PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PRŮBĚŽNÁ ANALÝZA PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 485

Fiala M.1, Černošek M.1, Bulková V.1, Lehár F.2, Funasako T.2, Bahník J.1, Rybka L.1, Maňoušek J.1, Toman O.3, Kala P.4

1 oddělení arytmologie, Centrum kardiovaskulární péče Neuron Medical, Brno, 2 Neuron Medical, Centrum kardiovaskulární péče, Brno, 3 Interní kardiologická klinika, FN Brno, Brno, 4 I. Interní kardiologická klinika, FN Brno, Brno


Cíl: Benefity ablace energií pulzního pole (PFA) ve srovnání s radiofrekvenční ablací (RFA) nejsou u pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací síní (DPFS) známy. Cílem je prezentace prozatímních procedurálních a klinických výsledků prospektivního randomizovaného srovnání PFA vs. RFA u pacientů s DPFS.
Metodika: V 9/2021-12/2022 postoupilo 159 pacientů katetrovou ablaci DPFS s použitím PFA (n=80, 66±8 let, 16 žen, kontinuální FS 27±19 měsíců) vs. RFA (n=79, 65±9 let, 22 žen, kontinuální FS 27±22 měsíců). PFA zahrnovala izolaci plicních žil (IPŽ) a extra-PŽ ablaci v levé síni (LS). RFA zahrnovala stupňovanou ablaci složenou z IPŽ, a elektrogramem řízené ablace v LS, ev. koronárním sinu, ev. v pravé síni. Průběžnými cíli výkonu byly IPŽ, blokáda mitrálního isthmu, stropu LS a CTI; cílem výkonu bylo ukončení FS a nastolení SR ablací. Sledování zahrnuje 7denní monitoraci EKG každé 3 měsíce v prvním roce a každých 6 měsíců následně.
Výsledky: Ve skupinách PFA vs. RFA byly doba výkonu a skiaskopie 112±33 vs. 208±45 minut, a 15±5 vs. 8±2 minut (obě p<0.001). Terminace FS (do intermediární AT nebo přímo do SR) a obnovení SR ablací bylo dosaženo u 40 (50%) vs. 55 (70%) pacientů (p=0.19), resp. u 32 (40%) vs. 44 (56%) pacientů (p=0,18). Z 57 vs. 62 pacientů se sledováním ≥3 měsíce (≥6 měsíců u 44 vs. 49 pacientů) bylo dosaženo absence recidiv FS/AT (>30 s) u 41 (72%) vs. 28 (45%) pacientů.
Závěr: Průběžné výsledky srovnání u pacientů s DPFS naznačují redukci doby výkonu a zlepšení přežívání bez recidivy FS/AT po PFA ve srovnání s RFA.