PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PORUCHY KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 286

Bednárová V.1, Kincl  V.1, Panovský R.1, Rektor I.2, Bočková M.2, Máchal J.3, Krejčí J.1

1 I. interní kardioangiologická klinika, FNUSA-ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně , Lékařská fakulta MU, Brno, 2 Neurologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně , Lékařská fakulta MU, Brno, 3 Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno


Cíl: posoudit vliv Parkinsonovy nemoci na kardiovaskulární systém.
Metody: do studie bylo iniciálně zařazeno 49 pacientů s morbus Parkinson. Po vyloučení těch se známou hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční a pacientů léčených antihypertenzivy, bylo analyzováno 30 pacientů. Všichni podstoupili vyšetření bicyklovou ergometrií, echokardiografii srdce a 24hod. EKG monitoraci. Výsledky ergometrie a echokardiografie pak byly porovnány s 24 zdravými kontrolami.
Výsledky: pacienti s Parkinsonovou nemocí měli nižší klidové hodnoty systolického tlaku (STK; 118 vs 128 mm Hg; p <0.01), klidového diastolického tlaku (DTK; 75 vs 83 mm Hg; p=0.003) a také nižší hodnoty tlaků na vrcholu zátěže (STK 155 vs 171mmHg, p=0.02; DTK 81 vs 91 mmHg, p=0.004). Pozorován byl I nižší vzestup tepové frekvence během zátěže u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Mezi 30 zařazenými pacienty byla během EKG monitorace u 11 zachycena paroxyzmální fibrilace síní nebo supraventrikulární tachykardie.
Závěr: Pacienti s Parkinsonovou nemocí mají signifikantně nižší klidové I zátěžové hodnoty systolického a diastolického tlaku a častější výskyt supraventrikulárních arytmií.