PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

SROVNÁNÍ MĚŘENÍ VELIKOSTI ANULU AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U NEMOCNÝCH S TĚŽKOU AORTÁLNÍ STENÓZOU PŘED TAVI POMOCÍ ECHOKARDIOGRAFIE A MSCT VYŠETŘENÍM – RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ.
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 326

Kmoníček P.1, Mates M.1, Mráz T.2, Holý F.1

1 Kardiologické, Nemocnice Na Homolce, Praha, 2 Kardiologické, Nemocnice Na Homolce, Praha 5


Cíl: Srovnávali jsme výsledky měření anulu aortální chlopně u nemocných s těžkou aortální stenózou před TAVI echokardiografickým vyšetřením (z 2D echokg a z 3D echokardiografie) a MSCT vyšetřením.

Soubor a metody: Ze screeningu 141 nemocných byl vybrán soubor 90 nemocných s kompletními relevantními daty ze 2 období- 24 nemocných z roku 2013 a 66 nemocných v období 3-11/2022. Všichni nemocní byli vyšetření transtorakálně a jícnovou echokardiografii včetně 3D rekonstrukce aortální chlopně. Statisticky jsme zhodnotili výsledky měřeného průměru anulu aortální chlopně z 2D TTE a průměru anulu kalkulovaného pomocí programu 3mensio z MSCT angiografie aorty, srovnávali jsme rovněž kalkulovaný index excentricity z 3D vyšetření a MSCT angiografie..

Výsledky: Srovnáním měření průměru CTAG vyš. 24.73 mm a z 2D Echokg vyšetření 22.98 mm – s rozdílem 1,76 mm jsme zamítli pomocí jednovýběrového t-testu H0: hypotézu, že rozdíl měření z obou vyšetření je nulový s přijetím H1 alternativní hypotézy, že hodnoty měření z CTAg jsou vyšší oproti hodnotám získaným z 2D TEE. Rovněž měření indexu excentricity byl při srovnání vyšetření 3D TEE a CTAG významný.

Závěr : Transtorakální 2D echokardiografie s 95% pravděpodobností významně podhodnocuje velikost anulu aortální chlopně ve srovnání s MSCT vyšetřením, hodnocením dedikovaným programem 3 mensio. 3D TEE podhodnocuje s 95% pravděpodobností excentricitu anulu aortální chlopně ve srovnání s MSCT vyšetřením

Pozn. : Práce byla podpořena vnitřním institucionálním grantem IG 150502 KAR