Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8949 / vypisuji: 8581 - 8610

ZMĚNY PRIMÁRNÍ HEMOSTÁZY U PACIENTŮ LÉČENÝCH LDL-AFERÉZOU

M. Blažek, M. Bláha, V. Bláha, J. Malý, M. Cermanová, L. Slováček, J. Horáček, M. Pecka (Hradec Králové)

 Úvod : LDL-aferéza je metoda extrakorporální eliminace LDL-cholesterolu, používaná u pacientů se závažnou hyperlipidemií, rezistentní na farmakoterapii a dietní opatření....

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

JÍCNOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE - JE NAŠE PRAXE SPRÁVNÁ?

K. Mědílek, M. Tuna, M. Brtko, P. Polanský, J. Špačková, E. Sklenářová (Hradec Králové)

Úvod: Praxe provádění TEE je různá.Cíl:  Zjistit, zda  použití lokální anestezie (LA) lidocainem přináší výhody, zda je zavedení jícnové sondy...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZAHÁJENÍ LÉČBY

O. Boček, P. Kala, P. Jeřábek, P. Neugebauer, M. Poloczek, M. Vytiska, J. Pařenica (Brno)

Úvod: Jedním ze základních faktorů ovlivňujících rozsah postižení funkce srdce po IM je zahájení léčby. Zatímco doba diagnostiky IM a...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO ČESKÉ POPULACE PODLE PROJEKTU SCORE

M. Tomečková, H. Grünfeldová, J. Peleška, P. Hanuš, M. Marusiaková (mimo zam., Čáslav, Praha)

Určení individuálního celkového rizika je pro účinnou a efektivní prevenci kardiovaskulárních onemocnění významnější než znalost hladiny jednotlivých rizikových faktorů. Ve dvou...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ LÉČBA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE

J. Lindner (Praha)

Úvod a metodika. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je důsledkem opakovaných plicních embolizací. Symptomatická neléčená má velmi nepříznivou prognózu. Endarterektomie...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace akutní kardiologie

MORTALITA JAKO UKAZATEL ÚSPĚŠNOSTI LÉČBY AIM: NA KJ, HOSPITALIZAČNÍ NEBO 30-TI DENNÍ?

S. Janoušek, R. Adámková, A. Tomášek, J. Kaňovský, J. Špinar (Brno)

Cíl: Porovnat u rozsáhlejšího souboru nemocných s akutním infarktem myokardu (AIM) mortalitu na KJ, hospitalizační a třicetidenní jako ukazatele úspěšnosti...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LZE PŘI PODEZŘENÍ NA PORUCHU INTEGRITY SÍŇOVÉHO SEPTA NAHRADIT JÍCNOVOU ECHOKARDIOGRAFII VYŠETŘENÍM TRANSTORAKÁLNÍM S ULTRASONOGRAFIÍ KAROTID A S PODÁNÍM KONTRASTNÍ LÁTKY? – PILOTNÍ STUDIE

J. Fiedler, L. Pavlů, M. Tišerová (Praha)

Úvod: U nemocným s podezřením na paradoxnm embolizaci CNS se k vyloučení patens foramen ovale (PFO) či defektu septa síní...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PACIENT PO OTS S TĚŽKOU REJEKCÍ V POOPERAČNÍM OBDOBÍ A NÁSLEDNOU IMPLANTACÍ KARDIOSTIMULÁTORU PRO KOMPLETNÍ AV BLOKÁDU

L. Musilová, J. Ostrihoňová (Praha)

U pacienta provedena OTS dne 26.2.2004 pro diagnozu DKMP. 15.3.2004 pacient zajištěn kardiostimulátorem pro kompletní AV blokádu. Další pooperační průběh...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SOUBOR PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V BOJI PROTI RANNÉ INFEKCI V KARDIOCHIRURGII ANEB APLIKACE MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH V KLINICKÉ PRAXI

M. Lipš, M. Dobiáš, J. Tošovský (Praha)

ÚVOD: Pooperační ranná infekce je s frekvencí 3-15% poměrně častou a ve svých závažnějších formách také přímo devastující komplikací pro...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LÉČBA ZÁVAŽNÝCH STAVŮ V ARYTMOLOGII INVAZIVNÍMI TECHNIKAMI

Z. Kupková, V. Fišerová, J. Ostrihoňová (Praha)

1.Srdeční selhání - biventrikulární stimulace a ICD Chronické srdeční selhání je významným problémem současné medicíny.Jedním z řešení je biventrikulární kardiostimulace -...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

METODY TROMBOLYTICKÉ LÉČBY A SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U NEMOCNÝCH PŘI TROMBOLÝZE

M. Malá, G. Nováková, S. Beran, P. Vařejka, A. Linhart (Praha)

Lokální kontinuální trombolýza (LKTL) je léčebná metoda, která spočívá v aplikaci trombolytika (nejčastěji rt-PA tkáňový aktivátor plazmionogenu, Actilyse) obvykle v...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POOPERAČNÍ KOMPLIKACE SOUVISEJÍCÍ S KLASICKÝM ODBĚREM A. RADIALIS K REVASKULARIZACI MYOKARDU

V. Bruk, M. Šimek, P. Němec (Olomouc)

Úvod:  A. radialis je z hlediska dlouhodobé průchodnosti považována po mammárních tepnách za druhý nejlepší štěp k revaskularizaci myokardu.  Samotný...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANTIOXIDANTS VERSUS STATINS IN LOWERING OXIDIZED LDL CHOLESTEROL

M. Čaprnda, J. Lietava, A. Dukát (Bratislava, SR)

Introduction: Oxidative stress is caused by domination of prooxidative factors in the organism over antioxidant factors. Its direct consequence is...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZMENY PRIETOKOV ľAVOU PREDSIEŇOU PRI EMBOLIZÁCII PľÚCNICE

M. Palinský, J. Petrovicova, R. Tkacova, L. Legat, P. Mitro (Košice, SR)

Cieľ: Doposiaľ sú známe zmeny funkcií pravej komory podmienené akútnym alebo chronickým pravostranným preťažením či už chronickými pľúcnymi ochoreniami alebo...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

STANOVENÍ BAROREFLEXNÍ SENSITIVITY POMOCÍ PULSNÍ OXIMETRIE

J. Šimek, J. Svobodová, P. Jakubík, D. Wichterle (Praha)

Úvod: Snížení baroreflexní sensitivity (BRS) u nemocných po IM predikuje výskyt fatálních i nefatálních arytmických příhod. BRS se standardně stanovuje...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYŠETŘENÍ PERIFERNÍ MIKROCIRKULACE LASER DOPPLEREM A VYHODNOCENÍ FREKVENČNÍ ANALÝZOU

I. Hofírek, O. Sochor (Brno)

Cíl práce: Vypracování metodiky vyhodnocení vyšetření periferní mikrocirkulace laser dopplerem za využití frekvenční analýzy spontánní cévní reaktivity.Metodika: Vyšetření byla provedena...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DOČASNÁ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH PO AORTOKORONÁRNÍM BYPASSU S TĚŽKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ

T. Minařík, R. Brát, D. Břečka, I. Stolařová, R. Štípal (Ostrava)

Biventrikulární stimulace se stala zavedenou léčbou u nemocných s chronickým srdečním selháním s těžkou dysfunkcí levé komory srdeční /LK/, kteří...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LÉČBA POSTKATERIZAČNÍCH PSEUDOANEURYSMAT LOKÁLNÍ APLIKACÍ TROMBINU

M. Rezek, O. Hlinomaz, M. Orban, L. Groch (Brno)

Od r. 2003 užíváme na našem pracovišti novou metodu léčby pseudoaneurysmat - lokální aplikaci trombinu. Do konce roku 2005 jsme...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U PACIENTŮ S AKUTNÍMI KORONÁRNÍMI SYNDROMY: ZKUŠENOSTI Z PRACOVIŠTĚ BEZ MÍSTNÍ KARDIOCHIRURGIE

D. Horák, F. Holm, Z. Šembera, R. Polášek, V. Hraboš, R. Šimek (Plzeň)

Ošetření pacientů se stenózou kmene levé věnčité tepny (LM) je doposud převážně doménou kardiochirurgie. Přes nesporný pokrok perkutánních technik (PCI)...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU PO KARDIOPULMONALNÍ RESUSCITACI

S. Kuchynková, R. Uhrová, V. Vaníčková (Brno)

V posledních letech pozorujeme na našem pracovišti nárůst počtu pacientů s akutním infarktem myokardu ošetřených direktní angioplastikou po kardiopulmonální resuscitaci....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI SE STANOVENÍM BNP U PACIENTŮ S DUŠNOSTÍ

M. Martinková, L. Březinová, L. Cigánková, S. Mikulenčáková, R. Náplava, Z. Coufal, I. Oral (Zlín)

Natriuretické peptidy, zejména natriuretický peptid typu B (BNP) a N-terminální proBNP (N-BNP), nabývají v posledních letech na významu v diagnostice,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NATRIURETICKÝ PEPTID TYPU B PREDIKUJE JEDNOROČNÚ MORTALITU U PACIENTOV S ŤAŽKÝM CHRONICKÝM SRDCOVÝM ZLYHÁVANÍM

P. Lesný, M. Luknár, E. Goncalvesová, I. Štefanková, J. Fabián (Bratislava, SR)

Úvod: Natriuretický peptid typu B (BNP) koreluje so závažnosťou srdcového zlyhávania (SZ). Význam vyšetrenia BNP u pacientov s ťažkým chronickým...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PÉČE O MÍSTO VPICHU PO PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI

K. Janíková, G. Mlčochová, A. Konigová (Brno)

Komplikace v třísle patří v dnešní době k nejčastějším u intervencí na koronárních tepnách. Největší výskyt těchto komplikací pozorujeme u...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POLYMORFISMUS V GENU PRO RXR ALFA, KREVNÍ SKUPINY ABO A CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ

M. Pávková Goldbergová, A. Vašků, L. Špinarová, J. Špinar, J. Vítovec (Brno)

Retinoidní X receptor alfa (RXRA), zástupce rodiny nukleárních receptorů, hraje kíčovou roli mimo jiné v metabolismu, glukózové homeostáze a intestinální...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE – KAZUISTIKA

M. Zahin, K. Goričan, J. Humhal, M. Kocík, T. Veiser, A. Žák (Praha)

Takotsubo kardiomyopatie (pozn. takotsubo je japonský název pro nádobu ve tváru džbánu na lov chobotnic) se charakterizuje akutním algickým syndromem...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY PROGRAMU KATETRIZAČNÍCH ABLACÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ U PRVNÍCH 123 PACIENTŮ V NOVĚ OTEVŘENÉM CENTRU KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

R. Polášek, P. Kučera, J. Kautzner, T. Belza, F. Holm (Liberec, Praha)

V srpnu 2004 jsme v Krajské nemocnice Liberec zahájili v úzké spolupráci s IKEM Praha program katetrizačních ablací srdečních arytmií....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

MIKROVASKULÁRNÍ REAKTIVITA U PACIENTŮ S FEOCHROMOCYTOMEM A PRIMÁRNÍM HYPERALDOSTERONIZMEM - VLIV OPERACE

Z. Krupičková, M. Prázný, T. Zelinka, O. Petrák, J. Widimský (Praha 3, Praha)

Dlouhodobě zvýšené hodnoty krevního tlaku nepříznivě ovlivňují mikrovaskulární reaktivitu. Cílem naší práce bylo sledování mikrovaskulární reaktivity u endokrinně podmíněné hypertenze...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ PRŮTOKŮ MEZI TEPENNOU REVASKULARIZACÍ LEVOU A PRAVOU MAMMÁRNÍ TEPNOU (Y GRAFT) A KLASICKOU REVASKULARIZACÍ POMOCÍ LIMA A ŽILNÍCH ŠTĚPŮ V POVODÍ LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY

V. Bruk, P. Němec, A. Steriovský, M. Gwozdziewicz, M. Troubil, M. Benčat, I. Fluger (Olomouc)

Úvod: Z  hlediska dlouhodobé průchodnosti je nejkvalitnějším štěpěm k revaskularizaci myokardu a. mammaria. Pomocí levé (LIMA) a pravé (RIMA) a. mammaria...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ PODPOROVANÁ INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIÍ

J. Kautzner, R. Čihák, P. Peichl, H. Mlčochová, J. Bytešník (Praha)

Úvod: Katetrizační ablace je v současnosti terapeutickou alternativou pro nemocné s fibrilací síní (FS) rezistentní na farmakologickou léčbu. Cílem práce...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POKROK V LÉČBĚ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU: SROVNÁNÍ MORTALITY A DOBY HOSPITALIZACE U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU V ROCE 1992 A V ROCE 2004, HOSPITALIZOVANÝCH NA IKK FN BRNO

J. Kaňovský, S. Janoušek, R. Adámková, A. Tomášek, J. Špinar (Brno)

Cíl: Srovnání mortality a doby hospitalizace u pacientů s AIM hospitalizovaných na koronární jednotce (KJ) FN Brno v roce 1992...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS