Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8949 / vypisuji: 8791 - 8820

TROMBÓZA NA NATIVNÍ BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNI

P. Telekes, F. Holm, Š. Černý, J. Popelová, P. Nedbal (Liberec, Praha)

Autoři popisují případ 24-leté pacientky, která byla odeslána k hospitalizaci pro třítýdenní anamnézu námahových stenokardií spojených s presynkopálními stavy. Echokardiograficky...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

OVLIVNĚNÍ HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU NEOBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIÍ: VÝSLEDKY MULTICENTRICKÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE CHANCE

J. Krupička, M. Pěnička, P. Gregor, R. Kerekeš, D. Marek (Brandýs nad Labem, Praha, Krnov, Olomouc)

Studie CHANCE (Candesartan use in Hypertrophic And Non-obstructive Cardiomyopathy Estate) je prospektivní multicentrická randomizovaná placebem kontrolovaná studie, která sledovala vliv...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CO JE KORONÁRNÍ JEDNOTKA A CO BY MĚLA BÝT ?

T. Janota, P. Janský, J. Hradec (Praha)

V době výběru akreditovaných pracovišť pro specializační přípravu si musíme znovu ujasňovat, co tato pracoviště mají splňovat. Platí to i...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

REAKTIVITA NA VOLUMEXPANZI U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ LÉČENÝCH MÍRNOU HYPOTERMIÍ

R. Škulec, J. Bělohlávek, V. Dytrych, T. Kovárník, P. Poláček, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)

Indukce mírné hypotermie (MH) je součástí léčby nemocných po srdeční zástavě. Patofyziologické pochody související se srdeční zástavou i samotným navozením...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

RADIÁLNÍ TONOMETRIE UMOŽŇUJE PŘESNÝ ODHAD AUGMENTACE CENTRÁLNÍHO TLAKU

V. Melenovský, B. Borlaug, B. Fetics, D. Kass (Praha, Baltimore, United States)

Úvod: Odrazy tlakových vln od vaskulární periferie zvyšují tlak v proximálních velkých tepnách a významně tak přispívají k systolickému zatížení srdce...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZMĚNY KREVNÍHO TLAKU A FUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ PO PRODĚLANÉ LÉČBĚ ANTRACYKLINY

P. Balcárková, H. Hrstková, L. Elbl, Z. Nováková, E. Závodná, N. Honzíková (Brno)

Cíl: Posoudit změny systolického, diastolického krevního tlaku (STK, DTK) a funkce levé komory srdeční u pacientů  po prodělané kardiotoxické léčbě....

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ONEMOCNĚNÍ KAROTID A KORONÁRNÍCH TEPEN, MOŽNOSTI CAS / CAROTID ARTERY STENTING /

J. Rotnágl, I. Hofírek, S. Šárník (Brno)

Cíl: Zhodnocení koincidence onemocnění karotid a koronárních tepen, časování výkonů, zhodnocení možnosti kombinovaného výkonu, včetně návrhu které postižení řešit dříve....

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ ROČNÍ MORTALITY PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

A. Tomášek, R. Miklík, M. Šebo, E. Dvořáková, V. Biel, M. Sepši, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíl: Zhodnotit roční mortalitu pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) se zaměřením na faktory, které ji nejvíce ovlivňují.Soubor a metody:...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

OPTIMIZATION OF THERAPEUTIC PROCEDURE DURING EXTRACORPOREAL LIPOPROTEIN ELIMINATION – A COMPUTERIZED MODEL

M. Bláha, V. Mašín, V. Bláha, M. Cermanová, J. Malý, M. Blažek, S. Filip, V. Řeháček, J. Zajíc (Hradec Králové)

Extracorporeal elimination is a very effective method in the treatment of resistant hypercholesterolemia when other therapy (dietary, medicamentous) fails. To...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHARAKTERISTIKY ODLIŠUJÍCÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ S NORMÁLNÍ EJEKČNÍ FRAKCÍ OD ASYMPTOMATICKÉ HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY

V. Melenovský, B. Borlaug, S. Najjar, D. Kass (Praha, Baltimore, United States)

Úvod: Srdeční selhání s normální ejekční frakcí (SSnEF) je časté u starších osob s hypertenzí a hypertrofií LK (H/HLK), nicméně většina...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KREVNÍ TLAK A FYZICKÁ AKTIVITA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH LÉČENÝCH PRO NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ

Z. Nováková, E. Závodná, L. Kopečná, H. Hrstková, P. Balcárková, N. Honzíková, B. Fišer (Brno)

  Cíl studie: Srovnání tělesných a oběhových parametrů a fyzické aktivity dětských a dospívajících pacientů léčených pro nádorové onemocnění antracykliny nebo jinou terapií...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ POSTIŽENÍ U NEMOCNÝCH S WILSONOVOU CHOROBOU – ZKRÁCENÍ STŘEDNÍHO OBVODOVÉHO VLÁKNA JAKO PARAMETR KONTRAKTILITY

Z. Hlubocká, Z. Mareček, T. Paleček, E. Kejřová, A. Linhart (Praha)

Wilsonova choroba (WCh) je autosomálně recesivně dědičná porucha metabolismu mědi vedoucí k hromadění mědi v játrech, mozku a dalších tkáních. Jednou...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PARADOXNÍ EMBOLIZACE U PACIENTKY S PFO, ANEURYSMATEM SÍŇOVÉHO SEPTA A CHIARIHO SÍŤKOU PO PROVEDENÍ TEE

I. Svobodová, J. Bělohlávek, H. Grünfeldová, A. Linhart (Praha)

Úvod: Zvýšení nitrosrdečních tlaků během instrumentálního vyšetření může být u rizikové nemocné příčinou paradoxní embolizace. Kazuistika: Prezentujeme případ 39 leté...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

STAV DLOUHODOBÉ KOMPENSACE DIABETU U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

D. Nováková, F. Toušek, S. Rajecká, H. Štěpničková, A. Kovařík, P. Jelínek, T. Romsauer, L. Pešl, J. Janžura (České Budějovice)

Autoři sledovali po dobu 3 měsíců hladiny glykemie a glykovaného hemoglobinu u všech pacientů přijímaných do kardiocentra s akutním koronárním...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VÝTĚŽNOST DIAGNOSTIKY FAMILIÁRNÍHO HYPERALDOSTERONISMU V KLINICKÉ PRAXI

J. Widimský, Z. Lacinová, T. Zelinka, J. Dvořáková, T. Seeman, D. Zogala, M. Hampf, R. Bernhardt (Praha, Berlin, Germany, Saarbrucken, Germany)

Cíl studie:Posoudit prevalenci familiárního hyperaldosteronismus (dexametazon- supresibilní formy, DSH) ve vzorku 85 nemocných se sekundární hypertenzí na podkladě nově diagnostikovaného...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VÝSKYT HYPERHOMOCYSTEINÉMIE U PACIENTOV SLEDOVANÝCH V KARDIOLOGICKEJ AMBULANCII A POSÚDENIE EFEKTU LIEČBY KYSELINOU LISTOVOU A PYRIDOXINOM

R. Kohn, K. Rácová, L. Taričová, M. Vlček (Bratislava, SR)

   Hyperhomocysteinémia sa pokladá za nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým aterotrombotického postihnutia ciev. Cieľom štúdie bolo zistiť výskyt hyperhomocysteinémie u...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ÚROVNI SÍŇOVÉHO SEPTA - KAZUISTIKA

P. Černá, M. Poloczek, P. Kala (Brno)

Vrozenou srdeční vadou (VSV) rozumíme všechny morfologické anomálie srdce a velkých cév, které jsou přítomny při narození a mohou se...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ TRENDŮ A HISTOGRAMŮ V ANALÝZE DLOUHODOBÉ AMBULANTNÍ MONITORACE EKG

L. Nečasová, M. Bláhová, D. Kvasničková (Praha)

Ambulantní monitorování EKG se využívá jako součást neinvazivní diagnostiky srdečních arytmií, umožňuje záchyt brady a tachyarytmií v průběhu běžných životních...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV AKTUÁLNÍ HODNOTY GLYKÉMIE NA ÚSTUP ELEVACÍ STT U PACIENTŮ S AKUTNÍM STEMI LÉČENÝCH URGENTNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKOU

A. Staňková, I. Varvařovský, J. Večeřa (Pardubice)

Pozadí: Hyperglykémie, zjištěná u pacientů se STEMI před primární PCI, je důležitým nezávislým předpovědním faktorem sníženého průtoku myokardem a současně...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

FAKTORY TROMBÓZY VE STENTU – ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ

R. Kollros, P. Boček, I. Šubrt, F. Šefrna (Plzeň)

Úvod: Akutní nebo subakutní trombóza ve stentu (TvS) je vzácnou, ale velice nebezpečnou  komplikací u nemocných po perkutánní koronární intervenci...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ODSÁVÁNÍ TROMBŮ Z INFARKTOVÉ TEPNY METODOU X-SIZER KATETR

F. Gabriel (Praha)

     Od roku 2004 na našem pracovišti u vybraných případů nemocných s AIM s přítomností intrakoronárního trombu používáme X-sizer systém....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TŘÍLETÁ MORTALITA PACIENTŮ S ICHS PROPUŠTĚNÝCH Z INTERNÍ KLINIKY A JEJÍ PREDIKTORY

Z. Pozdíšek, L. Elbl, H. Hrstkova, P. Kala (Olomouc)

Cíl:Zjistit tříletou mortalitu a její nejvýznamnější prediktory u pacientů s ICHS propuštěných z interní kliniky v roce 2002.Soubor:1190 pacientů s...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ DĚTÍ PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI V BRNĚ: DESETILETÁ ZKUŠENOST

M. Ošmerová, J. Černý, P. Němec, A. Sirotková, J. Nečas, R. Šreflová, S. Kovalová (Brno, Třinec)

Úvod: Ve svém sdělení uvádíme první výsledky dlouhodobého sledování dětí po srdeční transplantaci v ČR. Soubor a metodika: Ve sledovaném období od...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE VE STUDII BARI 2D – CHARAKTERISTIKA ZAŘAZENÝCH PACIENTŮ, PROVÁDĚNÝCH REVASKULARIZACÍ (ČR VERSUS USA) A INTERVENCE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

L. Pavlíčková, P. Neužil, J. Škoda, Š. Stehlíková, P. Niederle (Praha)

Úvod: BARI 2D je multicentrická prospektivní studie jejíž cílem je stanovit optimální léčbu pro diabetiky 2.typu se stabilní ICHS. Primární...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFIE U INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

M. Knaiflová (Praha)

     Infekční endokarditida je zánětlivé onemocnění nitroblány srdeční - postihuje většinou endokard chlopní. Nejčastější je bakteriální původ. Infekční agens postihuje...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ASOCIACE POLYMORFISMŮ T-786C A G894T V GENU PRO ENOS S VARIABILITOU V KREVNÍM TLAKU

M. Jíra, E. Závodná, N. Honzíková, Z. Nováková, A. Vašků, L. Izakovičová Hollá, V. Znojil, B. Fišer (Brno)

Úvod: Zvýšená variabilita v krevním tlaku (VTK) je považována za rizikový faktor pro orgánové poškození a rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Cílem...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS TACROLIMU U PACIENTŮ PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI SRDCE

B. Skalická, I. Málek (Praha)

Úvod: Tacrolimus (TAC) patří spolu s cyklosporinem A (CyA), který byl více než 20 let hlavním imunosupresivem po ortotopické transplantaci...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POZDNÍ KARDIOTOXICITA U NEMOCNÝCH LÉČENÝCH PRO MALIGNÍ LYMFOMY CHEMOTERAPIÍ S DOXORUBICINEM

L. Elbl, I. Vášová, M. Navrátil, I. Tomášková, F. Jedlička, V. Chaloupka, J. Vorlíček (Brno, Ostrava)

Cíl práce: Cílem práce bylo stanovit pozdní klinickou a subklinickou kardiotoxicitu doxorubicinu u nemocných žijících v remisi onemocnění pět a...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA: SROVNÁNÍ NEMOCNÝCH SE SINUSOVÝM RYTMEM A FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Táborský, P. Neužil, L. Šedivá, R. Vopálka (Olomouc, Praha)

Úvod: Výsledky stávajících randomizovaných studií s výjimkou MUSTIC AF přinášejí zatím velmi málo dat o nemocných s pokročilým srdečním selháním...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSKORONÁRNÍ ABLACE SEPTÁLNÍ HYPERTROFIE

V. Benešová, K. Hlaváček (Praha)

     Transkoronární ablace septální hypertrofie (TASH) alkoholem je od r. 1994 alternativou k chirurgické myektomii u symptomatických nemocných s obstrukční...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS