PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

POROVNÁNÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ HYBRIDNÍ LÉČBU FIBRILACE SÍNÍ VS PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ KATETRIZAČNÍ IZOLACI PLICNÍCH ŽIL.
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 493

Heřman D.1, Javůrková A.2, Raudenská J.2, Budera P.3, Rizov V.3, Kačer P.3, Peisker T.4, Malý M.5, Osmančík P.1

1 Arytmologie, Kardiologická klinika FNKV, Praha, 2 Oddělení klinické psychologie, FNKV, Praha 10, 3 Kardiochirurgická klinika, FNKV, Praha 10, 4 Neurologická klinika, FNKV, Praha 10, 5 Oddělení biostatistiky, SZU, Praha 10


Cíl: Postoperační kognitivní deficit (POCD) byl pozorován u řady intervenčních (zejména chirurgických) procedur, včetně katetrizační ablace pro fibrilaci síní (FS). Porovnání POCD ve skupině pacientů podstupující hybridní vs. katetrizační léčbu FS nebyl dosud popsán.

Metodika: Do studie byli zahrnuti pacienti s FS, kteří byli referováni k ablační léčbě v našem centru. 46 pacientů s neparoxysmální FS podstoupilo hybridní léčbu (thorakoskopickou ablaci systémem COBRA následovanou po 3 měsísích katetrizační ablací). Kontrolní skupinou bylo 53 pacientů (s neparoxysmální či paroxysmální FS), kteří podstoupili katetrizační izolaci plicních žil radiofrekvenční energii s využitím CARTO 3 mapovací systemu. Neuropsychologické vyšetření byla prováděna zkušenými psychology vždy před intervencí a za 9 měsíců po ní. Spočívalo v komplexním vyšetření celkem 7 domén (13 subtestů). Výsledkem je sumární hodnocení přítomnosti “major” či “minor” POCD.

Výsledky: Nebyl přítomen signifikantní rozdíl v základních klinických či demografických parametrech mezi skupinami (věk 62.3 + 10.7 vs 64.7 + 9.3 let, muži 60.8% vs 58.5%) s výjimkou četnější neparoxysmální formy FS v hybridní skupině (98% vs. 34% pacientů). Kombinovaný parametr malého a velkého zhoršení byl signifikaně častěji přítomen v hybridní skupině 10 pacientů (21.7%) vs 3 pacientů (5.6%), p=0.034). Kombinovaný parametr velkého a malého zlepšení po 9 měsících byl nesignifikantně častěji přítomen taktéž v hybridní skupině 15 pacientů (32.6%) vs 9 pacientů (16.9%) p=0.099

Závěr:Hybridní ablace je spojena s vyšším rizikem postoperačního zhoršení kognitivních funkcí v dlouhodobém horizontu.