PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

RECIDIVUJÍCÍ STAFYLOKOKOVÁ SEPSE JAKO KOMPLIKACE IMPLANTACE DVOUDUTINOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORU
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 263

Sai V.1, Zeman K.1, Gistinger T.1

1 Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Frýdek-Místek


Infekční endokarditida u intrakardiálních implantabilních přístrojů má v posledních letech neustálé narůstající tendenci a je spojena s vysokou morbiditou a mortalitou u rizikových skupin pacientů.

Předkládáme kazuistiku 50letého pacienta se sekundárním DM na inzulínu a PAD po duodenohemipankreatektomii a s vzniklou infekční endokarditidou stimulačního systému, kterému byl implantován dvoudutinový kardiostimulator pro symptomatickou AV blokadu II. stupně, Mobitz typ I, RBBB+LAH, spojenými se synkopou (9/2022). 10/2022 rehospitalizace na interním oddělení pro septický šok v rámcí flegmóny kapsy TKS, vstupně stabilzace stavu na JIP, ATB terapie v dvoukombinaci empiricky, z hemokultur pozitivita Stafylococcus aureus, dále úprava ATB terapie dle citlivosti. Transtorakální a transezofageální echokardiografie bez jednoznačného průkazu vlajících echogenit na chlopních a stimulačních elektrodách, laboratorně rychlý pokles zánětlivé aktivity s normalizací klinického stavu. Pacient preferuje další doléčení ambulantně, naplánována časná kontrola s odběry na urgentním příjmu a následně u ošetřujícího kardiologa. Recentně po propuštění kontrola kardiologem, kde nově dle TTE suspekce na infekční endokarditidu stimulačního systému, diagnóza potvrzena TEE za rehospitalizace (2 kyjovité útvary na komorové elektrodě v delce 14mm, prominující do PS). V dalším průběhu odstraněny možné infekční fokusy a provedena explantace stimulačního systému 11/2022. Po komplexnímu kardiologickému zhodnocení 12/2022 primoimplantace leadless kardiostimulatoru MICRA.
Závěr: u pacientů s tranzitorní bradykardií po infekčních komplikacích lze využít jednodutinový bezdrátový stimulační systém i při sinusovém rytmu.