PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

REGISTR REPACE: ANALÝZA DAT DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S TRVALOU KARDIOSTIMULACÍ.
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 478
Etický kodex:
Přednášková činnost: Prezentace: Astra Zeneca, Biotronik, Abbot, Medtronic, Boehringer-Ingelheim, Inlab Medical, Bayer

Táborský M.1, Kautzner J.2, Skála T.3, Fedorco M.4, Jarkovský J.5, Daněk J.6, Klimeš D.3, Rohánek P.3

1 I. interní klinika, FN Olomouc, Olomouc, 2 Klinika kardiologie, IKEM, Praha, 3 Klinika kardiologie, 4 Klinika kardiologie, FN Ol, Olomouc, 5 ÚZIS, ÚZIS, Praha, 6 Kardiologické, ÚVN, Praha


Úvod:Registr REPACE je jeden z nejkomplexnějších registrů trvalé kardiostimulace v Evropě. Byl založen Dr. Bytešníkem v roce 1993.
Metodika: Analýza více než 200000 pacientů se opírá o data spravovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), která jsou sbírána v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a národních zdravotních registrů.
1. Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) – obsahuje data zdravotních pojišťoven v hospitalizační i ambulantní oblasti včetně kompletních dat o vykázaných diagnózách, procedurách a léčbě; v současnosti jsou data k dispozici za období 01/2010–12/2021.
2. List o prohlídce zemřelého (LPZ) – je základním zdrojem informací o každém úmrtí. Data jsou k dispozici do konce roku 2021.
Výsledky: Roční počet implantací PM setrvale mírně narůstá (v letech 2010–2019 v průměru o 120 případů za ročně). V roce 2020 nastal meziroční pokles o 6 %, pravděpodobně v souvislosti s COVID-19, zvýšenou mortalitou a omezením poskytované péče. Roční podíl reimplantací na celkovém počtu provedených výkonů se pohybuje mezi 24 % až 30 %.
Vyšší podíl kardiostimulátorů je implantován u mužů (56,9 % vs. 43,1 % u žen). Tento podíl se v čase zvyšuje: v roce 2010 byl podíl mužů 55,3 %, v roce 2021 už 57,8 %.
Průměrný věk pacienta při primoimplantaci kardiostimulátoru je 76 let (75 let u mužů, 77 let u žen). Od roku 2010 do roku 2021 se průměrný věk pacientů při primoimplantaci zvýšil o 1 rok z 75,3 let na 76,3 let.
Závěry: Počty výkonů v oblasti trvalé kardiostimulace trvale soupají s výjimkou 2020-2021 s jasným vlivem pandemie COVID-19. Postupně se zvětšuje počet implantací bezesvodových kardiostimulátorů a od roku 2019 také významně stoupá snaha o více fyziologickou stimulaci z oblasti převodního systému, dnes dominantně LBBBp.