PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

MESALAZINEM INDUKOVANÉ POŠKOZENÍ MYOKARDU MANIFESTUJÍCÍ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM.
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 298

Hejnová V.1, Pudil R.1, Mědílek K.1, Tuna M.2, Douda L.3

1 I. Interní kardio-angiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, 2 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, 3 II. interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové


Úvod: Mesalazin (5-ASA) je lékem využívaným v terapii zánětlivých onemocnění střev, které zahrnují Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. Vzácným vedlejším účinkem tohoto léku může být myokarditida na podkladě hypersenzitivní reakce.

Kazuistika: Prezentujeme případ 25letého muže s recentně diagnostikovanou ulcerózní kolitidou, léčenou mesalazinem od 4/2022.  V květnu 2022 byl pacient přijat pro primomanifestaci akutního srdečního selhání (UZ srdce s těžkou difúzní hypokinézou levé komory, EFLK 30%). Laboratorně vysoké NT-proBNP (2 328ng/l), hsTnT byl 32ng/l, dále byly zjištěny známky zánětu (CRP, leukocytóza), veškeré kultivační nálezy byly negativní. Srdeční selhání léčeno diuretiky, inhibitory ACE a po stabilizaci i betablokátory. Provedeno MR srdce s nálezem difúzní hypokinézy obou komor a diskrétními difúzními změnami, odpovídající fibróze či edému myokardu, které v korelaci s klinickým stavem suspektní pro myokarditidu. Vysazen mesalazin, kdy po několika dnech došlo k promptnímu zlepšení klinického stavu, echokardiografické vyšetření prokazuje remisi dysfunkce levé komory (bez poruch kinetiky, LVEF 60%). V 10/2022 provedeno kontrolní MR srdce, které prokazuje regresi opacifikací v LGE s pouze zanedbatelnou reziduální nehomogenní opacifikaci  s úpravou systolické funkce LK. 

Závěr: Terapie mesalazinem u gastroenterologických pacientů je relativně častá, avšak vzácně může být příčinou velmi těžkého srdečního selhání a může mít fatální následky.  Patofyziologie stavu není zcela jasná, předpokládá se role hypersezitivní reakce. Onemocnění probíhá často pod obrazem myokarditidy a může rychle regredovat po vysazení mesalazinu.