PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

NAČASOVÁNÍ A PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA K VELKÉMU CHIRURGICKÉMU VÝKONU U KOMPLIKOVANÉ POLYMORBIDNÍ PACIENTKY PO NEDÁVNÉM INFARKTU MYOKARDU – KAZUISTIKA
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 272

Gistinger T.1, Hluchníková R.1, Zeman K.1, Talafa V.1

1 interní, Nemocnice F-M, Frýdek-Místek


Úvod: Akutní infarkt myokardu má i v době současných akutních koronárních intervenčních možností léčby nezanedbatelnou mortalitu. Riziko stoupá u polymorbidních nemocných a exponenciálně pak u stavů, kdy je u polymorbidního nemocného s nedávno proběhlým infarktem myokardu, těžkým srdečním selháním a na triplexní antitrombotické léčbě indikován neodkladný chirurgický výkon. Velký důraz je pak kladen na komplexní a konsenzuální mezioborový přístup.

Vlastní kazuistika se týká 78leté nemocné po proběhlém IM přední stěny v listopadu 2022, řešeném DES PCI na RIA, echokardiograficky těžká deprese systolické funkce LK s EF 35%. V nedávné anamnéze je revize TEP l. kolene pro septickou gonitidu 9/22. 10.12.2022 byla opět přijata pro febrilie s klinickým obrazem infekce TEP l. kolene. Zahájena ATB léčba a v plánu reoperace l. kolene, explantace komponent TEP a implantace ATB spaceru. Stav komplikován dekompenzací srdečního selhání, které přes přechodnou hypotenzi a zhoršení renálních funkcí léčebně zvládnuto. Po PCI pokračuje duální antiagregace a současná antikoagulace pro permanentní fibrilace síní. Trvá klinický nález floridního kloubního infektu. Komplexní léčbou se podařilo pacientku kardiálně stabilizovat a současně zabránit rozvoji sepse při floridním kloubním infektu, jehož definitivní řešení je jedině chirurgické. Na den přesně 6 týdnů od koronární intervence po komplexním předoperačním zhodnocení a individualizovaném nastavení farmakoterapie, především antitrombotické léčby na dobu operace přistoupeno k operačnímu výkonu, který 2.1.2023 úspěšně proběhl.

Závěr: Akutní stavy u komplikovaných polymorbidních nemocných s nutnou antitrombotickou léčbou vyžadují komplexní a současně vysoce individualizovaný přístup. Při konsenzuální mezioborové spolupráci lze indikovat i radikální řešení u pacienta s extrémním rizikem.