PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

IDIOPATICKÁ KOMOROVÁ TACHYKARDIE POCHÁZEJÍCÍ Z OBLASTI LATERÁLNÍHO TRIKUSPIDÁLNÍHO ANULU
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 257

Moravec O.1

1 I. interní klinika - klinika kardiologie, FNOL, Olomouc


Úvod: Zdroje fokálních idiopatických komorových extrasystol či komorových tachykardií (KT) jsou obvykle lokalizovány ve výtokovém traktu pravé komory (RVOT). Méně často tyto arytmie pochází z aortálních kapsiček, výtokového traktu levé komory či papilárních svalů. Oblast laterálního trikuspidálního anulu je pro tyto arytmie vzácnou lokalizací.


Popis případu: V kazuistice doplněné bohatou obrazovou dokumentací popisujeme případ 30-letého muže s četnými symptomatickými komorovými extrasystolami a nesetrvalými KT, který byl referován k provedení radiofrekvenční ablace na naše pracoviště. Při zběžném pohledu na ambulantní EKG jsme očekávali lokalizaci arytmogenního ložiska v oblasti RVOT, kam také směřovaly naše první mapovací kroky. Po vytvoření aktivační mapy RVOT a následně pravé komory bylo jasné, že zdroj arytmií se nachází relativně daleko od našich původních představ - v oblasti inferolaterálního trikuspidálního anulu. Zde byl také následně provedena úspěšná ablace.


Závěr: Arytmogenní ložisko v oblasti laterálního trikuspidálního anulu může na povrchovém EKG poměrně věrně napodobovat v praxi daleko častější lokalizaci v oblasti RVOT. Nejvýznamnějším odlišovacím znakem je pozitivní polarita QRS komplexu ve svodu aVL u těchto arytmií (v.s. negativní QRS v aVL při lokalizaci substrátu v RVOT).