PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

FYZIOLOGICKÁ STIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU U NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM.
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 212

Horáčková K.1, Pařízková A.1, Stránská M.1, Kycltová V.1, Drtina T.2, Chovanec M.3, Petrů J.1, Neužil P.1

1 kardiologie - sál, Nemocnice Na Homolce, Praha, 2 kardiologie -sál, Nemocnice Na Homolce, Praha, 3 kardiologie, Nemocnice Na Homolce, Praha


Srdeční resynchronizančí léčba (CRT) je standardní metodou nefarmakologické léčby srdečního selhávání. Trvalá stimulace převodního systému srdce (LBBAP – left bundle branch area pacing) je pak jednou z možností stimulace. V klinické praxi má tato metoda dobrý potenciál srdeční resynchronizace. Představujeme základní principy léčby, postup výkonu a zavádění stimulační elektrody do oblasti převodního systému, které standardně provádíme na našem pracovišti.
Metoda, soubor a výsledky: Stimulace převodního systému srdečního spočívá v cíleném zavedení stimulační elektrody do oblasti proximálního septa přímo do (nebo těsné blízkosti) levého Tawarova raménka. Používáme standardně dostupný zaváděcí sytém C315 i elektrodu SelectSecure 3830 (Medtronic). Ke správnému umístění elektrody používáme skiaskopii, hodnotíme lokální intrakardiální elektrický signál, stimulační práh a sensing, výslednou šíři a morfologii QRS komplexu. To vše za podpory VDI monitoru (vysokofrekvenční elektrokardiograf).
Soubor představuje 214 nemocných, kterým byla v období 1/2019-11/2022 provedena na našem pracovišti implantace LBBAP pro srdeční resynchronizaci. Průměrná doba výkonu byla cca 50minut bez závislosti na straně přístupu, radiační čas cca 7minut a díky stimulaci převodního systému došlo ke zúžení výsledného QRS komplexu ze 180ms na 126ms. Úspěšnost zavedení 99%.
Závěr: LBBAP je jednou z možných metod trvalé srdeční stimulace a představuje plnohodnotnou náhradou dosud standardní resynchronizační terapie. Výhodou je vysoká úspěšnost zavedení elektrody na septum, bezpečnost a rychlost procedury.