Program 15.05.2023

    POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ (foyer E I. patro)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00  Posterová sekce - lékařská

  254. NÁHODNÁ DIAGNÓZA CHRONICKÉ DISEKCE TYPU B V KOINCIDENCI MARFANOVA SYNDROMU A PRAVOSTRANNÉHO OBLOUKU AORTY P. Lang, D. Němec (Jablonec nad Nisou) (UID: 714)
  255. NÁHLÁ KARDIÁLNÍ ZÁSTAVA U MLADÉ ZDRAVÉ PACIENTKY NA PODKLADĚ IDIOPATICKÉ KOMOROVÉ FIBRILACE D. Weissová, A. Linhart, J. Bělohlávek, J. Hřídel, J. Burešová, B. Rácz, A. Kotková (Slaný, Praha) (UID: 715)
  256. VÝZNAMNÁ STENOSA RENÁLNÍ TEPNY PŘI FIBROMUSKULÁRNÍ DYSPLASII JAKO PŘÍČINA PATOLOGIE TĚHOTENSTVÍ R. Kološová, D. Hreňo, M. Válka, J. Krátký, K. Zeman (Frýdek-Místek, Ostrava) (UID: 716)
  257. IDIOPATICKÁ KOMOROVÁ TACHYKARDIE POCHÁZEJÍCÍ Z OBLASTI LATERÁLNÍHO TRIKUSPIDÁLNÍHO ANULU O. Moravec (Olomouc) (UID: 717)
  258. OBJEMNÝ ASYMPTOMATICKÝ MYXOM LEVÉ SÍNĚ M. Vícha, M. Šimek, F. Koubek, V. Hanák, P. Marcián, M. Troubil, J. Konečný, P. Šantavý (Olomouc) (UID: 718)
  259. MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY V LÉČBĚ KARDIOGENNÍHO ŠOKU PŘI INFEKČNÍ ENDOKARDITIDĚ. M. Černohorská, J. Vojáček, P. Polanský, M. Brtko (Hradec Králové) (UID: 719)
  260. ZMĚNY PARAMETRŮ PULZOVÉ VLNY U PACIENTŮ S BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNÍ A PŘIDRUŽENÝMI PATOLOGIEMI ASCENDENTNÍ AORTY Ľ. Bartko, X. Budínská, D. Žáková, H. Bedáňová, P. Fila , V. Svízela, Z. Nováková (Brno) (UID: 720)
  261. VÝVOJ SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM PŘED A PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI SRDCE L. Zikmund Galková, J. Hlásenský, L. Špinarová, J. Vítovec, P. Němec, J. Krejčí (Brno) (UID: 721)
  262. PRE-HOSPITAL DELAY, CLINICAL CHARACTERISTICS, ANGIOGRAPHIC FINDINGS, AND IN-HOSPITAL MORTALITY IN YOUNG AND MIDDLE-AGED ADULTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME: A SINGLE-CENTER REGISTRY ANALYSIS D. Bauer, M. Neuberg, M. Hlatká, V. Kočka, P. Toušek (Praha) (UID: 722)
  263. RECIDIVUJÍCÍ STAFYLOKOKOVÁ SEPSE JAKO KOMPLIKACE IMPLANTACE DVOUDUTINOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORU V. Sai, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek) (UID: 723)
  264. HUMAN EPIDYMIDIS PROTEIN 4 U SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE JAKO MOŽNÝ MARKER FIBROTICKÉHO POSTIŽENÍ MYOKARDU M. Hromádka, D. Suchý , R. Miklík, O. Topolčan, J. Baxa, R. Rokyta (Plzeň) (UID: 724)
  265. ÚSKALÍ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY POMOCÍ MÉNĚ ČASTÝCH PARAMETRŮ U PACIENTKY S HFPEF A. Večeřová (Praha) (UID: 725)
  266. DOPAD LABORATORNÍCH HODNOT KARDIOSPECIFICKÝCH MARKERŮ A ISCHEMICKÉHO ČASU NA MORTALITU PACIENTŮ PO STEMI LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ ANGIOPLASTIKOU. Z. Komorová, L. Groch (Brno) (UID: 726)
  267. DERMATOMYOSITIDOU ASOCIOVANÁ AKUTNÍ MYOKARDITIDA - KAZUISTIKA M. Wolfová, J. Hrečko (Hradec Králové) (UID: 727)
  268. PRAKTICKÝ PRŮVODCE SRDEČNÍ AMYLOIDÓZOU P. Binar (Přerov) (UID: 728)
  269. AKUTNÍ MYOKARDITIDA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM U PACIENTKY SE SARS-COV-2 PNEUMONIÍ K. Vykoupil, J. Galuszka, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc) (UID: 729)
  270. VÝSKYT REVERZNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S NOVĚ VZNIKLOU NEISCHEMICKOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ R. Pudil, I. Jurčová, M. Lazárová, J. Hrečko, J. Stulík (Hradec Králové, Praha, Olomouc) (UID: 730)
  271. ANALÝZA ARYTMOLOGICKÝCH VÝKONŮ PROVÁDĚNÝCH CESTOU JEDNODENNÍ HOSPITALIZACE V NEMOCNICI AGEL TŘINEC-PODLESÍ J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, J. Mikovčák, R. Neuwirth, R. Jančar, J. Hečko, J. Pindor, R. Rusnoková, K. Zeman, O. Jiravský (Třinec) (UID: 731)
  272. NAČASOVÁNÍ A PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA K VELKÉMU CHIRURGICKÉMU VÝKONU U KOMPLIKOVANÉ POLYMORBIDNÍ PACIENTKY PO NEDÁVNÉM INFARKTU MYOKARDU – KAZUISTIKA T. Gistinger, R. Hluchníková, K. Zeman, V. Talafa (Frýdek-Místek) (UID: 732)
  273. SUPERAKUTNÍ FULMINANTNÍ PRŮBĚH INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY A ENDOFTALMITIDY - KAZUISTIKA T. Gistinger, K. Papugová, V. Talafa, K. Zeman (Frýdek-Místek) (UID: 733)
  274. FEOCHROMOCYTOM JAKO VZÁCNÁ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ PŘÍČINA SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE M. Hnidka, R. Špaček, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 734)
  275. 2 ROKY A 3 MĚSÍCE MEZI KARDIOLOGICKÝMI KONTROLAMI PŘI EF 15%, KAZUISTIKA T. Gistinger, V. Talafa, K. Papugová, K. Zeman (Frýdek-Místek) (UID: 735)
  276. NUTCRACKER FENOMÉN VENA RENALIS SINISTER JAKO VEDLEJŠÍ NÁLEZ U MLADÉ HYPERTONIČKY - KAZUISTIKA Z. Ramík, J. Václavík (Ostrava) (UID: 736)
  277. KOMBINOVANÝ KARDIOGENNÍ A HEMORAGICKÝ ŠOK PO TRAUMATICKÉ RESUSCITACI A UŽITÍ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA - KASUISTIKA J. Pudil, T. Kovárník, D. Rob, Š. Jeřábek, J. Bělohlávek (Praha) (UID: 737)
  278. ORGÁNOVÉ POSTIŽENÍ PACIENTŮ S REZISTENTNÍ A SEKUNDÁRNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ T. Kvapil, E. Kociánová, K. Benešová, J. Jarkovský, M. Kamasová, M. Rada, M. Táborský (Olomouc, Brno) (UID: 738)
  279. TRVÁNÍ QRS KOMPLEXU A TYP PORUCHY NITROKOMOROVÉHO VEDENÍ JAKO PREDIKTOR VÝVOJE POZITIVNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S NEISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ? J. Peňáz, R. Pudil, I. Jurčová, M. Lazárová, J. Hrečko (Hradec Králové, Praha, Olomouc) (UID: 739)
  281. ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE A REAKCE KREVNÍHO TLAKU NA ZÁTĚŽ U SPORTOVCŮ L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana, M. Sovová, J. Václavík, B. Jiravská-Godula, O. Jiravský, P. Pešová, K. Puškašová, E. Sovová (Olomouc, Ostrava, Karvinná, Třinec) (UID: 740)
  282. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM A JEHO VÝSLEDKY V ZÁVISLOSTI NA POHLAVÍ - 11 LETÉ ZKUŠENOSTI J. Chovančík, M. Hudec, L. Gajdušek, L. Škňouřil, M. Dorda, P. Pešová, T. Štěrbová, O. Jiravský (Třinec) (UID: 741)
  283. IATROGENNÍ ARTERIOVENÓZNÍ ZKRAT JAKO RARITNÍ PŘÍČINA DUŠNOSTI A PRAVOSTRANNÉ KARDIÁLNÍ DEKOMPENZACE – KAZUISTIKA. J. Obrová, M. Hutyra, D. Marek, K. Kubišová (Olomouc) (UID: 742)
  284. RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ VLIVU PŘÍTOMNOSTI SPONTÁNNÍHO ECHOKONTRASTU PŘI JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFII NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH KATÉTROVOU ABLACI F. Souček, J. Jež , F. Lehar, M. Pešl , Z. Stárek (Brno) (UID: 743)
  285. ANEURYSMA VALSALVOVA SINU B. Řiháková, M. Horváth, J. Veselka (Praha) (UID: 744)
  286. PORUCHY KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ V. Bednárová, V. Kincl , R. Panovský, I. Rektor, M. Bočková, J. Máchal, J. Krejčí (Brno) (UID: 745)
  287. TUBERKULÓZA PERIKARDU – VZÁCNÁ DIAGNOSTICKÁ JEDNOTKA? M. Fialová, M. Oravcová, J. Šimka, J. Nový, P. Pařízek (Hradec Králové) (UID: 746)
  288. KUMULACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ JAKO ZÁSADNÍ PARAMETR MANIFESTACE INFARKTU MYOKARDU V MLADÉM VĚKU A. Smékal, M. Hutyra, M. Táborský , J. Václavík (Olomouc, Ostrava) (UID: 747)
  289. ČASNÁ ASYMPTOMATICKÁ PROGRESE KORONÁRNÍHO NÁLEZU U PACIENTA S LATERÁLNÍM STEMI A VÝZNAMNOU REZIDUÁLNÍ STENÓZOU NA NEINFARKTOVÉ TEPNĚ M. Špaček, J. Vácha, D. Richter, M. Sluka, M. Táborský (Olomouc) (UID: 748)
  290. PERIPARTÁLNÍ KARDIOMYOPATIE JAKO VZÁCNÁ PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ T. Grézl, M. Špalek, M. Porzer (Ostrava) (UID: 749)
  291. NEČEKANÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ J. Látal, J. Olšr, K. Vykoupil (Olomouc) (UID: 750)
  292. SCREENING NEJČETNĚJŠÍCH MUTACÍ V GENU PRO LDLR A APOB U PACIENTŮ V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI – PRVOTNÍ VÝSLEDKY J. Petřková, L. Kocourková, J. Obrová, K. Sikorová, E. Kociánová, M. Táborský, M. Petřek (Olomouc) (UID: 751)
  293. EPIDEMIOLOGIE PLICNÍ EMBOLIE V OKRESE TÁBOR J. Adámek, R. Král (Tábor) (UID: 752)
  294. A ODEBRALI JSTE KALCIUM? V. Kubančáková, P. Branny, R. Špaček (Třinec) (UID: 753)
  295. HODNOCENÍ KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM U NEMOCNÝCH S IMPLANTABILNÍM STIMULAČNÍM SYSTÉMEM - 11 LETÉ ZKUŠENOSTI J. Chovančík, M. Hudec, M. Dorda, L. Gajdušek, L. Škňouřil, P. Pešová, J. Hečko, T. Štěrbová, O. Jiravský (Třinec) (UID: 754)
  296. AKUTNÍ VYSOCE RIZIKOVÁ PLÍCNI EMBOLIE S KPCR, ECMO, TROMBECTOMIA A.PULMONALES. E. Šušková, D. Vician, M. Janík, P. Branny (Třinec) (UID: 755)
  297. „POUŽITÍ MULTIMODALITNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝMI KOMOROVÝMI EXTRASYSTOLAMI.“ – PILOTNÍ VÝSLEDKY (KAZUISTIKY). V. Bednárová, V. Kincl , M. Pešl, R. Panovský, Z. Stárek, V. Feitová, J. Krejčí (Brno) (UID: 756)
  298. MESALAZINEM INDUKOVANÉ POŠKOZENÍ MYOKARDU MANIFESTUJÍCÍ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM. V. Hejnová, R. Pudil, K. Mědílek, M. Tuna, L. Douda (Hradec Králové) (UID: 757)
  299. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU SPODNÍ STĚNY PŘI UZÁVĚRU ACD S VEDLEJŠÍM NÁLEZEM PÍŠTĚLE DO ARTERIA PULMONALIS P. Šulc, J. Mrózek, M. Ráchela (Ostrava) (UID: 758)
  300. BENEFIT ČASNÉHO POUŽITÍ ULTRAZVUKU SRDCE NEKARDIOLOGEM U PACIENTŮ S BOLESTÍ NA HRUDI - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIE ENDEMIC P. GRENAR, M. JAKL (Hradec Králové) (UID: 759)
  301. PŘÍSPĚVEK NEDIAGNOSTICKÉHO CT K V/Q PLICNÍ SCINTIGRAFII U PACIENTŮ PO VIRÓZE COVID 19. O. Lang, V. Laskov, I. Kuníková (Praha) (UID: 760)
  302. VÝSKYT NESTABILNÍ ANGINY PECTORIS V ÉŘE VYSOCE SENZITIVNÍHO STANOVENÍ TROPONINU V. Jakubo, P. Lokaj, H. Šimáčková, A. Křivanová, M. Beňovská, T. Ondrúš, D. Zaplatilová, P. Kala, J. Pařenica (Brno) (UID: 761)
  303. IMPLANTACE TAVI PRO AORTÁLNÍ INSUFICIENCI PŘI SELHÁNÍ AORTÁLNÍHO HOMOGRAFTU U MLADÉHO PACIENTA J. Hruša, P. Polanský, M. Brtko, A. Myjavec, J. Vojáček (Hradec Králové) (UID: 762)
  304. REAKCE SYSTOLICKÉHO KREVNÍHO TLAKU PŘI ZÁTĚŽOVÉM TESTU SPORTOVCŮ - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT ZE DVOU CENTER P. Pešová, B. Jiravská Godula, J. Ožana, K. Moravcová, M. Sovová, E. Sovová, O. Jiravský (Třinec, Olomouc) (UID: 763)
  305. OBJEMNÝ SEPTÁLNÍ HEMATOM JAKO KOMPLIKACE RETROGRÁDNÍ REKANALIZACE CHRONICKÉHO UZÁVĚRU PRAVÉ KORONÁRNÍ TEPNY R. Štípal, M. Poloczek, J. Kaňovský, M. Miklíková, P. Kala (Brno) (UID: 764)
  306. PREDIKTORY PROGNÓZY PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU KOMPLIKOVANÝM INICIÁLNĚ KARDIOGENNÍM ŠOKEM T. Muzafarova, Z. Moťovská, O. Hlinomaz, P. Kala, M. Hromádka, J. Přeček, J. Mrozek, J. Matějka, J. Kettner, J. Bis, J. Jarkovský (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Hradec Králové) (UID: 765)
  307. DVĚ NEOBVYKLÉ PŘÍČINY NEADEKVÁTNÍCH VÝBOJŮ ICD J. Vácha, M. Špaček, M. Fedorco, O. Moravec, M. Táborský (Olomouc) (UID: 766)
  308. NOVĚ VZNIKLÉ POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ S TĚŽKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY NÁSLEDKEM VÝZNAMNÉ AORTÁLNÍ REGURGITACE - KAZUISTIKA. K. Koščová, F. Málek, R. Kočková, P. Neužil, P. Formánek (Praha) (UID: 767)
  309. KATÉTROVÁ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ METODOU HPSD; NAŠE ZKUŠENOSTI J. Jež, F. Souček, A. Širůčková, I. Raková, F. Lehar, Z. Stárek, J. Krejčí (Brno) (UID: 768)
  310. DISEKCE AORTY A JEJÍ KLINICKÁ MANIFESTACE M. Rada, Z. Paulů, Š. Hudec, J. Přeček, M. Táborský (Olomouc) (UID: 769)
  311. PREDIKTORY PŘÍTOMNOSTI KOMOROVÉHO TROMBU U PACIENTŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU Š. Hudec, M. Hutyra, J. Přeček, M. Rada, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc) (UID: 770)
  312. LONG-TERM LDL-APHERESIS TREATMENT AND DYNAMICS OF CIRCULATING MIRNAS IN PATIENTS WITH SEVERE FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA D. Dlouhá, M. Bláha, P. Hucková, V. Lánská, J. Hubáček, V. Blaha (Praha, Hradec Králové) (UID: 771)
  313. HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ZPŮSOBENÁ AL AMYLOIDÓZOU U 76LETÉ PACIENTKY E. Mázsárová, R. Aiglová, M. Kamasová (Olomouc) (UID: 772)
  314. KOGNITIVNÍ FUNKCE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM V TERMINÁLNÍM STADIU V. Adámková, J. Pirk, J. Hubáček, I. Linhartová, J. Žižka (Praha) (UID: 773)
  315. EKG A JEHO DIAGNOSTICKÁ ROLE PŘI HYPOTERMII D. Ulrichová, P. Sedloň , M. Hajšl, M. Malý (Praha) (UID: 774)
  316. STUDIE PREVAL 2 PRVNÍ VÝSLEDKY – IKEM V. Adámková, K. Hejduk, J. Hubáček, Š. Vítko, I. Houšková, L. Peterková, M. Vitásková, M. Hejna, O. Kica, M. Fialová, P. Raška, D. Hamplová, L. Dušek (Praha) (UID: 775)
  317. FIBRILACE KOMOR JAKO NÁSLEDEK UŽITÍ KOMBINACE KRATOMU A KOFEINU U ADOLESCENTA J. Dodulík, J. Plášek, M. Lazárová, J. Václavík (Ostrava) (UID: 776)
  318. NONKOMPAKTNÍ KARDIOMYOPATIE Z. Paulů, M. Rada, Š. Hudec, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc) (UID: 777)
  319. STATINOVÁ INTOLERANCE VS. BAASTRUPŮV SYNDROM M. Vitásková, P. Fendrych, T. Jančušková, V. Adámková (Praha) (UID: 778)
  320. ALKOHOL V HLAVNÍ ROLY SPOUŠTĚČE KOMOROVÝCH ARYTMII CHARAKTERU TORSADE DE POINTES. F. Kováčik, M. Rada, J. Přeček, P. Heinc, M. Hutyra , M. Táborský (Olomouc) (UID: 779)
  321. PLICNÍ EMBOLIE JAKO PRIMOMANIFESTACE NEFROTICKÉHO SYNDROMU F. Haltuf, R. Pudil, R. Malý, M. Kadlec, A. Malá (Hradec Králové) (UID: 780)
  322. RECIDIVUJÍCÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U NONCOMPLIANTNÍHO INTRAVENÓZNÍHO NARKOMANA PO MVR J. Pavlas, J. Walder, I. Horák (Ostrava) (UID: 781)
  323. HODNOCENÍ REGULACE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BĚHEM ORTOSTATICKÉ ZÁTĚŽE U OSOB S VAZODEPRESORICKOU SYNKOPOU J. Galuszka, M. Kaiserová, J. Zapletalová, I. Buriánková, P. Doupalová, M. Táborský (Olomouc) (UID: 782)
  324. MULTIMODALITNÍ IMAGING A JEHO VÝZNAM U PACIENTA S MALIGNÍ VAZOSPASTICKOU ANGÍNOU S MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVOU OBĚHU T. Štípalová, R. Panovský, M. Rezek, V. Feitová, H. Moravcová, L. Špinarová (Brno) (UID: 783)
  325. LUETICKÁ AORTITÍDA K. Kubišová (Třinec) (UID: 784)
  326. SROVNÁNÍ MĚŘENÍ VELIKOSTI ANULU AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U NEMOCNÝCH S TĚŽKOU AORTÁLNÍ STENÓZOU PŘED TAVI POMOCÍ ECHOKARDIOGRAFIE A MSCT VYŠETŘENÍM – RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ. P. Kmoníček, M. Mates, T. Mráz, F. Holý (Praha, Praha 5) (UID: 785)
  327. JAK ODLIŠIT NOČNÍ HYPERTENZI A PORUCHY SPÁNKU PŘI 24-HODINOVÉ MONITORACI KREVNÍHO TLAKU? PROTOKOL STUDIE. E. Kociánová, J. Obrová, M. Kamasová, L. Stanke, T. Vohralík, S. Genzor, M. Táborský (Olomouc) (UID: 786)
  328. VÝSLEDKY MANUÁLNÍHO MĚŘENÍ ŠÍŘE QRS KOMPLEXU PŘI MOŽNOSTI EXTRÉMNÍHO ZVĚTŠENÍ EKG KŘIVKY V. Vančura, M. Brada, V. Vejvoda, R. Rokyta (Plzeň) (UID: 787)
  329. RECIDIVUJÍCÍ TAKOTSUBO SYNDROM S ODLIŠNOU MORFOLOGICKOU PREZENTACÍ. J. Borová , M. Pleva, K. Kubišová, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 788)
  330. MOŽNOSTI INTERVENCE ROZSÁHLÉHO TROMBU U POLYMORBIDNÍHO PACIENTA S TĚŽKOU SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY O. Dvořáková, M. Heczko (Ostrava) (UID: 789)
  331. KDYŽ PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍ MYKOTICKÉ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY ZŮSTÁVÁ ZÁHADOU. J. Adámek, O. Jiravský, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 790)
  332. NEOBVYKLE LOKALIZOVANÝ PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM M. Prokopová, T. Mráz, P. Neužil (Praha) (UID: 791)
  333. EASY RISK FORMULA FOR PREDICTION OF HOSPITAL MORTALITY ON COVID-19 J. Plášek, J. Dodulík, P. Gai, B. Hrstková, J. Škrha, L. Zlatohlávek, P. Danko, P. Ondráček, E. Čubová, B. Čapek, M. Kollárová, T. Fürst, J. Václavík (Ostrava, Praha, Havířov, Jílovec, Krnov, Třinec, Olomouc) (UID: 792)
  334. ŠIROKOKOMPLEXOVÁ TACHYKARDIE U PROFESIONÁLNÍHO SPORTOVCE J. Olšr, R. Aiglová, O. Moravec, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc) (UID: 793)
  335. STIMULACE OBLASTI LEVÉHO TAWAROVA RAMÉNKA V KARDIOCENTRU NEMOCNICE AGEL TŘINEC-PODLESÍ B. Szmek, J. Mikovčák, J. Chovančík, O. Jiravský, R. Neuwirth, M. Hrošová, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 794)
  336. NEOBVYKLÁ PŘÍČINA BOLESTÍ NA HRUDI IMITUJÍCÍ ANGINU PECTORIS J. A. Mohr, O. Dvořáková, J. Walder, I. Horák (Ostrava) (UID: 795)
  337. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ENDOKARDIÁLNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE A ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACE V LÉČBĚ PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATII K. Doležalová, Z. Stárek, F. Souček, J. Jež, J. Krejčí (Brno) (UID: 796)
  338. ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB SEKUNDÁRNÍ PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U PACIENTA S PROBLEMATICKÝM CÉVNÍM PŘÍSTUPEM J. Pyszko, M. Rada, K. Vykoupil, M. Táborský (Olomouc) (UID: 797)
  339. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR ASD U PACIENTA S ANOMÁLIÍ DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY. M. Pecuchová, M. Branny , P. Kukla (Ostrava) (UID: 798)
  340. RESPIRAČNÉ REFLEXY A ICH ÚLOHA V TERMINÁCII SUPRAVENTRIKULÁRNYCH TACHYKARDIÍ M. Bavoľárová, M. Rašiová , M. Valiková Bavoľárová (Michalovce, SR, Košice, SR) (UID: 799)
  341. AKUTNÍ A STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY TAVR BEZ PREDILATACE S POUŽITÍM „SELF-EXPANDABLE“ CHLOPNĚ. D. Fľak, P. Červinka, R. Špaček, B. Štorchová (Ústí nad Labem) (UID: 800)
  342. PERZISTUJÍCÍ PLICNÍ HYPERTENZE U PACIENTA PO CHIRURGICKÉM UZÁVĚRU VELKÉHO DEFEKTU SEPTA SÍNÍ F. Koubek, M. Táborský, J. Látal, M. Hutyra (Olomouc) (UID: 801)
  343. HYPEREOZINOFILNÝ SYNDRÓM S TUMORÓZNYMI MASAMI V OBOCH KOMORÁCH SRDCA E. Teringová, P. Penz, J. Poláková Mištinová, M. Orban (Bratislava, SR, Bratislava) (UID: 802)
  344. NESPECIFICKÉ NEUROLOGICKÉ PŘÍZNAKY S BIZARNÍM EKG J. Flašík, J. Pyszko, M. Táborský (Olomouc) (UID: 803)
  345. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA JAKO PŘÍČINA ARYTMICKÉ BOUŘE M. Oravcová (Hradec Králové) (UID: 804)
  346. VENTRICULAR TACHYCARDIA AS THE FIRST MANIFESTATION OF GIANT CELL MYOCARDITIS I. Jurčová, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha) (UID: 805)
  280. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: STANOVISKO PRACOVNÍ SKUPINY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI V ROCE 2022 J. Siegelová, G. Cornélissen, A. Havelková, J. Dušek, L. Dunklerová, M. Pohanka, P. Dobšák (Brno, Minnesota, United States) (UID: 917)
 19:00  Konec programu