PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

KARDIONEUROABLACE - VÝKON S VYSOKOU ÚSPĚŠNOSTÍ
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 121

Chudiak B.1, Petrů J.2, Chovanec M.2, Funasako M.3, Janotka M.2, Šedivá L.2, Škoda J.2, Hála P.2, Tousek M.2, Neužil P.2

1 Kardiologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, 2 Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, 3 Cardiovascular Center, Kitano Hospital, Osaka, Japan


Cíl: Prezentace souboru nemocných, kteří v našem kardiocentru podstoupili ablaci pro opakované presynkopy, synkopy nebo symptomatické bradykardie s dokumentovanými asystolickými pauzami na EKG, holter EKG či jiném monitorovacím zařízení

Soubor a metodika: Jednalo se o soubor 38 pacientů. Nemocní, u kterých etiologie synkopy nebyla zcela vyjasněna, byli vyšetřeni testem na nakloněné rovině (TILT test), co umožnilo diferencovat příčinu potíží na vazodepresorickou a kardioinhibiční.
Všichni pacienti, s možným neurokardiálním původem pauz nebo bradykardie, podstoupili atropinový test. Při pozitivitě byli indikování k ablaci. Výkon byl prováděn v celkové anestezii a k ověření efektu, jsme využili vysokofrekvenční oboustranné stimulace nervus vagus. Ganglia byla ovlivňována pouze endokardiálně pomocí radiofrekvenční energie, bez použití epikardiální aplikace. Průměrná doba trvání výkonu 105,6 minut, fluoroskopický čas byl 5,8 minut a jen v jediném případě byla překročena teplota v jícnu 40°C.
Velký počet pacientů jsme sledovali s využitím dlouhodobé EKG monitorace automatickým záznamníkem (ILR), ostatní pak byli kontrolování klinicky s odstupem 3, 6 a 12 měsíců po provedeném výkonu, v závislosti na frekvenci potíží před ním.

Výsledky: Na základě výsledků dlouhodobé EKG monitorace a opakovaných klinických kontrol jsme prokázali vysokou účinnost provedené ablace. Ve většině případů byly u našich pacientů odstraněny symptomy. U dvou nemocných nebylo docíleno kýženého efektu – v jednom případě se jednalo o situační synkopu, ve druhém byla nutná implantace kardiostimulátoru.
Nezaznamenali jsme žádné periprocedurální komplikace.

Závěr: Zkušenosti našeho pracoviště s prováděním kardioneuroablace a vysoká - až 95% úspěšnost provedených výkonů, prokazují nejenom jeho pečlivé provedení, ale i správnou indikaci a vysokou efektivitu této katetrizační ablace.