PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

KOMBINACE RF/PF ENERGIE MŘÍŽKOVÝM KATETREM SPHERE-9 PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ, JEDNOROČNÍ VÝSLEDKY Z JEDNOHO CENTRA
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 541

Škoda J.1, Reddy V.2, Petrů J.1, Funasako T.1, Šedivá L.1, Janotka M.1, Chovanec M.1, Hála P.1, Neužil P.1

1 Kardiologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, 2 Cardiac Arrhythmia Service, Mt. Sinai, New York, United States


Cíl: Cílem studie je zhodnotit bezpečnost a účinnost katetrizační ablace fibrilace síní (FS) kombinací aplikací RF (radiofrekvenčního) proudu v režimu high power short duration a PF (pulsed field) ablace systémem Affera.
Metoda, soubor a výsledky: Do nerandomizované multicentrické studie bylo v našem centru zařazeno 55 pacientů, 13 žen, s perzistující FS. Průměrný věk pacientů byl 62 let. Systém Affera využívá k mapování a ablaci mřížkový expandibilní katetr Sphere-9™. U většiny pacientů (50/55) byla provedena elektrická izolace plicních žil a dále stropní, mitrální a CTi linie. RF energie v režimu high power short duration (aplikace 4-6sec) se používala v anteriorním aspektu plicních žil a na mitrálním a kavotrikuspidálním istmu. PF aplikace se používaly při ablaci na posteriorním aspektu plicních žil a stropní linii. Doba výkonu byla 51±20min, skia čas 120±81sec. Remapování levé a pravé síně po třech měsících prokázalo zlepšení v druhé části souboru (19 pacientů) s upgradovanou specifikací pulzní vlny, reablace se zde vymezily převážně k mitrální linii po předchozích RF aplikacích (8 z 12 reablací). V jednoročním sledování (Hekg, TTM, klinické kontroly) byla recidiva AT-FiS dokumentována u 5 pacientů (9%), u žádného z upgradované části pulzní vlny. Žádné časné a pozdní komplikace nebyly detekovány.
Závěr: Jednoroční výsledky katetrizační ablace perzist FiS v kombinaci RF a PF aplikace mřížkovým katetrem Sphere 9, prokazují zejména po upgradu specifikace pulzní vlny velmi příznivou efektivitu a bezpečnost této strategie.