PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ZÁŽITKY BLÍZKÉ SMRTI (NDE – NEAR DEATH EXPERIENCE) SE NELIŠÍ U PACIENTŮ S OHCA LÉČENOU STANDARTNÍ ČI EXTRAKORPORÁLNÍ RESUSCITACÍ.
Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 225

Kovářová J.1, Rob D.2, Trantina F.3, Bělohlávek J.2

1 kardiologie, Kardiologie Kovář s.r.o., Praha 12, 2 II. interní klinika, VFN a 1.LF UK, Praha, 3 Metodika organizace psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví, Praha


Cíl: Zážitky blízké smrti (near death experience, NDE) dosud nebyly studovány u pacientů s refrakterní srdeční zástavou. Cílem tohoto pilotního projektu bylo zjistit výskyt NDE u pacientů s dlouhodobým přežitím ve studii refrakterních srdečních zástav Prague OHCA.

Metody: Analýza NDE pomocí standardizovaného mezinárodně používaného dotazníku u vzorku pacientů s mimonemocniční srdeční zástavou. Srovnávali jsme výskyt NDE u pacientů léčených standartní kardiopulmonální resuscitací (KPR) a pacientů léčených metodou extrakorporální kardiopulmonální resuscitace (ECPR).

Výsledky: Dotazník vyplnilo 48 z 60 pacientů, kteří jsou dlouhodobě sledováni po studii Prague OHCA (medián věku 57,5 let, 83% muži, průměrná délka KPR 37,5min.), z toho 13 pacientů léčených ECPR (průměrná délka ECPR 54 min). Alespoň jeden příznak NDE prožilo celkem 15/48 pacientů (31,3%), z toho 10/35 (28,6%) pacientů ve skupině standartní KPR a 5/13 (38,5%) ve skupině ECPR, p value 0.51. Kritéria kompletní NDE (28 a více bodů v dotazníku NDE) splňovalo celkem 9/48 pacientů (18,8%), z toho 6/35 (17.1%) ve skupině standartní KPR a 3/13 (23%) ve skupině ECPR, p value 0.63. 

Diskuse + Závěr: Výskyt NDE v našem souboru pacientů odpovídá výskytu NDE v dosud publikovaných studiích, které analyzovaly pacienty léčené standartní KPR s kratší délkou srdeční zástavy. Numericky vyšší počet NDE u pacientů léčených strategií ECPR je hypotézu generující a nedosáhl statistické signifikance. Pro další závěry je nutná analýza větší kohorty pacientů. 

Lidé jsou si vědomi své vlastní smrtelnosti, proto je fenomén NDE tak fascinuje v naději, že odpoví na otázku, zda existuje nějaká forma života po smrti. Domníváme se, že je povinností vědy vůči lidem, pacientům, umírajícím a jejich blízkým, snažit se na tuto otázku odpovědět.