PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

STUDIE PREVAL 2 PRVNÍ VÝSLEDKY – IKEM
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 316
Etický kodex:
Jiné honoráře (např. za klinické studie či registry): MSD, Servier

Adámková V.1, Hejduk K.2, Hubáček J.3, Vítko Š.1, Houšková I.1, Peterková L.1, Vitásková M.1, Hejna M.1, Kica O.4, Fialová M.4, Raška P.5, Hamplová D.6, Dušek L.2

1 Pracoviště preventivní kardiologie, PPK IKEM, Praha, 2 Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, 3 Laboratoř výzkumu aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, 4 Oddělení laboratorních metod, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, 5 Odbor informatiky, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, 6 Sociologický ústav, Akademie věd ČR, Praha


Úvod
COVID 19 představoval (a představuje) velmi závažnou komplikaci zdravotního stavu. Od počátku epidemie byl IKEM zapojen do vyšetřovacích studií - vyhodnocení situace vlastních chronických pacientů.
Sledovaný soubor a metodika
V kohortě IKEM bylo zařazeno celkem 3 142 pacientů (2 210 chronicky nemocných (70 %) a 932  dobrovolníků (Akademie věd) (30 %). Vyšetření buněčné imunity bylo provedeno u 36% chroniků a 2 %  dobrovolníků (N=786, resp. N=234).
Odběr vzorků proběhl od 10.10. do 15.11.2021. Vyšetření byla provedena v laboratořích IKEM, které splňují všechny podmínky pro tento typ analýz. Validace dat byla  dokončena  21. 9. 2022.  Statistické zpracování bylo provedeno ANOVA metodou.
Výsledky:
IgG protilátky 
86% dobrovolníků a 90% chronických pacientů bylo pozitivních na protilátky proti S proteinu.
Protilátky proti N (nukleokapsidovému) proteinu se u dobrovolníků a chroniků byly zhruba obdobné (86%,10%,4%)

Buněčná  imunita interferon alfa/perforin

BB-imunita: pozitivní: kontroly: 80% , chronici 55%, Negativní: kontroly 8%, chronici 18 % 

alfa interferon: Pozitivní:  chronici (56%; N=408), kontroly  78% (N=183 osob).

Negativní: chronici18% (N=129), kontroly: 7% (N=17)

Perforin
 Převažovaly osoby s nízkou odpovědí stran perforinu. Obdobný podíl osob u vysoké odpovědi – chronici (22 %; N=176), u kontrol 21 % (N=50). 6 % chronických pacientů mělo špatnou odpověď (N=43), u kontrol pak pouhé 1 % (3 jedinci).

Závěr:
Hladiny protilátek proti S proteinu souvisí i s proočkovaností probandů. Výsledky vyšetření buněčné imunity byly podobné v obou skupinách. Předpokládáme upřesnění hladin buněčné imunity, zejména vyšetření perforinu, po analýza vzorků probandů dalších center studie.

Podpořeno TA ČR, č.TL02000190,
Podpořeno MZ ČR – RVO („Institut klinické a experimentální medicíny – IKEM, IČ 00023001“).