PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

EPIDEMIOLOGIE PLICNÍ EMBOLIE V OKRESE TÁBOR
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 293

Adámek J.1, Král R.1

1 interna-kardio, Nemocnice Tábor, Tábor


Úvod: Tromboembolická nemoc (TEN) je třetím nejčastějším onemocněním kardiovaskulárního systému. Incidence TEN je udávána jako 100-200/100 000 obyvatel. Incidence samotné plicní embolie (PE) se udává v intervalu 50-100/100 000 obyvatel. Literaturou je udáván výskyt spíše v letních měsících a častěji ve věkové kategorii 60-70let.

Cíl: Pro nedostatek lokálních dat validace incidence plicní embolie na Táborsku ( 102 tisíc obyvatel) za jeden rok a zhodnocení epidemiologických charakteristik souboru.

Metodika + soubor: Retrospektivní analýza veškerých provedených CTPA v „předcovidovém“ období 03/2019-02/2020 bez ohledu na profesní odbornost indikujícího lékaře. Zařazeni byli všichni pacienti s průkazem alespoň jednoho subsegmentálního výpadku v kontrastní náplni plicních tepen.

Výsledky: Celkem bylo prokázáno 132 plicních embolií ( tj. 129/100 000). Muži představovali 71 událostí ( 54%), ženy představovaly 61 událostí ( 46%). Průměrný věk byl 58 let. Výskyt byl častější v letních měsících (38 PE), nejméně častý byl záchyt v zimně (23 PE).

Závěr: Množství prokázaných plicní embolií je nad očekávaným intervalem. Výskyt byl téměř shodný pro obě pohlaví stejně jako v jiných studiích. Výskyt je v našem souboru častější v letních měsících. Věkový průměr byl mírně nižší, než udává literatura.