PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

BEZPEČNOST STEREOTAKTICKÉ RADIOTERAPIE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍCH KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ – ZKUŠENOSTI Z ČESKÉ REPUBLIKY
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 474

Hašková J.1, Wichterle D.1, Peichl P.1, Šramko M.1, Knybel L.2, Jiravský O.3, Neuwirth R.4, Cvek J.5, Kautzner J.1

1 Klinika kardiologie, IKEM, Praha, 2 Klinika onkologie, Fakultní Nemocnice Ostrava, Ostrava, 3 Klinika kardiologie, Nemocnice Podlesí, Třinec, 4 Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, Třinec, 5 Klinika onkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava


ÚVOD: Katetrizační ablace (KA) je dobře zavedenou léčebnou strategií na zvládnutí farmakorezistentní komorové tachykardie (KT) u pacientů se strukturálním onemocněním srdce. Stereotaktická radioterapie (RAT) je v posledních letech studována jako terapeutická alternativa po selhání KA. Dlouhodobá bezpečnost této metody zatím nebyla popsána.

CÍL: Cílem studie je popsat bezpečnost RAT v terapii KT u pacientů po předchozí neúspěšné KA.

METODY: Od roku 2014 do 2022 bylo v České republice provedeno celkem 39 procedur RAT u 36 pacientů. Většina z nich měla ischemickou KMP (21), méně z nich neischemickou KMP (13), jedna pacientka měla HKMP a jeden pacient fibrom levé srdeční komory. Všichni pacienti před RAT podstoupili alespoň jednu KA pro recidivující KT sza použití endokardiálního, případně epikardiálního přístupu a měli následné recidivy KT. RAT byla provedena pomocí robotického systému Cyberknife s jednorázovou aplikací dávky 25 Gy. Nežádoucí účinky byly sledovánby podle škály CTCAE 5.0.

VÝSLEDKY: Průměrný objem ozářené tkáně byl 45.2± 18.4 ml. Akutní toxicita ve formě nauzey byla pozorována ve 4 případech z 39 (10%). Pozdní toxicita byla sledována u všech 36 nemocných a 30 z nich bylo sledováno déle jak 6 měsíců. Čtyři z nich (11.1 %) měli prokázány známky lokalizované plicní fibrózy. Celkem 8 pacientů (22.2 %) mělo zjištěnu významnou progresi známé mitrální regurgitace a 3 z nich podstoupili náhradu chlopně (8,3 %) (tj toxicita 4. stupně).  Ve 2 případech byla prokázána ezofagitida (5.5 %) a jeden z nich zemřel na krvácení z neresekovatelné ezofagoperikardiální píštěle (toxicita 5. stupně).

ZÁVER: Závažná pozdní toxicita RAT pro KT byla zjištěna u 11 % nemocných. Z tohoto důvodu by měla být RAT indikována pouze po selhání KA v expertním centru a nikoliv jako alternativa KA.