokázána ischemická etiologie dysfunkce levé komory. Upravena terapie srdečního selhání - zlepšení zdravotního stavu. Během hospitalizace rozvoj akrální parézy PHK - provedeno CT Ag a MR mozku a intrakarniálních tepen. Dle neurologického vyšetření uzavřeno jako ischemická CMP. Echokardiografické vyšetření prokazuje trombus hrotu levé komory 20x10 mm, EF 20-25%, proto zahájena antikoagulační terapie nefrakcionovaným heparinem s kompletní resorbcí trombu. Zahájena terapie warfarinem. Pacient byl ve stabilizovaném stavu propuštěn do domácího ošetřování. Byl indikován a objednán k implantaci 1D ICD.

2. hospitalizace - pacient přichází k implantaci 1D ICD z primární prevence srdeční smrti. Technicky/anatomicky nerealizovatelná implantace 1D ICD - angiograficky prokázán vlevo totální uzávěr v subclavia sin s kolateralizací, angiografie zprava prokazuje identický nález. Proto indikace k implantaci SQ ICD. Kontrolní echokardiografie - levá komora bez průkazu trombu ve všech projekcích, proto změněna terapie z warfarinu na NOAC/Apixaban.

3. hospitalizace - plánovaná implantace SQ ICD proběhla bez komplikací. 

Pacient je kardiopulmonálně stabilizovaný, bez neurologického deficitu. I přes četné komplikace dopadlo vše dobře.

Dochází na pravidelné kontroly do našich specializovaných ambulancí - srdeční selhání, kardiostimulační.