PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

BENEFIT ČASNÉHO POUŽITÍ ULTRAZVUKU SRDCE NEKARDIOLOGEM U PACIENTŮ S BOLESTÍ NA HRUDI - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIE ENDEMIC
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 300

GRENAR P.1, JAKL M.2

1 Klinika urgentní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, 2 Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany


CÍLE:

Bolest na hrudi je jeden z nejčastějších symptomů přivádějících pacienta na urgentní příjem. Časné odhalení a adekvátní terapie život ohrožujících stavů nadále zůstává pro lékaře prvního kontaktu velkou výzvou.

METODIKA:
Studie ENDEMIC představuje intervenční, randomizovanou, open-label studii s plánovaným počtem 430 účastníků. V první fázi proběhlo proškolení lékařů bez kardiologické atestace v point-of-care UZ vyšetření srdce do standardu BSE level 1. Do studie byli zařazeni pacienti vyšetření na Klinice urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové pro bolest na hrudi.
Pacienti byli randomizováni metodou sudá-lichá. Vyloučení jsou všichni pacienti, u kterých je podezření na infarkt myokardu s ST-elevacemi. Pacienti zařazení do studie pod lichým číslem jsou vyšetřováni dle standardního protokolu. U pacientů zařazených do studie pod sudým číslem je co nejdříve (nejdéle však do 90 minut) přistoupeno k provedení point-of-care UZ vyšetření srdce. Sledovaným primárním cílem je srovnání doby pobytu na urgentním příjmu. 

VÝSLEDKY: Do studie bylo zatím zařazeno 51 pacientů. Využití echokardiografie vedlo k významnému zkrácení doby ošetřování (3:20±1,20 hod. vs. 5:10±1:53 hod.; p<0,0001). Zkrácení doby ošetření je patrné zejména u pacientů indikovaných k hospitalizaci (2:19±1:16 hod vs. 5:14±1,36 hod.; p=0,008). Hospitalizováno bylo celkem 11 pacientů. Délka hospitalizace se v obou skupinách významně nelišila (6,5 (6-7,5) dní vs. 7 (5-10,5) dní; p=0,69). U pacientů vyšetřených s využitím echokardiografie byl zaznamenán statisticky nevýznamný trend k lepší shodě pracovní a finální diagnózy (100% vs. 50%; p=0,11).

ZÁVĚR: Point-of-care UZ vyšetření srdce umožňuje zkrácení doby ošetření u pacientů s bolestí na hrudi bez zvýšení rizika stanovení chybné diagnózy. Benefit je patrný zejména u pacientů indikovaných k hospitalizaci.