PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ZKUŠENOSTI A FOLLOW UP ABLAČNÍ METODY HIGH POWER SHORT DURATION
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik , Číslo v programu: 357

Raková I.1, Jež J.2, Stárek Z.2, Souček F.2, Lehar F.2, Kubalová E.2, Širůčková A.2, Zahálka M.3, Šmerdová P.4, Krejčí J.4

1 I. IKAK, Fakultní nemocnice u sv. Anny a ICRC, Brno, 2 I.IKAK, Fakultní nemocnice u sv. Anny a ICRC, Brno, 3 ICRC, Brno, 4 I.IKAK, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno


Úvod: Rekurence fibrilace síní po radiofrekvenční katetrové ablaci (RFA) zůstává relativně vysoká. Ve snaze o zefektivnění a zrychlení RFA byl zaveden koncept tzv. HPSD ablace (high power short duration) pomocí vysokého výkonu generátoru radiofrekvenční energie s krátkou dobou aplikace oproti běžně užívanému režimu LPLD ( low power long duration). V naší práci jsme srovnali data obou těchto přístupů při RFA fibrilace síní na našem pracovišti.

Metody: V období od června 2020 do prosince 2020 podstoupilo na našem pracovišti 50 pacientů RFA paroxymální fibrilace síní metodou HPSD (výkon 70W, trvání aplikace 5-7sec., proplach 30ml, Abbott Flexability katetr). Ve stejné době podstoupilo RFA fibrilace síní 50 konsekutivních pacientů ve standardním ablačním režimu LPLD (výkon 25-35W, Abbott TactiCath). Byla zhodnocena periprocedurální data (trvání výkonu, ablační čas, RTG dávka) a follow-up 12 měsíců.

Výsledky: Při použité metodě HPSD se délka výkonu 113,44 ± 20,72 min a při metodě LPLD 148,89 ± 28,39 min. Doba radiofrekvennčí ablace byla oproti klasické LPLD metodě více jak 4x kratší, průměrná doba byla 8,81 ± 3,01 min a v případě metody LPLD 37,27 ± 11,73 minut. V závislosti na zkrácení celkového trvání výkonu a aplikace radiofrekvenční energie se zmenšila i RTG dávka z 3969 mGycm2 na 1435 mGycm2. Akutní komplikace při výkonu nebyli při metodě HPSD zaznamenány. Follow-up do 12 měsíce dokončilo 45 pacientů. Recidiva fibrilace síní (popřípadě záchyt atypického flutteru síní) byla zaznamenána u 31,1% pacientů ve skupině HPSD. Ve skupině LPLD byla recidiva zaznamenaná u 44,7% pacientů.

Závěr: Katetrová ablace pomocí režimu HPSD je bezpečná a účinná metoda RFA fibrilace síní. HPSD vede k významnému zkrácení procedurální času a radiační zátěže bez zvýšení rizika komplikací.