PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

AKUTNÍ VYSOCE RIZIKOVÁ PLÍCNI EMBOLIE S KPCR, ECMO, TROMBECTOMIA A.PULMONALES.
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 296

Šušková E.1, Vician D.2, Janík M.2, Branny P.2

1 kardiologické, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, 2 kardiochirurgie


Úvod:Vysoce riziková PE je bezprostředně život ohrožující stav. Hemodynamická nestabilita je méně častou, ale závažnou formou klinického projevu - signalizuje rozsáhlou PE s výrazně redukovanou hemodynamickou rezervou.
V této kazuistice prezentujeme případ 58 letého muža s akútni vysoce rizikovou PE s KPCR, ECMO a trombektomií A. Pulmonales.

Popis: 58 letý muž doposud bez sledovaných onemocnění přivezen RLP pro thorakoalgie, dušnost, hypotenzi, poruchy rytmu, schvácený, obehově nestabilní, asystólie–KPCR. Vstupně laktát 14.5mmol/l,Trophs : 38 ng/l,NTproBNP: 1124 ng/l ,DD23.95mg/l. ECHO s nálezem vysoce suspektní embolizace do plícnice. Pro nestabilitu zavedeno VA-ECMO, akútni CT AG: bifurkační tromboza kmenů plícnice-vpravo parciální, vlevo kompletní. Indikována emergentní Trombectomia A.pulmonales. Peroperačně kombinována inotropní podpora, masivní krvní převody. ECHO 1. pooperační den s významnou perikardiální separaci- operační revize. Po 3 dnech explantace V-A ECMO. 4. pooperační den bolest LDK- dUZ- VFS-VPO s trombosou, AFS v celém průběhu nástěnné vlající tromby (při přijetí bez asymetrie DKK), provedená chirurgická trombectomie AFS LDK.Progrese renálni insuficience- kreatin. 670 umol/l, přechodně CRRT. Postupně regrese laboratórních nálezů. Rehabilitace. Pacient po 25 denní hospitalizaci propuštěn domů, PK normofunkční, nedilatovaná,warfarinizován.
Follow up po 5 měsícech- echo bez patológie, normalizace renálních parametrů, NYHA I, z paraklnických vyšetření bez objasňujíci příčiny masívni PE (hematológ. Urológ, CT hrudník+břicho).

Diskuze: Naše kazuistika popisuje případ pacienta dosud zdravého s akutní vysoce rizikovou PE, s komplikovaným průběhem. Rozvaha nad potencionálním rizikovým faktorem- kolonoskopie s odstraněním objemného polypu (před 32 dny) ? + koincidence s COVID vakcínou?
Preferována dlouhodobá antikoagulační terapie.