PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ALKOHOL V HLAVNÍ ROLY SPOUŠTĚČE KOMOROVÝCH ARYTMII CHARAKTERU TORSADE DE POINTES.
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 320

Kováčik F.1, Rada M.2, Přeček J.1, Heinc P.1, Hutyra  M.1, Táborský M.1

1 I.IK-Kardiologická, FN Olomouc, Olomouc, 2 I.IK - kardiologická, FN Olomouc, Olomouc


Cíl: Torsade de pointes je forma polymorfní komorové tachykardie. Je spojována s vrozeným nebo získaným syndromem dlouhého QTc. Vrozený syndrom LQT souvisí s jednou ze šesti identifikovaných genových mutací. V případě získaného syndromu dlouhého QT se uplatňují rizikové faktory jako ženské pohlaví, bradykardie, kardiopatie, srdeční selhání, užívání léku prodlužující QT interval, hypokalémie, hypokalcemie, hypomagnezémie, subarachnoidální krvácení. Klinicky se torsades projevují hypotenzi, synkopou, komorovou fibrilaci nebo náhlou srdeční smrti.Kazuistika:Kazuistika popisuje případ 55 letého mužem a anamnezou chron. srdečního selhání při známe DKMP, v minulosti po implantaci 1D ICD z PPI. Pacient byl přivezen pro arytmickou bouři s opakovanými výboji ICD, presynkopami, recidivujícím zvracením. Na telemetrii a následně 12-ti svodovém EKG byla zachycena KT charakteru Torsades de point. Ve srovnání s předchozím EKG došlo k prodloužení QTc intervalu na 600ms. Laboratorně byla prokázána hypokalemie (2,4 mmol/l ) a hypomagnesémie. Pacient udával od ranních hodin bohatou konzumaci alkoholu, kterou ale musel „přerušit“ pro opakované zvracení. Jako důvod zvracení udával migrující cizí útvar v krku, který ho dráždil. V dutině ústní byla nalezena objemná edematózně změněná uvula prominující do 1/3 dutiny ústní, v.s. v důsledku iritace alkoholem.Stav naštěstí nevyžadoval endotracheální intubaci. Po podání kortikoidu došlo k regresi otoku uvuly, zvracení odeznělo. Pacient byl standardně zaléčen, overdrive pacing, korekce vnitřního prostředí, rehydratace. Následně došlo k normalizaci QTc intervalu, úplnému odeznění komorových arytmii. Doplněna koronarografie a echokardiografie byla s chronickým nález. Závěr: Alkohol patří mezi tzv. legální drogy. I jednorázová konzumace alkoholu ale může vést k sérii patologických změn vedoucích k život ohrožujícímu stavu.