PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

„IDIOPATICKÁ“ FIBRILACE KOMOR – PRVOTNÍ ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 490

Lietava S.1, Novotný T.1, Sepši M.1, Synková I.2, Zídková J.2, Toman O.1, Kala P.1

1 Interní kardiologická klinika, FN Brno a LF MU, Brno, 2 Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno a LF MU, Brno


Úvod: Náhlá srdeční smrt (NSS) je vážný zdravotní problém, u mladých jedinců je často příčina ve vrozených onemocnění srdce, kam patří i hereditární arytmické syndromy. Algoritmus u pacienta po FK zahrnuje koronarografii, echokardiografii, magnetickou rezonanci (MR), EKG monitoraci, zátěžový test, provokační lékový test (ajmalin) a genetické vyšetření.
Metodika: Analyzovaný soubor tvoří 27 pacientů (15 mužů), kterým byl v letech 2006 – 2018 na naší klinice implantován kardioverter-defibrilátor (ICD) po prodělané FK a kteří měli v době události do 40 let věku včetně. Všichni měli normální echokardiografický a koronarografický nález. MR srdce byla provedena u 10 pacientů (5 mužů), z toho u 1 muže byla zjištěna arytmogenní kardiomyopatie. Dle klidového EKG byla ještě před propuštěním stanovena u 4 pacientů (vše ženy) diagnóza syndrom dlouhého QT intervalu (LQTs). Ostatní byli propuštěni s diagnózou idiopatické FK (20 pacientů, z toho 14 mužů) a jsou dále došetřováni.
Výsledky: Ergometrii absolvovalo dosud celkem 21 pacientů, ajmalinový test 8 pacientů. Příčina FK byla dodatečně stanovena u 4 pacientů (2 muži). Jedná se o katecholaminergní polymorfní komorovou tachykardii u dvou pacientů (1 muž) a LQTs u jedné ženy. Genetickou analýzou jsme zachytili 5 pacientů s potencionálně patologickou variantou v genech kódujících iontové kanály, ale jinak bez jiné manifestace hereditárního arytmického syndromu, kteří jsou podrobněji vyšetřováni.
Závěr: Došetřením podskupiny pacientů s domnělou idiopatickou FK jsme diagnostikovali celkem 15 % pacientům hereditární arytmický syndrom. Komplexní došetření pacientů po prodělané FK je nutnou součástí vyšetřovacího algoritmu. Přesná diagnostika umožní cílenou následnou léčbu (např. v případě arytmických bouří) a také případný kaskádový skríníng rodinných příslušníků.
Podpořeno AZV MZ ČR – projekt reg. č. NU22-02-00348