PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PŘÍSPĚVEK NEDIAGNOSTICKÉHO CT K V/Q PLICNÍ SCINTIGRAFII U PACIENTŮ PO VIRÓZE COVID 19.
Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 301

Lang O.1, Laskov V.1, Kuníková I.2

1 Oddělení nukleární medicíny, UK 3. LF a PMCD s.r.o., Praha, 2 Klinika nukleární medicíny, UK 3. LF a FNKV, Praha


Úvod: Covid viróza může způsobit poškození plicního parenchymu i cévního zásobení plic. Může způsobit plicní fibrózu, embolii nebo trombotickou mikroangiopatii. Plicní scintigrafie je zavedená metoda k detekci akutní i chronické embolie včetně CTEPH, není však schopná posoudit plicní intersticium. Cílem studie bylo zjistit možné poškození plic u pacientů, kteří byli na naše pracoviště odesláni po prodělané viróze Covid 19.

Matriál a metoda: Hodnotili jsme nálezy u 27 pacientů (15 žen, 12 mužů) průměrného věku 56 (34-85) let. Všichni prodělali Covid virózu a byli k nám odesláni k vyloučení embolie do plicnice. Z klinických příznaků byla přítomná dušnost a/nebo bolest na hrudi. Někteří pacienti měli vyšší D-dimery nebo známky plicní hypertenze na echokardiografii. U pacientů jsme vyšetřili V/Q plicní scintigrafii (99mTc MAA a 81mKr) spolu s nediagnostickým CT. 

Výsledky: Žádný pacient neměl známky embolie do plicnice (V/Q mismatch). 10 pacientů mělo normální nález, 9 pacientů mělo zvýšenou denzitu parenchymu konzistentní s fibrózou jako známkou poškození intersticia virovým zánětem, 9 pacientů mělo sníženou denzitu parenchymu konzistentní s emfyzémem a 3 pacienti měli fluidothorax. Fibrotické změny spolu s výpotkem měli 3 pacienti, 1 pacient měl známky fibrózy i emfyzému.

Závěr: Plicní scintigrafie je zavedenou metodou pro hodnocení embolie do plicnice, z principu však není schopná posoudit plicní intersticium. Tento nedostatek řeší kombinace s nediagnostickým CT (SPECT/CT), což se ukázalo zvláště užitečným u pacientů po Covid viróze.