PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PCI CTO HYBRIDNÍM PŘÍSTUPEM V LETECH 2021-2022
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 414

Surovčík R.1, Erbrt M.1, Lindovská M.1, Šimek S.2

1 Kardiologie s.r.o., Bulovka, Praha, 2 II.Interní klinika, VFN Karlovo nměstí, Praha


Cíl práce: porovnat soubory pacientů s s PCI CTO s použitím komplexní hybridní revaskularizace (2021-2022) a bez použití komplexní hybridní revaskularizace (2021-2022)
• Metodika: Retrospektivní analýza s cílem prozkoumat demografické, klinické, angiografické a procedurální rozdíly v obou souborech a porovnat angiografickou a klinickou úspěšnost výkonu.
• Soubor pacientů : v letech 2021-22 celkový počet PCI CTO výkonů byl 227. V roce 2021(121) a v roce 2022(106). V souboru bylo 176 můžů a 51 žen. Průměrný věk pacientů byl 66,5 roku. V hybridní skupině bylo 106 pacientů( 54 pacientů v roce 2021 a 52 pacientů v roce 2022). V nehybridní větvi bylo celkem 121 pacientů/v roce 2021 67 pacientů a v roce 2022 54 pacientů)
• Výsledky: Celková angiografická úspešnost hybridních výkonů byla v roce 2021 85,7% a v roce 2022 stoupla na 88,5%. V nehybridní větvi PCI CTO pacientů byla úspěšnost v roce 2021 55,2% a v roce 2022 59,3%. Oba soubory se nelišili signifikantně v základních demografických, klinických, angiografických a procedurálních parametrech. Při srovnání s nehybridním přístupem nedošlo k zásadnímu nárustu klinicky závažných komplikací (3,7% u hybridního a 4,2 % u nehybridního přístupu). Oba soubory měli nulovou mortalitu.
• Závěr: Zavedením hybridního PCI CTO revaskularizace nadále stoupá angiografická úspešnost, srovnatelná s zahraničními pracovišti při zachování přijatelného výskytu komplikací. Dochází k nárustu ceny za výkon ( vyšší spotřeba mikrokatetrů, vodičů, stentů, guiding- extenzí, časté použité IVUSu). K dalšímu růstu úspěšnosti vede pouze systematický růst zkušností a zručnosti ideálně v týmu 2 lékařů, proktoring s top CTO specialisty ze zahraničí a další navyšování teoretických a praktických vědomostí při CTO akcích(kongres, workshop).