Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8821 - 8850

SROVNÁNÍ TRVALÉ STIMULACE HROTU A SEPTA PRAVÉ SRDEČNÍ KOMORY

I. Valtrová, J. Ludvíková (Praha)

ÚVOD:  Téměř 50 let je komorová elektroda trvalé kardiostimulace umísťována do hrotu pravé komory srdeční.  Řada experimentálních i klinických studií...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR PERZISTUJÍCIHO DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI POMOCÍ AMPLATZEROVA OKLUDERU U STARŠÍHO PACIENTA (KAZUISTIKA)

J. Jakabčin, P. Červinka, M. Bystroň, P. Sternthal, M. Derner (Ústí nad Labem, Teplice)

Nechirurgický uzávěr ductus arteriosus je metodou volby této vrozené srdeční vady v dospělosti. Nejvíce zkušeností je v současné době s...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ODDĚLENÍ NEINVAZIVNÍ KARDIOLOGIE

G. Hofmanová (Hradec Králové)

POSTERHofmanová GabrielaI.interní klinika FN-Hradec KrálovéOddělení neinvazivní kardiologie Abstrakta Oddělení neinvazivní kardiologie    V roce 2004 se Oddělení neinvazivní kardiologie FN HK nastěhovalo do...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

LOŽISKOVÁ AKUTNÍ REJEKCE MODERATE, LÉČIT ČI NELÉČIT ?

M. Podzimková, I. Málek, L. Hošková (Praha)

Otázce zda léčit nebo ponechat  bez léčby akutní celulární rejekci moderate se věnovala řada pracovišť. Celulární rejekce moderate je dle ...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV TĚLESNÉHO TRÉNINKU NA DIASTOLICKOU FUNKCI LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

R. Panovský, P. Juránek, J. Meluzín, R. Jančár, V. Kincl, L. Mífková, F. Várnay, V. Chludilová, J. Siegelová, J. Jančík (Brno)

Cíl: Zhodnotit změny diastolické funkce LK (levé komory srdeční) u pacientů s ICHS a řízeným tréninkovým programem. Soubor pacientů a...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

CYTOKINY PO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU PŘI APLIKACI RŮZNÝCH DÁVEK

L. Špinarová, J. Meluzín, L. Groch, J. Mayer, M. Klabusay, J. Tomandl, R. Panovský, I. Horňáček, Z. Kořístek (Brno)

Cílem práce bylo posoudit vliv různých dávek mononukleárních buněk kostní dřeně (MBKD) na reakci cytokinů interleukinu 6 a tumor necrosis...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S CT KORONAROGRAFIÍ

A. Mifková, J. Novotný, MUDr. (Olomouc)

CT koronarografie je neinvazivní způsob zobrazení kardiovaskulární soustavy. Součástí hodnocení je zhotovení trojrozměrné rekonstrukce cévních struktur podobné klasické angiografii. Vysoká negativní...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA - KAZUISTIKA

I. Pavlíčková, R. Neradová (Znojmo)

66ti-letá pacientka přijata na chirurgické oddělení pro poranění kohoutem na pravé dolní končetině. Pro febrilie a narůstající CRP přeložena na...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFIE V ARYTMOLOGICKÝCH INDIKACÍCH

E. Mandysová, M. Táborský, P. Niederle, P. Neužil, T. Mráz (Olomouc, Praha)

 

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KLINICKÉ POUŽITÍ KMENOVÝCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU – PŘEDČASNĚ UKONČENÁ STUDIE.

J. Horák, M. Pěnička, P. Kobylka, R. Pytlík, T. Kozák, O. Bělohlávek, O. Lang, H. Skalická, A. Linhart, P. Widimský (Praha)

Cíle: I přes široce rozšířené použití efektivních reperfuzních léčebných metod, pacienti s rozsáhlým akutním infarktem myokardu (AIM), kteří přicházejí k...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

IDENTIFIKACE PREDIKTORŮ DLOUHODOBÉHO PŘEŽÍVÁNÍ NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBOU

M. Táborský, P. Neužil, E. Mandysová, M. Schejbalová, J. Petrů, J. Kupec (Olomouc, Praha)

Úvod: Srdeční resynchronizační léčba (SRL) u nemocných s pokročilým srdečním selháním a průkazem komorové dyssynchronie prokazatelně zlepšuje funkční klasifikaci, kvalitu...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

EFEKTIVITA ENDOVAZÁLNÍ EXTRAKCE STIMULAČNÍCH ELEKTROD – SROVNÁNÍ STANDARDNÍHO PŘÍSTUPU A POUŽITÍ RADIOFREKVEČNÍ ENERGIE

I. Štěpničková, E. Holá, Š. Královec (Praha)

Úvod: Endovazální extrakce elektrod jak pro infekční tak pro neinfekční komplikace u implantátů představuje výkon, jehož riziko a úspěšnost jsou...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTY S DIABETES MELLITUS PODSTUPUJÍCÍ KARDIOCHIRURGICKOU OPERACI

J. Zámečníková, D. Svozilová, M. Bezděková (Olomouc)

Nemocní s diabetem patří do skupiny nemocných podstupující srdeční operaci, kteří jsou ohroženi vyšším rizikem pooperačních komplikací, jako například cévní...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

LZE ŘÍDIT LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ PODLE BNP? (STUDIE OPTIMA - DESIGN, PRVNÍ VÝSLEDKY)

J. Krupička, T. Janota, J. Hradec (Praha)

Úvod: Kardiální dysfunkce vede k neurohormonální odpovědi, jejímž výsledkem jsou i zvýšené plazmatické hladiny natriuretických peptidů (NP). Při srdečním selhání...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VROZENÉ ANOMÁLIE VĚNČITÝCH TEPEN V DOSPĚLOSTI

V. Rozsíval (Praha)

Sdělení se týká abnornalit počátku,průběhu a distribuce koronární arteriální cirkulace.Z některou anomálií se setkáme u 1% koronarografovaných.Zjištěné abnormality jsou většinou...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ HEMODYNAMICKÉHO MONITOROVÁNÍ NA KARDIOLOGICKÉ JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE

R. Prudká, M. Traxmandlová, M. Černá, R. Rokyta (Plzeň)

   Zavedení hemodynamického monitorování do klinické praxe znamená otevření nových možností v péči o kriticky nemocné. Přímé měření parametrů hemodynamiky...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ V ZÁVISLOSTI NA VĚKU

T. Hnátek, D. Zogala, L. Kameník, I. Jeřábek, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Perorální antikoagulační léčba je standardem u nemocných s fibrilací síní. Úspěšnost léčby závisí na mnoha faktorech, zejména u starších...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ AMERICKÝCH, EVROPSKÝCH A ČESKÝCH DOPORUČENÍ PRO FARMAKOLOGICKOU LÉČBU CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Vítovec (Brno)

Cíl: Přehled a srovnání farmakologické léčby chronického srdečního selhání v doporučeních ACC/AHA 2005, EHS 2005 a ČKS 2006Zdroj dat: viz...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

ANALÝZA PODSKUPIN V KLINICKÝCH STUDIÍCH

J. Vítovec (Brno)

Rozsáhlé randomizované klinické studie poskytují nejspolehlivější údaje o účincích léčby, ale měly by být vytvořeny, analyzovány, zpracovány a vyhodnoceny tak,...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

JAKÝ JE OPTIMÁLNÍ KREVNÍ TLAK U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM?

L. Špinarová (Brno)

Srdeční selhání je onemocnění starší populace. Průměrný věk při první manifestaci je 76 let.U nemocných > 75 let je etiologie...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

VZTAH PULSNÍHO TLAKU, NEMOCNIČNÍ MORTALITY A KARDIOVASKULÁRNÍ MORBIDITY U PACIENTŮ PŘIJÍMANÝCH NA INTERNÍ ODDĚLENÍ

P. Vysočanová, J. Špinar, L. Kubková, K. Prymusová, M. Sepši, E. Dvořáková (Brno)

Hodnota pulsního tlaku (PP) je uznávána jako rizikový faktor kardiovaskulárních chorob, a její zvýšení je indikátorem snížení poddajnosti aorty a...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

TUPÉ PORANĚNÍ SRDCE

P. Nedbal, R. Polášek, F. Holm, P. Švancar, I. Zýková, R. Lukáš, J. Šrám (Liberec)

Tupé poranění srdce při poraněních hrudníku v rámci polytraumatu bývá častým nediagnostikovaným poraněním, které může mít i fatální následky. Skutečná...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

STRUKTUROVANÁ PÉČE O NEMOCNÉ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

I. Málek, M. Hegarová (Praha)

   Chronické srdeční selhání (CHSS) představuje jeden ze závažných problémů současné mediciny. Léčení těchto nemocných vyžaduje komplexní přístup a strukturu,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

KARCINOIDY A JEJICH PESTRÝ KARCINOIDNÍ SYNDROM. KARDIÁLNÍ MANIFESTACE KARCINOIDU (KAZUISTIKA)

V. Talafa, K. Zeman, V. Mrózek (Frýdek Místek)

A. Úvod: Karcinoidy jsou poměrně vzácně vyskytující se nádory, postihující převážně zažívací trakt a bronchy. Zdaleka však nejsou vzácné a...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA PACIENTA S PADÁKOVOU MITRÁLNÍ CHLOPNÍ

T. Belza, P. Nedbal, V. Hraboš, F. Holm (Liberec)

 Padáková mitrální chlopeň je poměrně vzácná vrozená vývojová vada mitrálního chlopenního komplexu, při níž je funkčně zachován jen jeden papilární...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS PULZNÍ TKÁŇOVÉ DOPPLEROVSKÉ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE POZDNÍHO POŠKOZENÍ FUNKCE MYOKARDU PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V DĚTSTVÍ

L. Elbl, Z. Pozdíšek, H. Hrstková, P. Kala, J. Špinar (Brno)

Cíl práce: Cílem práce bylo stanovit přínos pulzní tkáňové dopplerovské echokardiografie (PW-TDI) v detekci pozdního poškození funkce myokardu u nemocných léčených...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

THE ROLE OF CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PATIENTS WITH VENTRICULAR TACHYCARDIA AND ABSENCE OF CAD

M. Táborský, P. Neužil, J. Balák, J. Petrů, J. Kupec (Olomouc, Praha)

Introduction: Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMRI) can identify myocardial infarction(MI) scars. Detection of unrecognized substrate has significant clinical implications as...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA - SROVNÁNÍ STŘEDNĚDOBÝCH VÝSLEDKŮ NEMOCNÝCH SE SINUSOVÝM RYTMEM A FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Táborský, P. Neužil, E. Mandysová, J. Petrů, T. Mráz (Olomouc)

Úvod: Výsledky stávajících randomizovaných studií s výjimkou MUSTIC AF přinášejí zatím velmi málo dat o nemocných s pokročilým srdečním selháním...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

CORD - COMPARISON OF RECOMMENDED DOSES

J. Špinar, J. Vítovec, M. Souček (Brno)

Studie CORD je multicentrická,  jednoduše slepá studie, která u pacientů s hypertenzí testuje antihypertenzní a metabolický efekt doporučovaných dávek ramiprilu...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

AHEAD - ACUTE HEART FAILURE DATABASE

J. Špinar, J. Vítovec, J. Kettner, A. Linhart, J. Pařenica, O. Hlinomaz, H. Al-Hiti, J. Bělohlávek, R. Miklík, L. Dušek (Brno, Praha)

Databáze AHEAD (Acute HEArt Failure Database) je registrem nemocných s akutním srdečním selháním hospitalizovaných na pracovištích s 24 hodinovou službou katetrizační...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS