Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8551 - 8580

SROVNÁNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÝCH PARAMETRŮ SYSTOLICKÉ FUNKCE PRAVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

P. Kuchynka, T. Paleček, P. Jansa, D. Ambrož, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl práce: Systolická funkce pravé komory (PK) patří k důležitým parametrům prognózy pacientů trpících řadou kardiovaskulárních onemocnění. Echokardiografie,...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

MOŽNOSTI LÉČENÍ TERMINÁLNÍHO SELHÁNÍ LEDVIN PO TRANSPLANTACI SRDCE, DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ

L. Hošková, I. Málek, O. Viklický, M. Podzimková, M. Hegarová, J. Pirk, Š. Vítko, J. Kautzner (Praha)

Úvod:Podávání imunosupresivní profylaxe, především nefrotoxických kalcineurinových inhibitorů, vede k progresivnímu snížení renálních funkcí. Počet pacientů, kteří dosáhnou konečného stadia selhání...

Topic: Transplantations
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

VZNIK ANEURYSMATU V MÍSTĚ PERKUTÁNNÍ BLÓNKOVÉ ANGIOPLASTIKY REKOARKTACE AORTY BEZ UŽITÍ STENTU

O. Reich, P. Tax, J. Lisý, V. Tomek, J. Gilík, T. Matějka, T. Tláskal, V. Chaloupecký, J. Škovránek (Praha)

Cílem studie bylo stanovit incidenci aneurysmat aortálního isthmu po balónkové angioplastice rekoarktace aorty. Pacienti a metody:Angioplastika byla provedena u 99 konsekutivních...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY PERKUTÁNNÍ BALÓNKOVÉ VALVULOPLASTIKY KRITICKÉ AORTÁLNÍ STENÓZY U NOVOROZENCŮ

O. Reich, P. Tax, V. Tomek, J. Gilík, J. Škovránek, V. Chaloupecký (Praha)

Cílem studie bylo stanovit účinnost, dlouhodobé výsledky a prediktory výsledku balónkové valvuloplastiky kritické aortální stenózy u novorozenců Pacienti a metody:Valvuloplastika byla...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ VLIVU STIMULACE SEPTA VERSUS HROTU NA ECHOKARDIOGRAFICKÉ PARAMETRY DYSSYNCHRONIE U NEMOCNÝCH SE ZACHOVANOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ – DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ

K. Lefflerová, J. Kautzner, P. Lupínek, J. Bytešník, R. Čihák, R. Krausová, V. Vančura (Praha)

CÍL PRÁCE:  Řada experimentálních i klinických studií prokazuje, že stimulace hrotu pravé komory (PK) srdeční vede k výrazné asynchronii aktivace...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

L. Jágrová, A. Šolarová, I. Sýkorová, M. Krechowská (Plzeň)

Adekvátní výživa je nedílnou součástí komplexní péče u nemocných hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. U pacientů hospitalizovaných na JIP, je...

Topic:
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

AKUTNÍ DISEKCE AORTY VZNIKLÁ V POPORODNÍM OBDOBÍ

D. Škombárová, P. Němec (Kyjov, Brno)

Úvod: Disekce aorty v těhotenství nebo po porodu se vyskytuje zřídka, za posledních 50 let bylo popsaných přibližně 200 případů.Těhotenství...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

DOPPLEROVSKÝ ODHAD PLICNÍ VASKULÁRNÍ REZISTENCE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

T. Paleček, D. Ambrož, P. Jansa, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl: Plicní vaskulární rezistence (PVR) je důležitou hemodynamickou veličinou v managementu řady onemocnění. Přesné stanovení PVR je možné pouze...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ – ROČNÍ MORTALITA S OHLEDEM NA RIZIKOVÉ FAKTORY

E. Hlavinová, R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, J. Špinar (Brno)

Cíle: Zjistit roční mortalitu u pacientů s dg. chronického srdečního selhání (CHSS) a stanovit rizikové faktory, které se mohou podílet...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

LÉČBA ZÁVAŽNÉ PLICNÍ HYPERTENSE SILDENAFILEM U PACIENTA S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM, KANDIDÁTA TRANSPLANTACE SRDCE - KAZUISTIKA

M. Cihlová, H. Al-Hiti, V. Melenovský, I. Málek (Strakonice)

Úvod:Plicní hypertense (PH) je definována trvalým zvýšením středního tlaku v a. pulmonalis (AP) nad 20mmHg v klidu a nad 30mmHg...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

PÉČE O PACIENTA S DEHISCENCÍ STERNA A APLIKACE V.A.C. SYSTÉMU

M. Kropáčová, P. Zábranská, J. Omastová (Olomouc)

     Naše přednáška pojednává o klientovi, který byl hospitalizován u svého spádového kardiloga, který klientovi doporučil pro již několik let...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ V POKROČILÉM VĚKU

L. Špinarová (Brno)

Chronické srdeční selhání (CHSS) se v evropských zemích vyskytuje u 0,4 - 2 % populace s výrazným nárůstem ve vyšších...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

ZMĚNA SRDEČNÍ FUNKCE V TĚŽKÉ SEPSI

A. Večeřová, K. Goričan, M. Kocík, T. Veiser, M. Zahin, A. Žák (Praha)

Sepse je stav organismu, který reaguje celým souborem projevů na přítomnost infekce v těle. Jedná se o obranný mechanismus organismu,...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

KARDIORENÁLNÍ POSTIŽENÍ VE STÁŘÍ

F. Málek (Praha)

 Koexistence srdečního selhání a renální insuficience má velmi špatnou prognózu. Někteří autoři označují toto spojení jako kardiorenální syndrom – SCRS...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

PÉČE O PACIENTY PO MVP,TVP A CRYO MAZE

V. Kobková (Praha)

Cílem mé přednášky je představit péči o pacienty na kardiochirurgickém oddělení vnemocnici na Homolce. Začátkem své přednášky chci představit nejčastěji prováděné...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

PŘÍČINY INTOLERANCE ANTIHYPERTENZIV

K. Kluz , M. Tesák, P. Vysočanová, L. Kubková, J. Kaňovský, J. Špinar (Třinec, Třebíč, Brno)

Cíl : Zjistit počet a příčinu intolerancí antihypertezních léků u pacientů navštěvujících specializovanou ambulanci. Metodika : Retrospektivní analýza dat z ambulantních...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

SYNDROM TAKO-TSUBO - STRESEM INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE

K. Kluz , T. Zatočil, P. Kala, M. Tesák, L. Kubková, J. Kaňovský, J. Špinar (Třinec, Brno, Třebíč)

Cíl : kazuistické sdělení – popis Tako-Tsubo kardiomyopatieMetodika a výsledky : Byli sledováni 2 pacienti (muž 72 let, anamnéza: hypertenze,...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

CHARAKTERISTIKA A PROBLEMATIKA ADAPTACE NA NOVÉM PRACOVIŠTI KATETRIZAČNÍ SÁL VERZUS LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ ARO Z POHLEDU SESTRY

R. Jakl Hübšmanová, V. Kupcová (Hradec Králové, Praha)

Cíl: Problematika změny oboru a tím i získávání nových zkušeností v nových oblastech zdravotnictví je pro sestru jednou z nejdůležitějších etap...

Topic:
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

ON-PUMP VS. OFF-PUMP CORONARY BYPASS GRAFTING - A SINGLE SURGEON EXPERIENCE

M. Gwozdziewicz, P. Olšak, M. Elfmárk, M. Troubil, M. Benčat, I. Fluger, V. Lonsky (Olomouc)

AbstractObjectives. Off-pump coronary bypass grafting (OPCAB) is a routine method of heart revascularization, but its superiority over conventional on-pump coronary...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

METABOLICKÝ SYNDROM INZULÍNOVÉ RESISTENCE V OBECNÉ POPULACI – TERÉNNÍ VÝZKUM 2007

B. Nussbaumerová, H. Rosolová (Plzeň)

Institut metabolického syndromu se systematicky zabývá problematikou zejména kardiovaskulárních civilizačních onemocnění. Projekt byl narozdíl od předchozích výzkumů zaměřen na kardiovaskulární...

Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

NÁMAHOU DEBLOKOVANÁ FIBRILACE SÍNÍ JAKO PŘÍČINA SYNKOPY - KAZUISTIKA

J. Davídková, A. Bulava, J. Haniš, F. Toušek (České Budějovice)

Popisujeme případ 50letého muže s bohatou kardiální anamnézou přijatého do kardiocentra pro opakovanou synkopu při námaze. Jednalo se o pacienta...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

POSTDILATACE LÉKOVÝCH STENTŮ A DLOUHODOBÝ OSUD NEMOCNÝCH

I. Varvařovský, J. Matějka, A. Herman, V. Rozsíval (Pardubice)

Cíl studie: Dlouhodobá bezpečnost lékových stentů může být ovlivněna vlastním způsobem provedení koronární angioplastiky (PCI). Metodika:Retrospektivní studie 169 nemocných, kterým...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

OVLIVŇUJE ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ DLOUHODOBÝ VÝVOJ ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ? RN

M. Jozífová, R. Cífková, V. Lánská, Z. Škodová, V. Adámková, R. Poledne (Praha)

Úroveň dosaženého vzdělání výrazně ovlivňuje antropometrické parametry v populaci.Cílem sdělení je zjistit zda vzdělání ovlivnilo 10 letý vývoj antropometrických parametrů...

Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

TRVALÁ KARDIOSTIMULACE A PÉČE O PACIENTA

J. Luxová (Praha)

V mojí přednášce se budu věnovat problematice trvalé kardiostimulace na našem pracovišti. O rozdělení, typech a především péči o pacienta...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ZÍSKANÉ CHLOPENNÍ VADY U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ V DIALYZAČNÍM PROGRAMU

E. Koudelková (Praha)

  Chronická renální  insuficience (CHRI) patří mezi rizikové faktory předčasného vzniku degenerativních chlopenních vad, především kalcifikované aortální stenózy a mitrální...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

INFEKCE TOXOPLASMOU GONDII PO TRANSPLANTACI SRDCE

M. Podzimková, I. Málek, L. Hošková, J. Vrbská (Praha)

   Onemocnění toxoplasmózou může být závažnou komplikací po srdeční transplantaci. Člověk se obvykle infikuje potravou, dále transplacentárně, zdrojem infekce může...

Topic: Transplantations
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

AKUTNÍ TEPENNÝ UZÁVĚR HORNÍ KONČETINY ZPŮSOBENÝ PARADOXNÍ EMBOLIZACI PŘES FORAMEN OVALE APERTUM U PACIENTKY S TROMBOEMBOLICKOU NEMOCÍ

D. Škombárová, T. Brychta, J. Špinar (Kyjov, Brno)

Úvod: Otevřené foramen ovale umožnuje přechod trombů vzniklých ve venozním systému do velkého oběhu, kde vyvolávají příznaky systémové embolizace. Aby...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

PRIMOMANIFESTACE TOXICKÉHO ADENOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY POD OBRAZEM AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU A SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – RIZIKO VYVOLÁNÍ TYREOTOXIKÓZY PŘI PODÁNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY

D. Škombárová, J. Špinar (Kyjov, Brno)

Úvod: Prezentací kazuistiky upozorňujeme na riziko podání jodových kontrastních látek u starších pacientů např. při koronarografii , u kterých může...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

FYZICKÁ KONDICE U VYSOCE SPECIFICKÉHO SOUBORU POPULACE - TRÉNOVANÝCH JEDINCŮ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

K. Navrátil (Olomouc)

V roce 2007 jsme v období  květen až prosinec provedly na oddělení Funkční diagnostiky VN Olomouc celkem 305 zátěžových vyšetření...

Topic: Outpatient care
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

STENOSY A UZÁVĚRY RENÁLNÍCH TEPEN

R. Kološová, K. Zeman, I. Pavlas, V. Mrózek, T. Gistinger, V. Talafa (Frýdek-Místek)

Cíl: V práci se zabýváme možnostmi neinvasivní diagnostiky patologie renálních tepen (RA) s důrazem na Dopplerovská vyšetření. Soubor a metodika :...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress