PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

IATROGENNÍ ARTERIOVENÓZNÍ ZKRAT JAKO RARITNÍ PŘÍČINA DUŠNOSTI A PRAVOSTRANNÉ KARDIÁLNÍ DEKOMPENZACE – KAZUISTIKA.
Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 283

Obrová J.1, Hutyra M.1, Marek D.1, Kubišová K.2

1 I. interní klinika, FN Olomouc, Olomouc, 2 Kardiologické oddělení, Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.


Prezentujeme kazuistiku 50-letého muže s námahovou dušností odeslaného na naší kliniku v červenci 2022 k provedení pravostranné katetrizace pro suspekci na plicní arteriální hypertenzi. Měsíc před tím byl hospitalizován ve spádové nemocnici pro dominantně pravostrannou kardiální dekompenzaci. Echokardiografie prokazuje významnou dilataci pravostranných srdečních oddílů s počínající dysfunkcí pravé komory, vysokou pravděpodobností plicní hypertenze. Funkční vyšetření plic a ventilačně-perfuzní scintigrafie byly provedeny s negativním nálezem. Pravostranná katetrizace potvrzuje těžkou smíšenou (MPAP 52 mmHg, PAWP 25 mmHg) plicní hypertenzi a zvýšený klidový srdeční výdej (CO 9,2 l/min.) se saturačního skokem na úrovni pravé síně. Následně provedená jícnová echokardiografie vyloučila intrakardiální zkratovou vadu. S ohledem na dobře slyšitelný kontinuální šelest v pravém třísle byla doplněna ultrasonografie a následně i CT angiografie s nálezem 6 mm širokého AV zkratu mezi arteria a vena femoralis superficialis dx., což korespondovalo s reziduem po předchozím napojení vaECMO v pravostranné femoro-femorální konfiguraci v minulosti pro kardiogenní šok. Následně pacient podstupuje resekci AV fistule a přímou cévní suturu. Při kontrolním vyšetření (listopad 2022) je pacient bez obtíží, bez dušnosti či známek pravostranné kardiální dekompenzace.