PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

KATETROVÁ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ LASER BALONOVÝM KATÉTREM – UŽITEČNÁ ALTERNATIVA
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 544

Černošek M.1, Bulková V.1, Funasako M.1, Lehar F.1, Rybka L.1, Maňoušek J.1, Toman O.1, Kala P.1, Fiala M.1

1 Centrum kardiovaskulární péče Brno, Interní kardiologická klinika FN Brno, Brno


Cíl: Izolace plicních žil (IPŽ) LASER balonovým katétrem má potenciál vysoké efektivity u pacientů s paroxysmální fibrilací síní (FS), u nichž je malá pravděpodobnost dalších zdrojů FS mimo PŽ. Cílem je prezentace procedurálních a dlouhodobých klinických výsledků.
Metodika: V 2/2020 -12/2022 byla LASER IPŽ provedena u 113 pacientů (60±11 let, 36 žen) s paroxysmální FS. IPŽ byla ověřována multipolárním LASSO katétrem a procedurálním endpointem byla úplná izolace všech PŽ. Další přítomné arytmie byly řešeny současně radiofrekvenční ablací.
Výsledky: Doba výkonu, resp. doba skiaskopie byly 133±51 minut, resp. 4,6±2,3 minut. IPŽ byla dosažena na první průchod LASER energie u 85% pacientů. Typický flutter se vyskytl 9 (8%) pacientů, AVNRT u 2 pacientů. Ablace byla provedena při SR (n=89), resp. při běžící FS (n=24), z nichž terminace do SR bylo dosaženo u 18 (75%) a EKV byla potřebná u 6 pacientů. Z 90 pacientů s ≥6 měsíčním sledováním zůstává bez recidivy arytmie 84 (93%). Výkony proběhly bez komplikací.

Závěr: IPŽ LASER balonovým katétrem je užitečnou ablační alternativou u selektovaných pacientů s paroxysmální FS. Doprovodná vagová denervace může být výhodným vedlejším efektem (který chybí u pulzní ablace) u pacientů s významnou sinusovou bradykardií.