PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

SLEDOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA U PACIENTŮ S LEVOSTRANNOU MECHANICKOU SRDEČNÍ PODPOROU
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 206

Haluzíková J.1

1 Ústav nelékařských zdravotnických studií, Slezská univerzita Opava, Fakulta veřejných politik, Opava


Úvod: mechanická srdeční podpora je čerpadlo krve, které u pacientů se srdečním selháním částečně nebo úplně přebírá funkci srdce. Cílem této podpory je obnovení dostatečného srdečního výdeje, dočasná podpora cirkuace krve v běhu plicním i systémovém. Indikace implantace mechanické srdeční podpory jsou NYHA IIIb-IV.
Srdeční selhání je stav, kdy srdce není schopno přečerpávat krev v souladu s metabolickými potřebami organismu. Autorka se zaměřila na sledování kvality života u pacientů s levostrannou mechanickou srdeční podporou.
Cíl:
Cílem průzkumného šetření bylo zjistit kvalitu života pacientů s levostrannou mechanickou srdeční podporou.
Metody: V průzkumném šetření byla použita kombinace dvou typů standardizovaných dotazníků. SF 36 a EQ D5. Průzkum byl realizován v kardiologických ambulancích pro srdeční selhání.
Výsledky: Kvalita života u nemocných s levostrannou mechanickou srdeční podporou je snížena.
Závěr: Pro zkvalitnění života pacientů je klíčová jejich dostatečná edukace a proškolení v péči o dlouhodobou mechanickou srdeční podporu, aby vzniklé komplikace byly minimální a pacienti mohli vést co nejkvalitnější život.