PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ZDROJE RECIDIVUJÍCÍCH ARYTMIÍ PO ABLACI ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO FIBRILACI SÍNÍ
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 483

Lehar F.1, Černošek M.1, Bulková V.1, Bahník J.2, Rybka L.3, Funasako M.1, Maňoušek J.1, Toman O.4, Kala P.5, Fiala M.6

1 Neuron Medical, Centrum kardiovaskulární péče, Brno, 2 Boston Scientific, Boston Scientific, 3 Interní kardiologická klinika – Fakultní nemocnice Brno, Centrum kardiovaskulární péče - Neuron Medical, 4 Centrum kardiovaskulární péče – Neuron Medical, Masarykova univerzita, Interní kardiologická klinika – Fakultní nemocnice Brno, Brno, 5 Interní kardiologická klinika, Masarykova univerzita, Fakultní nemocnice Brno, 6 Interní kardiologická klinika – Fakultní nemocnice Brno, Masarykova univerzita, Centrum kardiovaskulární péče – Neuron Medical


Cíl: Zdroje recidiv fibrilace síní (FS)/síňové tachykardie (AT) po ablaci FS mají různé lokalizace i příčiny. Ablace energií pulzního pole (PFA) je metodou s potenciálem zlepšení efektivity katetrové ablace FS, nicméně o zdrojích recidivujících arytmií jsou informace sporé. Cílem je prezentace nálezů při opakovaných výkonech po předchozí PFA pro FS.
Metodika: Mezi 9/2021-12/2022 byla provedena PFA katétrem Farawave u 300 pacientů (63±10 let, 77 žen), z nichž byla doposud provedena opakovaná ablace u 8 pacientů (61±11 let, 1 žena) po ablaci paroxysmální FS (n=3), perzistentní FS (n=3), dlouhodobé perzistentní FS (DPFS) (n=2), z nichž při prvním výkonu měli prostou izolaci plicních žil (IPŽ) všichni pacienti s paroxysmální a 1 pacientka s perzistentní FS, ostatní pacienti s perzistentní FS/DPFS měli komplexní ablaci v levé síni (LS).
Výsledky: Paroxysmální FS, paroxysmální AT, perzistentní FS, resp. perzistentní AT byla jako klinická recidivující arytmie přítomna u 2, 2, 0, resp. 4 pacientů. FS byla indukována u 3 pacientů (po ablaci paroxysmální FS 1x a perzistentní FS 2x) a byla terminována reizolací levé horní PŽ (n=1) (do perimitrální AT) a endokardiální ablací kolem CS/LOM (n=2) (do AT z CS/LOM 1x, do SR 1x). Recidivující AT (primárně recidivující nebo konvertované z FS) zahrnovaly perimitrální AT (n=4), roof-dependentní AT (n=1), lokalizovaé reentry z přední stěny LS (n=1), lokalizovaný zdroj AT z CS/LOM (n=1). Kompletní IPŽ trvala u 5 pacientů, aktivní PŽ byla u 1 pacienta (viz výš). Radiofrekvenční ablace resp. PFA byly použity u 6 resp. 2 pacientů s časem výkonu, resp. skiaskopickým časem 134±55, resp. 5,9±3,1 minut. Obnovení SR ablací a neinducibility FS/AT bylo dosaženo u 6 pacientů.
Závěr: Mezi typy recidivujících arytmií po předchozí PFA pro všechny typy FS převládaly AT. Zdroje mimo PŽ dominovaly u reziduálních AT i u recidiv FS.