PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

MULTIMODALITNÍ IMAGING A JEHO VÝZNAM U PACIENTA S MALIGNÍ VAZOSPASTICKOU ANGÍNOU S MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVOU OBĚHU
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 324

Štípalová T.1, Panovský R.1, Rezek M.1, Feitová V.2, Moravcová H.1, Špinarová L.3

1 I.IKAK, Nemocnice u sv. Anny, ICRC, Brno, 2 KZM, Nemocnice u sv. Anny, Brno, 3 Lékařská Fakulta, Masarykova univerzita Brno


Klinická prezentace: 45-letý pacient byl referován do našeho kardiocentra po mimonemocniční zástavě oběhu. Iniciálním EKG nálezem na místě zásahu byla fibrilace komor, byla poskytnuta rozšířená neodkladná resuscitace včetně orotracheální intubace a srdeční defibrilace s obnovením cirkulace. Emergentní selektivní koronarografie neprokázala žádnou významnou stenózu koronárních tepen.
Diagnostický postup a průběh hospitalizace: Pro podezření na myokarditidu pacient podstoupil magnetickou rezonanci srdce s nálezem vysoce suspektního subakutního infarktu myokardu v oblasti apexu, apikální poloviny interventrikulárního septa a inferoseptálně s typickým subendokardiálním ischemickým pozdním sycením, ejekční frakce levé komory 50 %. Pacient podstoupil opakované koronární angiografie, kde byly oproti prvotnímu nálezu pozorovány mnohočetné fokální spasmy omezující průtok ve více koronárních povodích s jejich úplným odezněním po intrakoronární aplikaci nitrátů. Pacientova medikace byla doplněna o depotní nitráty, statiny a blokátory kalciových kanálů v maximálních tolerovaných dávkách. V sekundárně preventivní indikaci byl implantován implantabilní kardioverter defibrilátor. Pacient byl propuštěn po deseti dnech v klinicky stabilizovaném stavu a je objednán k dalšímu vyšetření včetně endokrinologického k vyloučení sekundární etiologie koronárních vazospasmů.
Závěr a doporučení: Mnohočetné koronární spasmy jsou méně častou příčinou akutního koronárního syndromu a srdeční zástavy, případ demonstruje roli multimodalitních zobrazovacích metod v diferenciálně diagnosticky nejasných klinických situacích.