PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

STANOVENÍ VLIVU POHLAVÍ NA VÝVOJ ECHOKARDIOGRAFICKÝCH A FUNKČNÍCH PARAMETRŮ U NEMOCNÝCH S ČERSTVĚ VZNIKLOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ.
Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 110

Poloczková H.1, Krejčí J.1, Hude P.1, Ozábalová E.1, Godava J.1, Honek T.1, Littnerová S.2, Žampachová V.3, Freiberger T.4, Špinarová L.1

1 I. Interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, LF Masarykovy univerzity, Brno, 2 Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz, Brno, 3 I. Patologický ústav FN u sv. Anny a Masarykovy univerzity, FN u sv. Anny, Brno, 4 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, ICRC


Úvod: Dilatační kardiomyopatie (DKMP) je závažné onemocnění často vedoucí k rozvoji srdečního selhání. Až v polovině případů je  příčinou  DKMP myokarditida, tedy zánětlivé postižení srdečního svalu. Publikovaná data uvádějí častější výskyt kardiovaskulárních onemocnění (mimo hypertenzi) u osob mužského pohlaví. Stejně tak je u mužů popisována horší prognóza ve srovnání s ženami.
Cíl: Stanovit vliv pohlaví na vývoj echokardiografických a funkčních parametrů u nemocných s čerstvě vzniklou DKMP, zhodnotit vývoj těchto parametrů ve skupině mužů a žen s ohledem na bioptický nález.
Soubor a metodika: Soubor tvořilo 265 nemocných, 201 (75,8 %) mužů, 64 žen (24,2 %), průměrný věk 47,4 ± 11,7 let, délka symptomů 2,6 ± 2,3 měsíce. Hodnota EFLK při vstupním vyšetření 23,8 ± 7,0 %, třída funkční klasifikace NYHA 2,4 ± 0,6. Nemocní podstoupili endomyokardiální biopsii se zhodnocením zánětlivé infiltrace a přítomnosti genomu infekčního agens. Echokardiografické vyšetření bylo provedeno vstupně, ve 3., 6. a 12. měsíci sledování. Zánět (IHC+) v myokardu byl potvrzen u 107 (40,4 %) pacientů a virový genom byl prokázán u 163 (61,5 %) nemocných (PCR+). 

Výsledky: Hodnota EFLK se vstupně mezi skupinou mužů a žen nelišila, ve 12. měsíci od začátku sledování vzrostla hodnota EFLK ve skupině mužů na 34,5 ± 12,0 % a ve skupině žen na 39,4 ± 13,2 % (p = 0,002). Změna hodnoty EFLK činila ve 12. měsíci ve srovnání s počáteční hodnotou u mužů 11,0 ± 12,2 %, u žen 14,4 ± 13,7 % (p = 0,004). 

Závěr: V souboru nemocných s čerstvě vzniklou DKMP bylo 75% mužů. Při sledování vývoje EFLK došlo ve skupině žen ve 12-měsíčním sledování ke statisticky významně většímu zlepšení hodnoty EFLK než ve skupině mužů. Pokud jsme sledovali samostatně skupinu žen a skupinu mužů se zohledněním bioptického nálezu, bylo v obou skupinách výraznější zlepšení EFLK u nemocných se zánětem.