PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PROGRESE FIBRÓZY V LEVÉ SÍNI U PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik , Číslo v programu: 358

Kubalová E.1, Stárek Z.1, Jež J.1, Souček F.1, Lehar F.1, Raková I.1, Širůčková A.1, Zahálka M.1, Šmerdová P.1, Krejčí J.1

1 Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno


Úvod: Radiofrekvenční katétrová ablace (RFA) fibrilace síní (FISI) tvoří většinu z celkového počtu výkonů na našem elektrofyziologickém pracovišti. Od roku 2020 je součástí výkonu kromě RFA i vytvoření voltážové mapy levé síně (LS) umožňující stanovit míru fibrotické přeměny svaloviny síně jako potenciální substrát přispívající ke vzniku a udržení arytmie. Voltážové mapy (VM) jsou vytvářeny u pacientů podstupující primoablaci i reablaci. Cílem naší práce je vyhodnotit podíl progrese fibrózy síňového myokardu na recidivě fibrilace síní srovnáním voltážových map z primoablace a reablace.


Metodika: Retrospektivně jsme vyhodnotili VM pacientů s primoablací a reablací. Voltážové mapy jsme hodnotili okulometricky, rozdělením LS na 5 segmentů. Progrese fibrózy jsme hodnotili stupněm 0 pro zdravou tkáň, 1 jako částečně jizevnatou tkáň, 2 pro fibrózní tkáň. Hodnotili jsme mapy u pacientů podstupující katétrovou ablaci s anamnézou paroxysmální i perzistující FISI, kdy součástí ablačního výkonů u primoablace byla pouze izolace plicních žil.


Výsledky: Celkově byla v období od 9.2020 do 09.2022, 24 měsíců, vytvořena VM u 347 pacientů s FISI podstupujícím radiofrekvenční ablaci poprvé. V období od 01.21 do 12.22 bylo vytvořeno 120 VM u pacientů podstupujících reablaci pro recidivu FISI, z toho u 36 pacientů byly k dispozici VM z obou výkonů. U 8 pacientů (22 %) byla zjištěna progrese fibrózy v LS, zbytek pacientů (28, 78%) byl bez progrese fibrózy. Nejčastější progrese fibrózy byla na stropě LS (4, 50 %), na přední stěně (3, 40 %), a na zadní stěně (2, 25%). Častější byla progrese fibrózy zaznamenána u žen, jinak se základní charakteristiky skupin statisticky nelišily. 


Závěr: Progresi fibrózy jsme zaznamenali u 8 pacientů ze souboru 36 hodnocených voltážových map. Progrese fibrózy se dle našeho vyhodnocení na recidivě fibrilace síní podílí jen okrajově.