Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8761 - 8790

VÝZNAM GRADIENTU A PLOCHY CHLOPENNÍHO ÚSTÍ PRO STANOVENÍ ZÁVAŽNOSTI AORTÁLNÍ STENÓZY

J. Endrys, J. Šťásek, J. Bis (Hradec Králové)

Cíl. Nejčastěji užívaný parametr pro hodnocení významnosti aortální stenózy (AS) je tlakový gradient (GR), protože je snadno měřitelný. Jeho kvadratická...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PARAMETRY TKÁŇOVÉHO DOPPLEROVSKÉHO ZOBRAZENÍ V HODNOCENÍ SYSTOLICKÉ FUNKCE LEVÉ KOMORY A JEJICH VZTAH K VĚKU

M. Tesák, J. Maňoušek, J. Špinar (Třebíč, Brno)

Cíl:Srovnat vztah vybraných parametrů tkáňového dopplerovského vyšetření (TDI) k systolické funkci levé komory hodnocené ejekční frakcí a posoudit závislost těchto...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

3-D MAPOVACÍ METODY PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI PRO FIBRILACI SÍNÍ

R. Čihák, D. Wichterle, H. Mlčochová, J. Kautzner (Praha)

Úvod:  Při ablaci pro fibrilaci síní (FS) je důležitá navigace katétru v levé síni (LS). K tomu se používají non-fluoroskopické...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KOMPETENCE SESTER NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE

I. Lálová, J. Bělohlávek (Praha)

Vstup ČR do EU roce 2004 byl klíčovým impulsem k velmi dlouho diskutovaným změnám, které se týkaly nelékařských zdravotnických pracovníků....

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

POŠKOZENÍ MYOKARDU A VELKÝCH TEPEN U HYPERTONIKŮ JE SOUBĚŽNÉ - SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VYŠETŘENÍ MYOKARDU PULSNÍM TKÁŇOVÝM DOPPLEREM A VELKÝCH CÉV MĚŘENÍM RYCHLOSTI PULSNÍ VLNY

D. Šolc, B. Štrauch, O. Petrák, J. Král, J. Hradec (Praha)

Úvod: U nemocných s arteriální hypertenzí se často rozvíjí diastolická dysfunkce levé komory (LK).  Často se u nich mění také...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SYSTÉMOVÁ EMBOLIZACE OKLUDERU JAKO POZDNÍ KOMPLIKACE KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

J. Kupec, P. Neužil, M. Táborský (Praha)

Úvod: Katetrizační uzávěr ouška levé síně je moderní metodou ke snížení rizika embolizačních příhod u pacientů s fibrilací síní a...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SPONTÁNNÍ DISEKCE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY JAKO VZÁCNÁ PŘÍČINA AIM U MLADÉ ŽENY

P. Jeřábek, M. Vytiska, P. Kala, O. Boček, P. Neugebauer, M. Poloczek, J. Pařenica (Brno)

Úvod:  Příčinou vzniku AIM je téměř ve všech případech koronární ateroskleróza srdce s rupturou AS plátu a následnou trombózou tepny. Neaterosklerotické ...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: ENDOVASÁLNÍ VS EPIKARDIÁLNÍ STIMULACE LEVÉ KOMORY

R. Čihák, M. Bláhová, L. Riedelbauchová, J. Bytešník, V. Vančura, J. Pirk, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Resynchronizace srdce je standardní součástí nefarmakologické léčby srdečního selhání. U části pacientů  však nelze zavést funkční stimulaci levé komory...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KAROTICKÉ STENTOVÁNÍ U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTŮ: 30-TI DENNÍ SLEDOVÁNÍ

D. Černá, J. Veselka, R. Duchoňová, P. Blaško, D. Zemánek, J. Fiedler, P. Hájek, M. Malý, Š. Celerýn, P. Tomašov (Praha)

Úvod: Implantace stentu do karotické tepny (CAS) je alternativou chirurgické endarterektomie především u vysoce rizikových pacientů. Metodika: Analýza registru vysoce...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

STANOVENÍ ZMĚN PRIMÁRNÍ HEMOSTÁZY MODIFIKOVANÝM VYŠETŘENÍM AGREGACE TROMBOCYTŮ A KOMERČNÍM ANALYZÁTOREM PFA-100 K RACIONALIZACI LÉČBY LDL-AFERÉZOU U NEMOCNÝCH S FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLEMIÍ

M. Blažek, M. Bláha, J. Malý, V. Bláha, M. Cermanová, L. Slováček, M. Pecka (Hradec Králové)

 Cíl: LDL-aferéza je metoda extrakorporální eliminace LDL-cholesterolu, používaná u pacientů se závažnou hyperlipidemií, která je rezistentní na farmakoterapii a dietní...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VZTAH HODNOT KREVNÍHO TLAKU PŘI AMBULANTNÍM MONITOROVÁNÍ K NĚKTERÝM MORFOLOGICKÝM A BIOCHEMICKÝM PARAMETRŮM HYPERTONIKŮ S METABOLICKÝM SYNDROMEM

H. Němcová, J. Špác, M. Souček, H. Čižmárová (Brno)

     Soubor 57 hypertoniků (45 mužů, 15 žen), průměrného věku 49,7 roků s BMI 29,7 kg/m2 , u nichž jsme diagnostikovali...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

LÉČBA PACIENTŮ PO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI NA KARDIOLOGICKÉ JIP

V. Pechman, R. Rokyta, P. Gajdoš, L. Jágrová (Plzeň)

Úvod: Náhlá zástava oběhu má nejčastěji příčinu kardiální. Nemocní po kardiopulmonální resuscitaci (KPR) mají  velmi nepříznivou prognózu s častým neurologickým...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

EXTRAKORPORÁLNÍ ELIMINAČNÍ METODY – NOVÁ MODALITA V LÉČBĚ CHRONICKÉ KONČETINOVÉ ISCHÉMIE

J. Zajíc, M. Bláha, V. Bláha, R. Malý (Hradec Králové)

Úvod: Klinické důsledky aterosklerózy jsou vedoucími příčinami morbidity a mortality v průmyslově vyspělých zemích. Část nemocných vykazuje nedostatečný efekt konvenční...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍ INSUFICIENCÍ A BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ

E. Mandysová, M. Táborský, P. Niederle, T. Mráz (Praha)

Transthorakální echokardiografie představuje široce dostupnou neinvazivní metodu pro hodnocení srdeční funkce. Umožňuje hodnotit morfologii i funkci srdečního svalu (systolickou i...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Echokardiografie

UPGRADE NA BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM NAVOZENÝM STIMULACÍ PRAVÉ KOMORY

M. Pšenička, E. Kejřová, J. Gandalovičová, S. Magage, A. Linhart (Praha)

Úvod:Resynchronizační léčba (SRL) představuje v současné době účinnou nefarmakologickou metodu léčby srdečního selhání u nemocných s pokročilou dysfunkcí levé komory,...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁLNÍ PREVENCE V ORDINACI PRAKTICKÉHO KARDIOLOGA - JE SPECIALIZOVANÁ SESTRA PŘÍNOSEM?

P. Bouchal, L. Jelínková, K. Michlová (Brno)

Sdělení má 3 části. V úvodní je zamyšlení l. autora  nad svojí pozicí při práci v ordinaci u nemocných v...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KUMULATIVNÍ INCIDENCE TERAPIE IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTEREM-DEFIBRILÁTOREM – DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY Z JEDNOHO IMPLANTAČNÍHO CENTRA

K. Pavlíková, D. Wichterle, Z. Anger, M. Pšenička, A. Linhart (Praha)

Cíl: Cílem práce bylo retrospektivně zhodnotit incidenci terapie implantabilním kardioverterem-defibrilátorem (ICD) u pacientů sledovaných v našem centru.Metodika: Vyhodnocované údaje byly...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DIASTOLICKÁ FUNKCE LEVÉ KOMORY U HYPETROFICKÉ KARDIOMYOPATIE - VLIV GRADIENTU VE VÝTOKOVÉM TRAKTU

D. Zemánek, K. Linhartova, M. Sedláková, J. Veselka (Praha)

Úvod: Hypetrofická kardiomyopatie (HCM) je charakterizována hypertrofií myokardu srdce. Echokardiograficky je již časně přítomna také porucha diastolické funkce, která je...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

METABOLIC SYNDROME IS CHARACTERIZED BY INCREASED VENTRICULAR SYSTOLIC STIFFENING AND VENTRICULO-ARTERIAL MISMATCH

V. Melenovský, F. Majidi, D. Kass, E. Lakatta, S. Najjar (Praha, Baltimore, United States)

Background: Left ventricular (LV) end-systolic stiffness (Ees) reflects LV contractility, geometry and mass. With aging, Ees maintains constant ratio to...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ÚLOHA DISTRIBUCE TUKU V OVLIVNĚNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ V NÁHODNÉM POPULAČNÍM VZORKU ČR

M. Jozífová, R. Cífková, Z. Škodová, V. Lánská, R. Poledne (Praha)

Úvod:  Převládající distribuce tuků v gluteofemorální oblasti má na rozdíl od centrální obezity příznivý účinek na riziko KVO.  Cíl: Zjistit...

Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ANÉMIE U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

A. Tomášek, S. Janoušek, R. Miklík, M. Šebo, E. Dvořáková, J. Špinar (Brno)

Úvod: Pozorování z poslední doby ukazují, že anémie je pravděpodobně jedním z faktorů negativně ovlivňující průběh některých kardiovaskulárních onemocnění. Cíl:...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

OPTIMALIZACE EFEKTIVITY SRDEČNÍ HEMODYNAMIKY

R. Vopálka, M. Táborský (Praha)

Ve svém sdělění  představuji novou metodu vedoucí k otimalizaci hemodynamického efektu práce srdce. Jedná se o technologii modulace srdeční kontraktility...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

MINIINVAZIVNÍ MYOKARDIÁLNÍ REVASKULARIZACE U SENIORŮ-ANALÝZA ČASNÝCH VÝSLEDKŮ

Z. Šorm, J. Harrer, P. Žáček (Hradec Králové)

Cíl: Retrospektivní analýza časných výsledků po myokardiální revaskularizaci minimálně invazivní metodou u seniorů od 70 let rozdělených do dvou věkových...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

EMBOLIZACE VĚTVÍ ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR JAKO KOMPLIKACE PŘÍMÉ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKY ŘEŠENÁ LOKÁLNÍ TROMBOLÝZOU

J. Maňoušek, M. Poloczek, J. Pařenica, J. Sedmík, J. Špinar (Brno)

Úvod. Možnou komplikací akutní koronarografie a přímé koronární angioplastiky (PCI) jsou embolizace do systémového řečiště včetně splanchnických tepen. Mortalita poznané...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PERKUTÁNNA KORONÁRNA INTERVENCIA NECHRÁNENÉHO KMEŇA ACS – 1 ROČNÝ FOLLOW-UP

P. Blaško, J. Veselka, D. Zemának, R. Duchoňová, P. Hájek, M. Malý, D. Tesař (Ostrava, Praha)

Cieľ práce: Sledovať výskyt úmrtia, revaskularizácie a cievnej mozgovej príhody u pacientov po PCI (perkutánna koronárna intervencia) kmeňa ACS (arteria...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLIV KARDIOCHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE MYOKARDU NA GLOBÁLNÍ SYSTOLICKOU A DIASTOLICKOU FUNKCI LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ SE SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ A VIABILNÍM MYOKARDEM – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

T. Skála, M. Hutyra, M. Kamínek, D. Horák, P. Němec, J. Lukl (Olomouc)

V přednášce jsou uvedeny dílčí výsledky změn parametrů globální systolické a diastolické funkce levé komory srdeční u pacientů s ischemickou...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

LIPIDY A RIZIKO ATEROSKLERÓZY V ČESKÉ POPULACI

M. Tomečková, H. Grünfeldová, J. Peleška, P. Hanuš, M. Marušiaková, O. Simerská (mimo zam., Čáslav, Praha)

Vysoká prevalence rizikových faktorů (RF) včetně lipidů v populaci České republiky jebezpochyby příčinou vysoké nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění...

Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SÍŇOVÉ ARYTMIE PO CHIRURGICKÉ LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE

R. Krausová, J. Kautzner, J. Malý, J. Pirk, I. Skalský (Praha)

Perioperační radiofrekvenční (RF) ablace se stává rutinní metodou léčby fibrilace síní (FS) u pacientů indikovaných ke kardiochirurgickým zákrokům. Problémem v ...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U NEMOCNÉ V KRITICKÉM STAVU – KAZUISTIKA

P. Blaško, J. Fiedler, D. Černá, J. Veselka (Ostrava, Praha)

Úvod: Balónková valvuloplastika aortální chlopně (BAV) u dospělých s degenerativní kalcifikovanou stenózou se používá zřídka, u toho času inoperabilních pacientů...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

TERAPEUTICKÁ VASKULOGENEZE U PACIENTŮ S KRITICKOU KONČETINOVOU ICHÉMIÍ DOLNÍCH KONČETIN

M. Chochola, P. Pytlík, P. Kobylka, L. Skalická, S. Beran, P. Vařejka, S. Jirát, J. Křivánek, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

ÚvodCílem projektu podporovaného grantem IGA NR 8047-3 bylo zjistit bezpečnost a účinnost autologonní transplantace dřeňových buněk intraarteriální cestou u pacientů...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress